1Krn 16

1Krn 16

Vzdávanie vďaky.
1Keď Božiu archu doniesli, postavili ju uprostred stanu, ktorý pre ňu postavil Dávid, a obetovali celopaly a pokojné obety pred Bohom. 2Keď Dávid dokončil celopaly a pokojné obety, požehnal ľud v Pánovom mene. 3Potom nadelil všetkým Izraelitom, mužom i ženám, každému bochník chleba, mäso (?) a hroznový koláč. 4Potom z levitov ustanovil pred Pánovu archu služobníkov, aby pripomínali, oslavovali a vychvaľovali Pána, Izraelovho Boha. 5Vedúcim bol Asaf, druhý po ňom Zachariáš, potom Jahiel, Semiramot, Jehiel, Matatiáš, Eliab, Banaiáš a Obededom. Jehiel hral na harfe a citare a Asaf na cimbale. 6Kňazi Banaiáš a Jeziel však ustavične trúbili pred Božou archou zmluvy. 7V ten deň odovzdal Dávid do rúk Asafa a jeho bratov prvú oslavu Pána: 8"Oslavujte Pána, vzývajte jeho meno, rozhlasujte jeho skutky medzi národmi. 9Spievajte mu a hrajte, rozprávajte o jeho obdivuhodných skutkoch. 10Jeho svätým menom sa honoste;nech sa radujú srdcia tých, čo hľadajú Pána. 11Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár. 12Pamätajte na divy, čo učinil, na jeho znamenia a na výroky jeho úst, 13vy, potomci Izraela, Pánovho služobníka, synovia Jakuba, vyvoleného Pánovho. 14On, Pán, je náš Boh; jeho rozhodnutia platia po celej zemi. 15Pamätajte večne na jeho zmluvu, na sľub, ktorý dal pokoleniam tisícim, 16na zmluvu, čo s Abrahámom uzavrel, na prísahu, ktorou sa Izákovi zaviazal. 17Jakubovi to stanovil za zákon, Izraelovi za zmluvu večitú, 18keď povedal: »Tebe dám kanaánsku krajinuako váš podiel dedičný.« 19Keď ich bolo ešte neveľa, iba niekoľko, a boli cudzincami v krajine 20a od kmeňa prechodili ku kmeňu, z jedného kráľovstva k inému národu, 21nedovolil, aby im niekto krivdil; i kráľov karhal kvôli nim: 22»Netýkajte sa mojich pomazaných, neubližujte mojim prorokom.« 23Spievaj Pánovi, celá zem! Zvestujte jeho spásu deň čo deň. 24Ohláste jeho slávu pohanoma jeho zázraky všetkým národom. 25Lebo veľký je Pán a veľkej chvály hoden, viac ako všetkých bohov treba sa ho báť. 26Lebo ničoty sú všetci bohovia pohanov, ale Pán stvoril nebesia. 27Vznešenosť a krása pred ním, moc a radosť tam, kde on je. 28Vzdávajte Pánovi, rodiny národov, vzdávajte Pánovi slávu a česť, 29vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena. Prineste obetné dary a vstúpte pred jeho tvár,klaňajte sa Pánovi v posvätnom rúchu. 30Nech sa pred ním chveje celá zem; on upevnil zemekruh, nepohne sa. 31Tešte sa, nebesia, plesaj, zem; nech hlásajú medzi pohanmi: »Pán kraľuje!« 32Nech more zahučí a čo ho napĺňa, nech plesá pole a všetko, čo je na ňom. 33I zajasajú stromy lesa pred Pánom, že prichádza súdiť zem. 34Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 35Povedzte: »Zachráň nás, Bože, náš spasiteľ, zhromaždi a vysloboď nás z krajín pohanských,aby sme mohli tvoje sväté meno velebiťa honosiť sa tvojimi chválospevmi. 36Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, od vekov až naveky.«" A všetok ľud nech privolá: "Amen!" a: "Chvála Pánovi!" 37A nechal tam pri Pánovej arche zmluvy Asafa a jeho bratov, aby pred archou ustavične konali službu, každý deň podľa poriadku. 38Idutunovho syna Obededoma, Hosu a ich bratov, šesťdesiatich ôsmich, (ustanovil) za vrátnikov. 39Kňaza Sadoka a jeho bratov (nechal) ako kňazov pred Pánovým príbytkom na výšine, ktorá bola v Gabaone, 40aby na zápalnom oltári ustavične ráno i večer prinášali Pánovi celopaly podľa všetkého toho, čo je napísané v Pánovom zákone, ktorý uložil Izraelu. 41A s nimi Hemana a Idutuna a ostatných vybraných, ktorí boli vypočítaní podľa mien, aby oslavovali Pána, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 42A u nich, u Hemana a Idutuna, trúby a cimbaly, aby hrali na nich a na všetkých Božích hudobných nástrojoch. Idutunových synov (ustanovil) k bráne. 43Potom odišiel všetok ľud, každý do svojho domu, a Dávid sa vrátil požehnať svoj dom.