2Sam 22

2Sam 22

Dávidova ďakovná a víťazná pieseň
1Majstrovi chóru. Dávid povedal slová tejto piesne Pánovi v deň, keď ho Pán vyslobodil z rúk všetkých jeho nepriateľov a zo Šaulových rúk. Povedal: "(Milujem ťa, Pane, moja sila;) 2Pane, skala moja, tvŕdza moja, osloboditeľ môj. 3Bože môj, moje bralo, kam sa utiekam,môj štít, sila mojej spásy,moja záštita a útočište moje!Záchranca môj, čo ma od násilia zachránil. 4Vzývať budem Pána, lebo jemu patrí chvála,a budem zachránený pred nepriateľmi. 5Lebo ma obkľúčilo smrtiace vlnobitiea vydesili zlostné prívaly. 6Ovinuli ma povrazy záhrobia,zovreli ma osídla smrti. 7V úzkosti som vzýval Pánaa volal som ku svojmu Bohu.Zo svojho chrámu počul môj hlasa moje volanie preniklo k jeho sluchu. 8Zem sa pohýbala a zachvela;nebesia sa otriasli a pohli v základoch,lebo vzplanul hnevom. 9Dym sa mu valil z nozdiera spaľujúci oheň z jeho úst,vyletúvali z neho žeravé uhlíky. 10Znížil nebesia a zostúpil:čierne mračno pod jeho nohami. 11Zasadol na cheruba a vzlietol,vznášal sa na krídlach vetrov. 12Stánok si urobil vôkol sebaz čierňavy vôd a hustých oblakov. 13Pred žiarou jeho tváresa do žerava rozpálilo uhlie. 14Pán z neba zahrmela zaznel hlas Najvyššieho. 15Vyslal šípy a rozprášil ich,vrhol blesky a zmietol ich. 16Otvorili sa morské hlbočinya základy zeme sa odkryli.Pred Pánovou hrozbou,pred víchricou jeho hnevu. 17Z výsosti čiahol rukou a chytil maa vyzdvihol ma zo stredu hlbokých vôd. 18Vyslobodil ma z rúk môjho premocného nepriateľa,z rúk tých, čo ma nenávideli a boli silnejší ako ja. 19Napadli ma v môj deň nešťastný,ale Pán mi bol podperou. 20Vyviedol ma na miesto priestranné,zachránil ma, lebo si ma obľúbil. 21Za moju spravodlivosť ma Pán odmenil,odmenil ma za to, že moje ruky boli čisté, 22lebo som kráčal po cestách Pánovýcha od svojho Boha som neodstúpil bezbožne. 23Pred očami som mal všetky jeho príkazya jeho zákony som neodvrhol. 24S ním som bol bez úhonya uchránil som sa zločinu. 25Za moju spravodlivosť ma Pán odmenil,lebo videl, že som čistý. 26Voči svätému si svätý,voči šľachetnému šľachetný, 27voči úprimnému úprimný,voči zvrhlému si neúprosný. 28Ubiedený ľud chrániš pred zánikoma ponižuješ oči pyšných, 29lebo ty, Pane, si moja pochodeňa môj Boh rozjasňuje vo mne temnoty. 30Na šíky nepriateľov zaútočím s tvojou pomocou;s pomocou svojho Boha hradby preskočím. 31Božia cesta je nepoškvrnená,ohňom je vyskúšané slovo Pánovo.On je štítom všetkých, čo v neho dúfajú. 32Veď kto je Boh okrem Pána?Kto je skala okrem nášho Boha? 33To Boh ma silou opásala moju cestu urobil bezúhonnou. 34Mojim nohám dal rýchlosť jeleňaa postavil ma na výšinu. 35Ruky mi na boj vycvičila moje ramená napínajú luk kovový. 36Dal si mi svoj štít záchranný(pravicou si ma podporil)a tvoja láskavosť ma urobila veľkým. 37Mojim krokom si cestu uvoľnila moje nohy nepociťujú únavu. 38Naháňal som svojich nepriateľov a porazil som ich,nevrátil som sa, kým som ich celkom nezničil. 39Tak som ich ničil a drvil, že ani vstať nemohli,popadali mi pod nohy. 40Opásal si ma udatnosťou v bojia vzbúrencov si uvrhol do môjho područia. 41Ty si zahnal mojich nepriateľov na úteka rozprášil si tých, čo ma nenávidia. 42Kričali, nemal im kto pomôcť,volali k Pánovi, ale on ich nevyslyšal. 43Rozprášil som ich ako prach zeme,šliapal som po nich ako po blate uličnom. 44Vyslobodil si ma zo vzbury ľudua ustanovil za hlavu národov.Slúži mi ľud, ktorý som nepoznal, 45o moju priazeň sa uchádzajú cudzincia poslúchajú ma na jediné slovo. 46Cudzinci blednú od strachua trasú sa vo svojich hradoch. 47Nech žije Pán a nech je zvelebená moja skala,nech je vyvýšený Boh, skala mojej spásy. 48Bože, ty si ma poveril odplatoua podmanil si mi národy; 49ty si ma zbavil mojich nepriateľov.Povýšil si ma nad mojich odporcova vyslobodil si ma z rúk násilníka. 50Preto ťa, Pane, budem velebiť medzi národmia ospevovať tvoje meno žalmami. 51Svojmu kráľovi dávaš veľké víťazstvá,preukazuješ priazeň svojmu pomazanému,Dávidovi a jeho potomstvu až naveky."