Dt 33

Dt 33

Posledné Mojžišovo požehnanie
1Toto je požehnanie, ktorým Boží muž Mojžiš požehnal pred svojou smrťou synov Izraela. 2Povedal: "Od Sinaja prišiel Pán,zažiaril zo Seiru,zjavil sa od vrchu Fáran,došiel k vodám Meríba-Kádeš,z jeho pravice ohnivý zákon vychádzal pre nich. 3Miluje svoj ľud,všetci svätí sú v jeho rukea tí, čo sa mu k nohám blížia,od neho poučenie obsiahnu. 4Zákon nám Mojžiš dal,Jakubovej pospolitosti dedičstvo. 5Kráľom bol miláčikovi,keď sa hlavy ľudu zhromaždilis kmeňmi Izraela dovedna. 6Nech žije Ruben a nech nezomrie,hoc bude počtom malý!" 7Toto pre Júdu hovoril:"Počuj, Pane, Júdov hlasa k jeho ľudu priveď ho,jeho ruky nech zaň bojujúa ochrancom pred nepriateľmi mu buď!" 8O Lévim hovoril:"Tvoje tumim a tvoje urimpatria mužovi, čo zasvätený ti je,ktorého si vyskúšal v Massea zastával pri vodách Meríby. 9Jeho, ktorý povedal otcovi a matke:»Ja ich nepoznám«a svojim bratom: »Neviem o vás,«o vlastných synoch nechcel nič vedieť,ale zachovávali tvoje slováa dbali na tvoju zmluvu. 10Jakuba naúčali tvojim nariadeniama Izraela tvojmu zákonu.Tvojmu čuchu prinášali obeť tymianua celostné žertvy na tvoj oltár kládli. 11Žehnaj, Pane, jeho imaniua prijmi skutky ich rúk,ich nepriateľov bi po chrbtoch,aj ich nenávistníkov, aby nepovstali!" 12O Benjamínovi hovoril:"Miláčik Pánov nech bezpečne si býva;on ho bude vždy chrániťa na jeho pleciach bude odpočívať." 13A o Jozefovi hovoril:"Jeho kraj nech požehnáva Pándarmi nebies zhoraa mora, čo v hlbinách leží, 14darmi, čo slnko vyvádza,darmi, čo mesiace dajú, … 15darmi starodávnych vrchov,darmi odvekých pahorkov, 16darmi zeme a toho, čo ju plní.Požehnanie toho, ktorý sa zjavil v kríku,nech príde na Jozefovu hlavu,na temä toho, čo je kniežaťom medzi bratmi! 17Jeho krása nech je ako prvorodeného býkaa jeho rohy ako rohy jednorožca;nech nimi ubíja všetky národyaž na kraj sveta napospol!To sú myryady Efraimovea tisíce Manassesove." 18O Zabulonovi hovoril:"Raduj sa, Zabulon, na svojich cestácha ty, Isachar, vo svojich stanoch! 19Volať budú na vrch národy,žertvovať tam budú pravé obety.Bohatstvo mora budú požívaťa poklady ukryté v piesku." 20O Gadovi hovoril:"Nech je zvelebený ten, čo Gada rozšíri!Sťa lev si leží tua trhá rameno i hlavu. 21Vyhliadol si to najlepšie,čo dostať sa malo vodcovi.S náčelníkmi ľudu sa ponáhľal,vykonal spravodlivosť Pánovua rozsudok jeho spolu s Izraelom." 22O Danovi hovoril:"Dan je lev mladý,čo vyrazí z Bášanu." 23O Neftalim hovoril:"Neftali oplýva šťastím,naplnený požehnaním Pána,západ a juh nech mu je vlastníctvom!" 24A o Aserovi hovoril:"Medzi synmi je požehnaný Aser;nech je vyznačený medzi svojimi bratmi!V oleji si nohu namáčaj! 25Jeho závory nech sú železo a meď,a ako tvoje dni, taká nech je aj tvoja sila!" 26"Niet iného, ako je miláčikov Boh,ktorý sa vznáša na nebesiach, aby ti pomohol,na oblakoch vo svojej nádhere. 27Tam hore je jeho sídlo,tu dolu sú jeho ramená večité;zaháňa pred tebou nepriateľaa hovorí: »Nech je na prach zdrvený!« 28Izrael bude bývať v bezpečí,osobitne prameň Jakubov,v krajine oleja a vína mladéhoa jeho nebo bude kropiť rosu. 29Šťastný si, Izrael! Kto sa ti vyrovná?Ľud, ktorého spásou je Pán!On je tvoj štít ochranný,on je tvoj meč slávny;nepriatelia sa ti budú líškaťa ty im budeš šliapať po šijach."