Ef 1

Vypočuj si kapitolu
1
2
3
4
5
6
Stiahni si kapitolu

Ef 1

Pozdrav.
1Pavol, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša, svätým v Efeze a veriacim v Kristovi Ježišovi: 2Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista.
<p>I. Tajomstvo spásy a Cirkvi, 1,3 - 3,21</p>
Chválospev na milosť vykúpenia.
3Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. 4Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske; 5on nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi 6na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom Synovi. 7V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov, podľa bohatstva jeho milosti, 8ktorou nás štedro zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti, 9keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého rozhodnutia, čo si v ňom predsavzal 10uskutočniť v plnosti času: zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi aj čo je na zemi. 11Veď v ňom sme sa stali dedičmi predurčenými podľa rozhodnutia toho, ktorý všetko koná podľa rady svojej vôle, 12aby sme boli na chválu jeho slávy my, čo sme už prv dúfali v Krista. 13V ňom ste boli aj vy, keď ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse, a keď ste v neho uverili, označení pečaťou prisľúbeného Ducha Svätého, 14ktorý je závdavkom nášho dedičstva na vykúpenie tých, ktorých si získal, na chválu jeho slávy.
Modlitba za poznanie spásy.
15Preto keď som aj ja počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske k všetkým svätým, 16neprestávam za vás vzdávať vďaky, keď si na vás spomínam vo svojich modlitbách. 17Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali. 18Nech osvieti oči vášho srdca, aby ste vedeli, aká je nádej z jeho povolania, aké bohatstvo slávy je z jeho dedičstva vo svätých, 19a aká nesmierne veľká je jeho moc pre nás veriacich podľa pôsobenia jeho mocnej sily, 20ktorú dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a v nebi posadil po svojej pravici 21nad každé kniežatstvo, mocnosť, silu a panstvo a nad každé iné meno, ktoré možno vysloviť nielen v tomto veku, ale aj v budúcom. 22Všetko mu položil pod nohy a jeho ustanovil nad všetkým za hlavu Cirkvi, 23ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý napĺňa všetko vo všetkom.