Ez 28

Ez 28

Pýcha a záhuba týrskeho kráľa. -
1Pán prehovoril ku mne takto: 2"Syn človeka, povedz týrskemu kniežaťu: Toto hovorí Pán, Jahve: Pre pýchu tvojho srdcaa že si vravel: »Boh som,bývam v božskom obydlí,uprostred mora,«hoc si len človek, nie Boh,za Boha sa predsa v srdci máš. 3Múdrejší si ako Daniel,nič tajné nie je skryté pred tebou. 4Múdrosťou, svojou rozumnosťousi si získal bohatstvo,zlato a striebro si ukladalvo svojich pokladniciach. 5Veľkou múdrosťou pri kupectvezveľadil si svoje bohatstvo,potom však pre bohatstvospyšnelo tvoje srdce. 6Preto takto hovorí Pán, Jahve:Pretože nosíš srdce,aké patrí len Bohu, 7privediem proti tebecudzie násilné národy,vytasia svoje šablena krásu, múdrosťou ti danú,znesvätia ti nádheru. 8Do jamy ťa vrhnú, zomriešako tí, čo sú prebodnutí,uprostred mora. 9Či budeš vravieť: »Bohom som ja«do očí svojich vrahov?Veď si ty len človek, a nie Boh,v rukách tých, ktorí ťa prebodnú. 10Smrťou neobrezancov zomrieš,cudzincom v rukách;pretože som to riekol ja,"hovorí Pán, Jahve. 11Pán prehovoril ku mne takto: 12"Syn človeka, začni žalospev o kráľovi Týru a povedz mu: Toto hovorí Pán, Jahve: Bol si vzornou pečaťou, plný múdrosti a vrcholnej krásy. 13Bol si v Edene, Božej záhrade, pokrývali ťa rozličné drahokamy: karneol, topás a jaspis, chryzolit, beryl a ónyx, zafír, karbunkul a smaragd, rukou umelca do zlata zapravené a obložené boli na tebe v deň, keď si bol stvorený. 14Bol si cherubom, pomazaným ochrancom; dal som ťa na svätý Boží vrch, prechádzal si sa pomedzi ohnivé kamene. 15Bezchybný si bol na svojich cestách odo dňa, čo si bol stvorený, až kým sa nenašla na tebe vina. 16Pri tvojom rozsiahlom kupčení naplnilo sa ti vnútro zločinom a zhrešil si, vtedy som ťa zvrhol z Božieho vrchu, odstránil som ťa, ochranný cherub, spomedzi ohnivých kameňov. 17Srdce ti spyšnelo pre nádheru; pre krásu si si pohubil múdrosť. Na zem som ťa hodil, vystavil som ťa pohľadom kráľov, aby sa dívali na teba. 18Množstvom svojich zločinov, nepoctivosťou svojho kupčenia znesvätil si svoje svätyne; vtedy som z tvojho vnútra vyvolal oheň, ktorý ťa strávil. Urobil som z teba popol na zemi pred očami všetkých, čo ťa videli. 19Všetci, ktorí ťa poznali medzi národmi, zhrozili sa nad tebou, postrachom si sa stal a už ťa viac niet."
Trest Sidona. -
20Pán prehovoril ku mne takto: 21"Syn človeka, obráť si tvár proti Sidonu a prorokuj proti nemu, 22povedz: Toto hovorí Pán, Jahve: Hľa, som proti tebe, Sidon, oslávim sa uprostred teba. Vtedy budú vedieť, že ja som Pán, keď v ňom zavediem súdy a ukážem na ňom, že som svätý. 23Pošlem naň mor a na jeho ulice krv; prebodnutí budú v jeho strede padať pod mečom, ktorý bude proti nemu zo všetkých strán. Vtedy budú vedieť, že ja som Pán, Jahve. 24A už viac nebudú domu Izraela pichľavým tŕňom a raniacim bodliakom všetci tí, čo sú okolo neho, čo ním opovrhujú, a budú vedieť, že ja som Pán. 25Toto hovorí Pán, Jahve: Keď zhromaždím synov Izraela spomedzi národov, kde sú roztratení, ukážem na nich pred očami národov, že som svätý. I budú bývať vo svojej krajine, ktorú som dal svojmu sluhovi Jakubovi. 26Budú v nej bývať bezpečne, budú stavať domy a vysádzať vinice. Budú bývať v bezpečí, keď zavediem súdy proti všetkým, čo nimi opovrhujú zo všetkých strán, i budú vedieť, že ja som Pán, ich Boh."