Ez 30

Ez 30

Spustošenie Egypta. -
1Pán prehovoril ku mne takto: 2"Syn človeka, prorokuj a povedz: Toto hovorí Pán: Kvíľte! Ach, ach, to je deň! 3Veď je blízo deň,áno, blízo je deň Pána,deň to oblačný,bude to čas národov. 4Príde meč na Egypt,v Etiópsku bude strach,keď budú v Egypte padať ranení,keď odnesú jeho bohatstvo,keď podvrátia jeho základy. 5Kuš, Pút, Lúd a celá tá zberba,Chub a synovia spojeneckej krajinyspolu popadajú pod mečom. 6Toto hovorí Pán:Padnú, čo sa opierajú o Egypt,klesne totiž jeho pyšná moc,od Magdoly až po Syenezrútia sa v ňom pod mečom- hovorí Pán, Jahve. 7Spustnutí budú uprostred spustnutých krajín a jeho mestá budú opustené uprostred opustených miest. 8I budú vedieť, že ja som Pán, keď v Egypte podložím oheň a zlomia sa všetci jeho pomocníci. 9V ten deň vyjdú odo mňa posli na člnoch, aby podesili bezpečnosť Etiópie; a bude u nich zdesenie ako v deň Egypta, lebo veru to príde. 10Toto hovorí Pán, Jahve: Prostredníctvom babylonského kráľa Nabuchodonozora urobím koniec zástupu Egypta. 11On a jeho ľud s ním - najväčší násilníci národov - budú privedení znivočiť krajinu, vytasia svoje meče proti Egyptu a naplnia krajinu ranenými. 12Vtedy z riek urobím suchú zem; krajinu vydám do ruky zločincov a prostredníctvom cudzincov znivočím krajinu a všetko, čo je v nej; ja, Pán, som hovoril. 13Toto hovorí Pán, Jahve: Vyhubím sochy a vyničím modly z Memfisu, nebude viac kniežaťa z egyptskej krajiny, v egyptskej krajine rozšírim strach. 14Spustoším Patros, v Tanise podložím oheň a v Tébach zavediem súdy. 15Vylejem svoj hnev na Pelusium, pevnosť Egypta, a vyhubím zástup Téb. 16V Egypte podložím oheň, v kŕčoch sa bude zvíjať Pelusium, Téby budú rozbité a v Memfise bude úzkosť deň čo deň. 17Mladíci Heliopolisu a Bubastisu padnú pod mečom a pôjdu do zajatia. 18V Tafnese sa zatmie deň, keď tam polámem berly Egypta a bude koniec jeho pyšnej moci; pokryje ho oblak a jeho dcéry pôjdu do zajatia. 19V Egypte prevediem súdy a budú vedieť, že ja som Pán."
Zláme sa rameno faraónovo. -
20V jedenástom roku, siedmy deň prvého mesiaca, prehovoril Pán ku mne takto: 21"Syn človeka, zlomil som rameno faraóna, egyptského kráľa, a veru ho neobviažu, aby sa vyhojilo, nedajú obväz na zavinutie, aby zmocnelo a mohlo chytiť meč. 22Preto takto hovorí Pán, Jahve: Veru som proti faraónovi, egyptskému kráľovi, zlámem jeho rameno, to zdravé i to zlomené, a vyrazím mu meč z ruky. 23A Egypt rozhádžem medzi národy a rozosejem po krajinách. 24Upevním rameno babylonského kráľa a svoj meč vložím do jeho ruky, faraónove ramená však dolámem, že bude pred ním stenať, ako stenú ranení. 25Ramená babylonského kráľa upevním, ale faraónove ramená klesnú. I budú vedieť, že ja som Pán, keď dám svoj meč do ruky babylonského kráľa, ktorý ho vystrie na egyptskú krajinu. 26A Egypt rozhádžem medzi národy a rozosejem ich po krajinách, vtedy budú vedieť, že ja som Pán."