Gn 49

Gn 49

Jakubove požehnania
1Potom Jakub zavolal svojich synov a povedal: "Zhromaždite sa, aby som vám oznámil,čo na vás čaká v ďalekých dňoch! 2Zídite sa a počúvajte, Jakubovi synovia,počujte Izraela, otca svojho! 3Ruben! Ty si môj prvorodený,ty si moja sila a prvotina mojej mužskosti.Prvý si v hodnosti a prvý v moci! 4Prekypoval si sťa voda: nuž nebudeš prvým,lebo si vstúpil na lôžko svojho otcaa zneuctil si ho - na moje lôžko vystúpil! 5Simeon a Lévi sú praví bratia,ľstivosť a násilie sú ich zbrane, 6do ich kruhu moja duša nevkročía k ich jednote sa moja sláva nepripojí!Veď vo svojej zúrivosti mužov povraždilia vo svojej ukrutnosti býky mrzačili. 7Nech je prekliata ich zúrivosť, lebo bola náramná,aj ich hnev, lebo taký hrozný bol!V Jakubovi ich rozdelíma rozhádžem ich v Izraeli. 8Júda, ty si ten,ktorého budú chváliť tvoji bratia!Tvoja ruka je na šiji tvojich nepriateľov,pred tebou sa synovia tvojho otca skláňajú. 9Levom mladým si, Júda:od koristi si vstal, syn môj,na odpočinok si si ľahol sťa lev,ako levica: ktože ho zobudí?! 10Neoddiali sa žezlo od Júdu,ani berla od jeho nôh,kým nepríde (Ten), ktorému prislúcha (žezlo)a ku ktorému sa pritúlia národy. 11K viniču priväzuje svoje oslíčaa k vzácnej réve mláďa svojej oslice.Vo víne si perie odeva v hroznovej krvi svoj plášť. 12Jeho oči sú černejšie od vínaa jeho zuby belšie nad mlieko. 13Zabulon býva na morskom pobreží,je blízko prístavu pre lodea bok jeho hranice je pri Sidone. 14Isachar je osol kostnatý,čo odpočíva za ohradami, 15a keď videl, že odpočinok je taký sladkýa že kraj je taký nádherný,sklonil svoju šiju pod bremenoa stal sa sluhom poddaným. 16Dan vymôže právo svojmu ľuduako jeden z kmeňov Izraela. 17Dan bude hadom na ceste,zmijou rohatou na chodníku,čo hryzie koňa pri kopyte,takže jeho jazdec padá dozadu. 18Na tvoju spásu ja vyčkávam, Pane! 19Gad - doliehajú naň bandy zbojnícke,lež on im šliape na päty. 20Aser má jedla nadbytok,ba dodáva i kráľovské lahôdky. 21Neftali je sťa rýchla jelenica,preukáže sa krásnymi rečami. 22Ovocný stromček je Jozefovocný stromček pri prameni,jeho ratoliestky prerastajú múr. 23I roztrpčovali ho, hádali sa s níma napádali ho kušostrelci. 24No jeho luk je pevnýa obratná je sila jeho rúk 25pre pomoc Mocného Jakubovhoodtiaľ, kde pastier a Skala Izraela je,pre Boha tvojho otca, ktorý ti pomáha,a pre Všemohúceho, ktorý ťa požehnávapožehnaniami nebies zhora,požehnaniami hlbín, čo ležia dolu,požehnaniami pŕs a lona. 26Požehnania tvojho otca, ktoré prevyšujúpožehnania večných vrchova vzácnosť výšin odvekých,nech zostúpia na hlavu Jozefovi,na temä kniežaťa jeho bratov! 27Benjamín je dravý vlk,čo ráno korisť zožieraa večer korisť delí." 28Toto sú všetky izraelské kmene a je ich dvanásť. A toto im hovoril ich otec, keď ich žehnal. Každému z nich dal primerané požehnanie.
Jakubovo ostatné želanie a smrť
29Potom im prikázal toto: "Ja sa pripojím k svojmu ľudu, pochovajte ma pri mojom otcovi v jaskyni na pozemku Hetejca Efrona, 30v jaskyni na poli v Makpele, východne od Mambre v krajine Kanaán, na pozemku, ktorý kúpil Abrahám od Hetejca Efrona na dedičné pohrebisko. 31Veď tam pochovali Abraháma a jeho ženu Sáru, tam pochovali Izáka a jeho ženu Rebeku a tam som pochoval aj Liu. 32Pozemok a jaskyňa bola kúpená od Hetejcov." 33Keď Jakub skončil odkaz pre svojich synov, vyložil si nohy na lôžko a skonal. Tak sa pripojil k svojmu ľudu.