Gn 9

Gn 9

Božia zmluva s ľudstvom po potope sveta
1Potom Boh požehnal Noema a jeho synov a povedal im: "Ploďte a množte sa a naplňte zem! 2Nech majú pred vami stracha hrôzu všetky zvieratá zeme,všetko vtáctvo nebaa všetko, čo sa hýbe na zemi;dostávate do rúk všetky ryby mora. 3Všetko, čo sa hýbe a žije, nech je vám za pokrm,všetko vám dávam tak, ako zelené byliny. 4Iba mäso s dušou, ktorá je v krvi, nesmiete jesť. 5Ale krv vašich duší budem vyhľadávať;budem ju vyhľadávať od každého zvieraťaa od každého človeka, aj keď je to brat,budem vyhľadávať dušu človeka. 6Kto preleje ľudskú krv,človek nech preleje jeho krv,lebo na Boží obrazsom stvoril človeka. 7Vy sa však ploďte a množte sa,rozšírte sa na zemi a naplňte ju!" 8Potom Boh povedal Noemovi i jeho synom, čo boli s ním: 9"Ja uzavriem zmluvu s vami a s vaším potomstvom, čo bude po vás, 10aj s každou živou bytosťou, čo je s vami: s vtáctvom, s dobytkom a so všetkou zverou, ktorá s vami vyšla z korába, so všetkými zvieratami, čo sú na zemi. 11Áno, uzavriem s vami zmluvu, že už nikdy nezahynie všetko živé vo vodách potopy a že už nikdy nebude potopa, ktorá by spustošila zem." 12A Boh hovoril ďalej: "Toto bude znakom zmluvy, ktorú uzavieram na večné pokolenia medzi mnou a vami a všetkými živými bytosťami, čo sú s vami: 13Svoj oblúk umiestňujem v oblakoch, aby bol znakom zmluvy medzi mnou a zemou. 14Keď zastriem zem oblakmi a keď sa v oblakoch zjaví moja dúha, 15vtedy si spomeniem na svoju zmluvu, ktorá je medzi mnou a medzi vami i každou živou bytosťou. Už nikdy nebude vôd potopy, ktorá by zahubila všetky živé tvory. 16V oblakoch bude oblúk, uvidím ho a spomeniem si na večnú zmluvu, uzavretú medzi Bohom a každou živou dušou všetkých živých tvorov, čo sú na zemi." 17A Boh povedal Noemovi: "Toto je znak zmluvy, ktorú som uzavrel medzi sebou a medzi všetkými živými tvormi na zemi."
Kliatba a požehnanie Noemovo
18Noemovi synovia, ktorí vyšli z korába, boli Sem, Cham a Jafet. Cham je otcom Kanaána. 19Títo traja boli teda Noemovi synovia a z nich sa rozšírilo ľudstvo po celej zemi. 20Noe začal obrábať zem a vysadil vinicu. 21A keď sa napil vína, opil sa a obnažený ležal vo svojom stane. 22I uvidel Cham, Kanaánov otec, nahotu svojho otca a vonku to hovoril svojim dvom bratom. 23Ale Sem a Jafet vzali plášť, obaja si ho položili na ramená, išli chrbtom a zakryli otcovu nahotu. Tvár mali odvrátenú, takže nevideli otcovu nahotu. 24Keď sa Noe prebral z vína a keď sa dozvedel, čo mu urobil najmladší syn, 25povedal: "Buď prekliaty, Kanaán,staň sa poníženým sluhom svojich bratov!" 26Potom pokračoval: "Nech je zvelebený Pán, Boh Semov,a Kanaán nech je jeho sluhom! 27Nech Boh rozvetví Jafetaa nech býva pod Semovými stanmia Kanaán nech je jeho sluhom!" Noe žil po potope ešte tristopäťdesiat rokov. 28Všetkých Noemových dní bolo deväťstopäťdesiat rokov a potom zomrel.