Jak 2

Vypočuj si kapitolu
1
2
3
4
5
Stiahni si kapitolu

Jak 2

Nenadŕžať nikomu.
1Bratia moji, nespájajte vieru v nášho Pána slávy, Ježiša Krista, s nadŕžaním osobám. 2Lebo ak príde na vaše zhromaždenie muž so zlatým prsteňom a v skvostnom rúchu a príde aj chudobný v chatrnom odeve 3a vy si všimnete toho, ktorý je oblečený do nádherného rúcha, a poviete: "Ty sa posaď pekne tu!", ale chudobnému poviete: "Ty si staň tam, alebo si sadni k mojej podnožke!", 4vari nerobíte rozdiely medzi sebou a nestali ste sa zlomyseľnými sudcami?! 5Počúvajte, moji milovaní bratia! Nevyvolil Boh tých, čo sú vo svete chudobní, aby boli bohatí vo viere a dedičia kráľovstva, ktoré prisľúbil tým, čo ho milujú? 6A vy ste chudobného znevážili! Neutláčajú vás práve bohatí a nevláčia vás práve oni po súdoch? 7A nerúhajú sa práve oni vznešenému menu, ktoré sa vzývalo nad vami? 8Ak však uskutočňujete kráľovský zákon podľa Písma: "Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!", dobre robíte. 9Ale ak nadŕžate osobám, páchate hriech a zákon vás usvedčuje z priestupku. 10Kto by totiž zachoval celý zákon, ale prestúpil by ho v jednom prikázaní, previnil by sa proti všetkým. 11Lebo ten, ktorý povedal: "Nescudzoložíš," povedal aj: "Nezabiješ." A keď aj nescudzoložíš, ale zabíjaš, prestupuješ zákon. 12Hovorte a konajte ako tí, čo majú byť súdení podľa zákona slobody! 13Súd bez milosrdenstva čaká totiž toho, kto nepreukázal milosrdenstvo. Ale milosrdenstvo sa vyvyšuje nad súdom.
Viera bez skutkov je mŕtva.
14Bratia moji, čo osoží, keď niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Môže ho taká viera spasiť? 15Ak je brat alebo sestra bez šiat a chýba im každodenná obživa 16a niekto z vás by im povedal: "Choďte v pokoji! Zohrejte sa a najedzte sa!", ale nedali by ste im, čo potrebujú pre telo, čo to osoží?! 17Tak aj viera: ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva. 18Ale niekto povie: "Ty máš vieru a ja mám skutky." Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru. 19Veríš, že Boh je jeden? Dobre robíš. Ale aj diabli veria, a trasú sa! 20Chceš vedieť, márnivý človeče, že viera bez skutkov je neúčinná? 21Nebol náš otec Abrahám ospravedlnený zo skutkov, keď obetoval na oltári svojho syna Izáka? 22Vidíš, že viera spolupôsobila s jeho skutkami a že skutkami dosiahla viera dokonalosť. 23Tak sa splnilo Písmo, ktoré hovorí: "Abrahám uveril Bohu a to sa mu počítalo za spravodlivosť." A bol nazvaný Božím priateľom. 24Vidíte, že človek je ospravedlnený zo skutkov, a nie iba z viery. 25A nebola podobne ospravedlnená zo skutkov aj neviestka Rachab, keď prijala poslov a poslala ich inou cestou? 26Lebo ako telo bez ducha je mŕtve, tak je mŕtva aj viera bez skutkov.