Jer 1

Jer 1

Úvod, hl. 1
Nadpis knihy. -
1Reči Jeremiáša, syna Helkiášovho, spomedzi kňazov, ktorí boli v Anatote, v Benjamínovej krajine. 2Pán hovoril k nemu v dňoch júdskeho kráľa Joziáša, syna Amonovho, v trinástom roku jeho panovania, 3aj v dňoch júdskeho kráľa Joakima, syna Joziášovho, až do konca jedenásteho roku júdskeho kráľa Sedekiáša, syna Joziášovho, až po presídlenie Jeruzalema v piatom mesiaci.
Povolanie za proroka.
4Pán prehovoril ku mne takto: 5"Skôr, než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa,skôr, než si vyšiel z lona, zasvätil som ťa,za proroka pre pohanov som ťa ustanovil." 6I povedal som: "Ach, Pane, veď neviem hovoriť, mladučký som." 7Ale Pán mi riekol: "Nehovor: »Mladučký som,«lebo pôjdeš všade, kde ťa pošlem,a povieš všetko, čo ti prikážem. 8Neboj sa ich, veď ja som s tebou,aby som ťa vyslobodil!" - hovorí Pán. 9Vtedy vystrel Pán ruku a dotkol sa mi úst. A Pán mi riekol: "Hľa, vložil som svoje slová do tvojich úst! 10Pozri, postavil som ťa dnesnad národy a nad kráľovstvá,aby si vytrhával a rúcal,nivočil a pustošil,aby si budoval a sadil."
Prút mandľovníka.
11Pán sa ma pýtal toto: "Čo vidíš, Jeremiáš?" Odpovedal som: "Vidím prút mandľovníka." 12A Pán mi povedal: "Dobre si videl, pretože budem bedliť na svoje slovo a splním ho."
Kypiaci hrniec.
13Pán sa ma pýtal po druhý raz toto: "Čo vidíš?" Odpovedal som: "Vidím kypiaci hrniec a jeho ústie je od severu." 14Nato mi Pán povedal: "Od severu kypí nešťastiena všetkých obyvateľov krajiny. 15Bo hľa, ja zavolám všetky kmenekráľovstiev severu - hovorí Pán.Prídu a každý postaví svoj trónpred vchodom do brán Jeruzalemaproti všetkým jeho múrom vôkola proti všetkým júdskym mestám. 16I prerokujem s nimi svoj sporpre všetku ich zlobu, že ma opustili,že okiadzali cudzích bohova klaňali sa dielu svojich rúk."
Povzbudenie proroka
17"Ale ty si opáš bedrá,povstaň a rozpovedz imvšetko, čo som ti prikázal!Nemaj pred nimi strach,aby som ťa nimi nenastrašil! 18A ja, hľa, urobil som ťa dnesopevneným mestom, železným stĺpoma kovovým múrom proti celej krajine,proti kráľom Júdska a jeho kniežatám,proti jeho kňazom a ľudu krajiny. 19Budú s tebou zápasiť, ale nepremôžu ťa,lebo s tebou som ja - hovorí Pán,aby som ťa vyslobodil."