Jer 22

Jer 22

Výstraha kráľovskému rodu. -
1Toto hovorí Pán: "Zostúp do domu júdskeho kráľa a povedz tam toto slovo: 2Povieš teda: Kráľ júdsky, ktorý sedíš na Dávidovom tróne, počuj slovo Pánovo ty i tvoji sluhovia i tvoj ľud, ktorí vchádzate cez tieto brány. 3Toto hovorí Pán: Vysluhujte právo a spravodlivosť, vysloboďte utlačeného z rúk násilníka, cudzinca, sirotu a vdovu neprenasledujte a neutláčajte a nevinnú krv nevylievajte na tomto mieste. 4Lebo ak budete bedlivo zachovávať tento príkaz, vtedy králi, ktorí sedia na Dávidovom tróne, budú vchádzať cez brány tohto domu, vezúc sa na vozoch a na koňoch, oni, ich sluhovia aj ich ľud. 5Ale ak neposlúchnete tieto príkazy, prisahám na seba - hovorí Pán, že tento dom bude zboreniskom. 6Lebo toto hovorí Pán o dome júdskeho kráľa: Galaádom si mi,temenom Libanonu:jednako ťa obrátim na púšť,na mestá neobývané. 7A zasvätím proti tebe zhubcov,mužov s výzbrojou.Vyrúbu tvoje vyberané cédrea pohádžu na oheň. 8I prejdú mnohé národy popri tomto meste a budú si hovoriť: »Prečo Pán naložil takto s týmto veľkým mestom?« 9A odpovedia: »Preto, že opustili zmluvu Pána, svojho Boha, klaňali sa iným bohom a slúžili im.«"
O Joachazovi (Selumovi)
10Neplačte za zomrelýma nenariekajte za ním;plačte radšej za odchádzajúcim,pretože sa už nevrátia neuvidí svoj rodný kraj. 11Lebo toto hovorí Pán o Joziášovom synovi Selumovi, júdskom kráľovi, ktorý panuje namiesto svojho otca Joziáša: "Kto z tohto miesta odišiel, nevráti sa viac sem, 12ale zomrie na mieste, kam ho odviedli, a túto krajinu už viac neuvidí."
Proti Joakimovi
13Beda tomu, kto stavia svoj dom nespravodlivoa svoje izby neprávom,bezplatne si zotročuje blížnehoa nedá mu jeho mzdu; 14Kto hovorí: "Postavím si veľký doma priestranné izby;"vylomí si obloky,pokryje cédrom, zafarbí na červeno. 15Či si kráľom, aby si sa chvastal cédrami?Či tvoj otec nejedol a nepil?Ale vykonával právo a spravodlivosť,a preto mu bolo dobre. 16Rozsúdil spor nízkeho a biedneho:(vtedy bolo dobre)."Či to neznamená: poznať mňa?" -hovorí Pán. 17No ty nemáš oči ani srdce,iba pre svoj vlastný zisk,pre vylievanie nevinnej krvia pre páchanie násilia a útlaku. 18Preto takto hovorí Pán o Joakimovi, Joziášovom synovi, júdskom kráľovi: "Nebudú za ním nariekať:»Ach brat! Ach sestra!«Nebudú za ním nariekať:»Ach pane, ach veličenstvo!« 19Pochovajú ho ako osla,vyvlečú ho a vyhodiavon za brány Jeruzalema."
Proti Jeruzalemu
20Vystúp na Libanon a krič,i na Bášane vydaj svoj hlasa volaj z Abarimu,veď sú zlomení všetci tvoji priatelia! 21Hovoril som ti, keď si bol v bezpečí,povedal si: "Nechcem počuť!"To je tvoj spôsob od mladosti,nepočúval si môj hlas. 22Všetkých tvojich pastierov bude pásť vietor,tvoji milovníci pôjdu do zajatia;vtedy sa zahanbíš a zmätiešpre všetku svoju zlobu. 23Ty, ktorý bývaš na Libanone,ktorý máš hniezdo na cédroch,budeš stenať, až prídu na teba bôleako bolesti na rodičku.
Proti Jechoniášovi. -
24"Ako žijem - hovorí Pán, aj keby júdsky kráľ Choniáš, syn Joakimov, bol pečatným prsteňom na mojej pravici, strhol by som ťa odtiaľ. 25A vydám ťa do ruky tých, čo ti striehnu na život, do ruky tých, ktorých sa bojíš, do ruky babylonského kráľa Nabuchodonozora a do ruky Chaldejcov. 26A zahodím teba i matku, ktorá ťa porodila, do cudzej krajiny, v ktorej ste sa nenarodili, a tam zomriete. 27Do krajiny však, do ktorej sa im duša túži vrátiť, sa nevrátia." 28Či je nádobou bezcennou, odhodenoutento muž, Choniáš?Či je nádobou, ktorú nik nechce?Prečo sú odvrhnutí, on a jeho semä,a zahodení do krajiny, ktorú nepoznajú? 29Zem, zem, zem, počuj slovo Pánovo: 30Toto hovorí Pán:"Zapíšte tohto muža: Bezdetný,človek, ktorý nemal zdaru vo svojich dňoch,lebo z jeho potomstva sa nepodarí nikomusedieť na Dávidovom trónea znovu panovať v Júdsku."