Jer 23

Jer 23

Proti zlým pastierom. -
1"Beda pastierom, ktorí strácajú a rozháňajú stádo mojej pastviny, hovorí Pán. 2Preto takto hovorí Pán, Boh Izraela, proti pastierom, ktorí pasú môj ľud: Vy ste rozohnali moje ovce a rozplašili ste ich, nedohliadali ste na ne, nuž ja dohliadnem na vás, na zlobu vašich skutkov - hovorí Pán. 3Ale ja pozbieram zvyšky svojich oviec zo všetkých krajín, do ktorých som ich roztratil, a privediem ich späť na ich nivy; budú plodné a rozmnožia sa. 4A vzbudím im pastierov, ktorí ich budú pásť; viac sa teda nebudú báť ani strachovať a nebude z nich chýbať - hovorí Pán.
Výhonok Pánov - Mesiáš
5Hľa, prídu dni - hovorí Pán,že vzbudím Dávidovi spravodlivý výhonoka bude ako kráľ panovať múdro,v krajine bude prisluhovaťprávo a spravodlivosť. 6Za jeho dní Júda dosiahne spásu,Izrael bude bývať v bezpečí.A toto je meno, ktorým ho budú volať:»Pán je naša spravodlivosť.« 7Preto, hľa, prídu dni - hovorí Pán, že už nebudú vravieť: »Ako žije Pán, ktorý vyviedol synov Izraela z egyptskej krajiny,« 8ale: »Ako žije Pán, ktorý vyviedol potomstvo Izraelovho domu zo severnej krajiny a zo všetkých krajín, do ktorých ich rozohnal,« i vrátia sa do vlastnej krajiny."
Reči o prorokoch
9Srdce sa zlomilo vo mne,trasú sa mi všetky kosti,som ako opitý človek,ako muž presiaknutý vínompred Pánom a pred jeho svätými slovami. 10Veď cudzoložníkmi je preplnená krajina,lebo od kliatby smúti zem,uschýnajú nivy roviny,ich úsilím je zloba,ich silou je neprávosť. 11"Veď i prorok, i kňaz sú hriešni,a vo svojom dome som našiel ich zločin- hovorí Pán. 12Preto budú ich cesty sťa kĺzačka,vo tme sa pošmyknú a padnú na nej,áno, privediem na nich pohromuv roku ich navštívenia -hovorí Pán. 13U prorokov Samárie som videl nerozum,prorokovali menom Bálaa zavádzali môj ľud, Izrael. 14Na jeruzalemských prorokoch som však videl ohavnosť:cudzoložstvo a zhon za klamstvom.Utvrdzovali zločincov,aby sa nik neodvrátil od hriechu;ku mne boli všetci ako Sodoma,jeho obyvatelia ako Gomora." 15Nuž takto vraví Pán zástupov o prorokoch:"Hľa, ja ich nakŕmim palinoua napojím ich otrávenou vodou,lebo od prorokov Jeruzalemavyšla hriešnosť na celú zem. 16Toto hovorí Pán zástupov:Nepočúvajte na slová prorokov,ktorí vám prorokujú.Oni vás zavádzajú,vidinu svojho srdca hovoria,a nie z Pánových úst. 17Jednostaj hovoria tým,čo opovrhujú slovom Pánovým:»Pokoj budete mať!«A každému, kto kráčav tvrdosti svojho srdca, vravia:»Nepríde na vás pohroma.« 18Veď ktože stál v rade Pánovej,videl a počul jeho reč?Kto pozoroval a počúval jeho reč? 19(Hľa, zúri Pánova víchrica, hnev;a rozvírený víchorvíri nad hlavou bezbožníkov. 20Neodvráti sa Pánov hnev,kým nesplní a neustáliplány svojho srdca.Na konci dní to pochopíte jasne.) 21Neposlal som prorokov,oni však utekajú,neprehovoril som k nim,oni však prorokujú. 22Ak stáli v mojej rade,nech oznámia môjmu ľudu moje slová,nech ich odvrátia od ich zlej cestya od ich zločinných skutkov! 23Či som ja Bohom iba zblízka- hovorí Pán,a zďaleka nie som Boh? 24A keď sa kto čo ako dobre skryje,či ho ja nevidím? - hovorí Pán.Nuž či nezaplňujem ja nebesá? -hovorí Pán.
Sny prorokov. -
25Počul som, čo hovoria proroci, ktorí v mojom mene prorokujú klamstvo. Hovoria: »Mal som sen! Mal som sen!« 26Dokedyže budú takto zmýšľať proroci, ktorí predpovedajú klamstvo a prorokujú výmysel svojho srdca? 27Títo svojimi snami, ktoré si medzi sebou rozprávajú, chcú dať môjmu ľudu zabudnúť moje meno, ako ich otcovia zabudli moje meno pre Bála. 28Prorok, ktorý má sen, nech rozpráva sen, a ktorý má moje slovo, nech pravdivo hovorí moje slovo! Čo má slama so zrnom? - hovorí Pán. 29Či nie je moje slovo ako oheň - hovorí Pán, a ako kladivo, ktoré drví skalu? 30Nuž preto som ja proti prorokom - hovorí Pán, ktorí si vzájomne kradnú moje slová. 31Hľa, som proti prorokom - hovorí Pán, ktorí použijú svoj jazyk, a vravia: »Hovorí Pán.« 32Hľa, som proti tým, čo prorokujú klamné sny - hovorí Pán, rozprávajú ich a zavádzajú môj ľud svojím klamstvom a chvastúnstvom. Ja som ich veru neposlal, ani nepoveril; a nijako neosožia tomuto ľudu - hovorí Pán.
Pánovo bremeno. -
33Ale ak sa ťa tento ľud alebo kňaz, alebo prorok spýta: »Čo je Pánovo bremeno?«, odpovieš im: »Vy ste bremeno, ale vás odhodím« - hovorí Pán. 34Keď prorok, kňaz alebo niekto z ľudu povie: »Pánovo bremeno,« vezmem na zodpovednosť toho človeka i jeho dom. 35Takto hovorte medzi sebou a druh druhovi: »Čo odpovedal Pán?« a: »Čo hovoril Pán?« 36Ale Pánovo bremeno nespomínajte viac, lebo bremenom bude každému jeho slovo. I prevrátili ste slová živého Boha, Pána zástupov, nášho Boha. 37Toto povieš prorokovi: »Čo ti odpovedal Pán?« a: »Čo hovoril Pán?« 38Ale ak budete hovoriť: »Bremeno Pánovo,« nuž toto hovorí Pán: Pretože ste hovorili toto slovo: »Bremeno Pánovo,« hoci som vám odkázal: Nehovorte: »Bremeno Pánovo,« 39zodvihnem vás sťa bremeno a zahodím vás i mesto, ktoré som dal vám i vašim otcom, preč od seba. 40A zahrniem vás večnou hanbou a večnou potupou, na ktorú sa nezabudne."