Jer 25

Jer 25

Predpoveď o sedemdesiatročnom zajatí. -
1Slovo, ktoré dostal Jeremiáš o celom júdskom ľude vo štvrtom roku Joakima, syna Joziášovho, kráľa júdskeho - to bol prvý rok babylonského kráľa Nabuchodonozora -, 2a ktoré prorok Jeremiáš oznámil celému júdskemu ľudu a všetkým obyvateľom Jeruzalema: 3"Od trinásteho roku Joziáša, syna Amonovho, kráľa júdskeho, až podnes je to dvadsaťtri rokov, čo Pán hovorí ku mne. I hovoril som k vám bez prestania, no nepočúvali ste. 4Pán k vám jednostaj posielal rozličných svojich sluhov, prorokov, ale nepočúvali ste a ucho ste pozorne nenaklonili. 5Hovoril: »Vráťte sa každý zo svojej zlej cesty a od svojich zlých skutkov, tak ostanete bývať v krajine, ktorú dal Pán vám a vašim otcom od vekov naveky. 6A nechoďte za cudzími bohmi, neslúžte im a neklaňajte sa im; nedráždite ma dielom svojich rúk, potom vás nebudem trestať. 7Ale nepočúvali ste na mňa - hovorí Pán -, chceli ste ma hnevať dielom svojich rúk na vlastné nešťastie.« 8Nuž toto hovorí Pán zástupov: Pretože ste nepočúvali moje slová, 9hľa, pošlem a zoberiem všetky kmene severu (hovorí Pán - aj Nabuchodonozorovi, kráľovi Bábela, svojmu sluhovi) a privediem ich proti tejto krajine a proti jej obyvateľom i proti všetkým týmto okolitým národom. Splním na nich kliatbu, obrátim ich na hrôzu a posmech a na večnú púšť. 10Odstránim spomedzi nich hlas plesania a hlas radosti, hlas ženícha a hlas nevesty, hlas mlynčekov a svetlo lampy. 11Celá táto krajina bude vyhnanstvom a hrôzou a tieto národy budú slúžiť sedemdesiat rokov babylonskému kráľovi. 12A až uplynie sedemdesiat rokov, potrescem babylonského kráľa i ten ľud -hovorí Pán - pre ich hriech, aj krajinu Chaldejcov a obrátim ju na večitú púšť. 13Privediem na tú krajinu všetky svoje hrozby, ktoré som proti nej vyhlásil, všetko, čo je napísané v tejto knihe, čo Jeremiáš prorokoval proti všetkým národom. 14Lebo aj ich samých zotročia mnohé národy a veľkí králi; odplatím im podľa ich skutkov a podľa diela ich rúk."
Pánov kalich. -
15Lebo toto mi povedal Pán, Boh Izraela: "Vezmi z mojej ruky tento vínový kalich hnevu a daj ho piť všetkým národom, ku ktorým ťa pošlem. 16Napijú sa a budú sa tackať a šalieť pred mečom, ktorý medzi nich pošlem." 17Vzal som teda z Pánovej ruky kalich a napojil som všetky národy, ku ktorým ma Pán poslal. 18Jeruzalem, mestá Júdska, jeho kráľov, jeho kniežatá, aby som ich vydal na zborenisko, na hrôzu, na posmech a na kliatbu (ako je tomu dnes); 19faraóna, egyptského kráľa, jeho sluhov, jeho kniežatá a celý jeho ľud; 20celú zmiešaninu národov a všetkých kráľov krajiny Us; všetkých kráľov filištínskej krajiny: Askalon, Gazu, Akaron a zvyšky Azotu. 21Edom, Moab a synov Amonových, 22všetkých kráľov Týru, všetkých kráľov Sidonu a kráľov pobrežia, ktoré je za morom. 23Dedan, Temu, Buz a všetkých, čo si holia okraj. 24Všetkých kráľov Arabska (a všetkých kráľov miešaniny), ktorí bývajú v púšti. 25Všetkých kráľov Zimriho, všetkých kráľov Elamu a všetkých kráľov Médey, 26všetkých kráľov severu, blízkych i vzdialených od seba, a všetky kráľovstvá sveta, ktoré sú na povrchu zeme. Kráľ Sesak však bude piť po nich. 27"A povieš im: Toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela: Pite a opite sa, dávte a padnite, aby ste nevstali pre meč, ktorý pošlem medzi vás. 28A ak sa budú zdráhať vziať z tvojej ruky kalich a piť, povieš im: Toto hovorí Pán zástupov: Veruže budete piť! 29Lebo, hľa, ja začínam nešťastie v meste, ktoré sa volá mojím menom, a vy by ste boli ušetrení? Nebudete ušetrení, pretože ja zavolám meč na všetkých obyvateľov zeme - hovorí Pán zástupov. 30Ty im však prorokuj všetky tieto veci a povedz im: Pán kričí z výsosti,zo svojho svätého príbytku vydáva hlas,hlasno kričí nad svojimi nivami,rozozvučí ujúkanie ako šliapačiproti všetkým obyvateľom zeme. 31Hrmot preniká až do končín zeme,pretože Pán má spor s národmi;on sa súdi s každým človekom,zlých odovzdá meču- hovorí Pán. 32Toto hovorí Pán zástupov:Hľa, pohroma ide z národa na národ,zo strání zeme dvíha sa veľká búrka!" 33A pán ich porazí v ten deňod jedného konca zeme po druhý;neoplačú, nezoberú a nepochovajú ich,budú hnojom na povrchu poľa. 34Kvíľte, pastieri, a volajte,zvíjajte sa, vodcovia stád,je zvrchovaný čas pozrážať (a rozohnať) vás,popadáte sťa vybrané barany. 35Zhynulo útočište pastierova útulok vodcov stáda. 36Čuj, krik pastierov,kvílenie vodcov stáda!Veď Pán spustošil ich pastvu! 37A pre blčiaci Pánov hnevzmĺknu nivy pokojné. 38Opustil ako lev svoju húštinu,veď ich krajina ostala púšťoupre ničiaci meča pre blčiaci Pánov hnev.