Jer 3

Jer 3

Obrátenie ešte možné
1(Hovoria:) Keď muž prepustí ženua ona odíde od nehoa oddá sa inému mužovi,či sa ešte vráti k nej?Či nie je takáto žena celkom sprznená?Nuž ty si smilnil s mnohými priateľmia máš sa vrátiť ku mne? - hovorí Pán. 2Pozdvihni oči na hole a pozri,kde ťa poškvrnili!Vysedával si im na cestáchako Arab na pustatine.Tak si znesvätil zemsmilstvami a svojimi zločinmi. 3Preto prestala pŕškaa nebolo neskorého dažďa.Lenže ty si mal čelo sťa neviestka,nehanbil si sa. 4Všakže, teraz voláš ku mne: »Otče,si mi priateľom z mladosti! 5Či sa večne budeš mrzieť?Bez konca budeš prechovávať hnev?«Tak hovoríš, ale robíš zle,koľko len vládzeš."
Hriech Izraela a Júdu. -
6Pán mi povedal v dňoch kráľa Joziáša: "Videl si, čo robila odpadlica Izrael? Chodila na všetky vyššie vrchy a pod každý zelený strom a tam smilnila. 7Myslel som si: Až toto všetko popácha, vráti sa ku mne, ale nevrátila sa. I videla to nevernica, jej sestra, Júda, 8videla, že som odohnal odpadlicu, Izrael, práve preto, že cudzoložila, a dal som jej priepustný list, ale nevernica, Júda, jej sestra, sa nebála, lež išla a smilnila aj ona. 9A svojím krikľavým smilstvom poškvrnila zem, cudzoložila s kameňom a drevom. 10Hej, jej sestra nevernica sa ani napriek tomuto všetkému nevrátila ku mne z celého svojho srdca, ale iba zdanlivo," hovorí Pán. 11Pán mi povedal: "Spravodlivejšia je odpadlica Izraelnež nevernica Júda.
Obrátenie Izraela
12Choďže, volaj tieto slová k severu a vrav:Vráť sa, odpadlica Izrael, hovorí Pán,nebude sa mi na vás mračiť tvár,veď som milosrdný, hovorí Pán. -Nebudem sa hnevať naveky. 13Len uznaj svoj hriech,že si bola nevernou Pánovi, svojmu Bohu,že si blúdila po cestách za cudzincamipod každým stromom zeleným,ale na môj hlas si nepočúvala,hovorí Pán.
Obrátenie Júdu. Spása mesiášska
14Vráťte sa, odbojní synovia - hovorí Pán,veď ja som vaším manželom!Nuž vezmem vás: jediného z mestaa dvoch z pokoleniaa zavediem vás na Sion. 15I dám vám pastierov podľa svojho srdca,budú vás vodiť dôvtipom a múdrosťou. 16A keď sa rozmnožítea budete plodní v krajine,v tých dňoch - hovorí Pán -nebudú viac hovoriť:»Archa Pánovej zmluvy,«ani im na myseľ nepríde,nebudú na ňu spomínať ani ľutovať,ani ju nezhotovia viac. 17V tom čase sa Jeruzalem bude volaťtrónom Pánovýma zídu sa k nemu všetky národy,k Pánovmu menu do Jeruzalema;a už viac nepôjduza hriešnou tvrdosťou svojho srdca. 18V ten deň pôjde Júdov domk domu Izraelovmua prídu spolu zo severnej krajinydo krajiny, ktorú som dal vašim otcom.
Nevďak Izraela
19Ja som však povedal:Akože ťa pripočítam k synoma dám tI rozkošnú krajinu,najskvostnejšie dedičstvo medzi národmi?A povedal som: Budeš ma volať: »Otec môj«a neodstúpiš odo mňa. 20Ako sa spreneverí žena priateľovi, tak ste sa mi spreneverili, dom Izraelov," hovorí Pán.
Vyznanie viny
21Čuj! Na holiach počuť plač,nárek synov Izraela,lebo si pokrivili cesty,zabudli na Pána, svojho Boha. 22"Vráťte sa, odbojní synovia,vyliečim vašu spurnosť.""Pozri, my prichádzame k tebe,veď ty si Pán, náš Boh! 23Ozaj klamom sú kopcei lomoz vrchov.Len v Pánovi, našom Bohu, je spása Izraela. 24A »Hanba« pohltila mozole našich otcov(od našej mladosti), ich ovce a dobytok,ich synov a dcéry. 25Preto ležíme vo svojej hanbea zakrýva nás naša potupa; veď sme zhrešili proti Pánovi, svojmu Bohu, my i naši otcoviaod svojej mladosti až po dnešný deň;nepočúvali sme hlas Pána, svojho Boha."