Jer 31

Jer 31

Božie milosrdenstvo zachráni národ
1V tom čase, hovorí Pán,budem Bohom všetkým rodom Izraelaa oni budú mojím ľudom. 2Toto hovorí Pán:Na pustatine našiel milosťnárod, ušetrený mečom,do svojho odpočinku išiel Izrael." 3Zďaleka sa mu zjavil Pán:"Láskou odvekou som ťa miloval,preto som ti zachoval priazeň. 4Ešte ťa zbudujem, vystavia ťa,panna, Izrael;ešte sa ozdobíš bubnami,vykročíš do tanca natešených. 5Ešte budeš sadiť vinicena vrchoch Samárie:čo sadzači zasadia, aj užijú. 6Lebo príde deň, keď budú kričaťstrážnici na vrchoch Efraima:»Hor’ sa, poďme na Sionk Pánovi, svojmu Bohu!«
Návrat zo zajatia
7Lebo toto hovorí Pán:Jasajte pre Jakuba v radostia plesajte nad hlavou národov!Rozhlasujte, oslavujte a hovorte:»Pán vyslobodil svoj ľud,zvyšky Izraela.« 8Hľa, privediem ich zo severnej krajinya z končín zeme ich zhromaždím;medzi nimi i slepých a chromých,samodruhé i šestonedieľky:veľký zástup sa vráti sem. 9Prichádzajú s plačom,no vediem ich s potechou,zavediem ich k potokom vôdpo rovnej ceste, kde sa nepotknú,lebo som Izraelov oteca Efraim je môj prvorodený."
Žiaľ sa zmení na radosť
10Národy, čujte slovo Pánovo;ohlasujte na ďalekých ostrovocha vravte: "Ten, čo rozosial Izrael, pozbiera hoa ustráži ho ako pastier stádo." 11Áno, Pán vykúpi Jakuba,vyslobodí ho z ruky, čo ho premohla. 12Prídu a zaplesajú na výšine Siona,budú sa hrnúť k darom Pánovým,k obiliu, muštu a oleju,k mláďatám oviec a statku.Ich duša bude ako zavodnená záhrada,nebudú viac mrieť túžbou. 13Vtedy sa bude panna tešiť v tanci,i mladíci a starci pospolu."Ich smútok zmením na radosť,poteším ich, rozveselím po žiali. 14Opojím dušu kňazov hojnosťoua môj ľud sa nasýti mojimi darmi" -hovorí Pán.
Ráchelin žiaľ
15Toto hovorí Pán:"Čuj, v Ráme počuť vzdychanie,prehorký plač,Ráchel narieka nad svojimi deťmi,nedá sa potešiťnad deťmi, pretože ich niet." 16Toto hovorí Pán:"Zabráň svojmu hlasu plača svojim očiam slzy,veď tvoja námaha dostane odmenu,hovorí Pán,vrátia sa z nepriateľskej krajiny. 17Je nádej pre tvoju budúcnosť- hovorí Pán,synovia sa vrátia na svoje územie. 18Počujem Efraima vzdychať:»Šľahal si ma, nuž dal som sa šľahaťako neskrotený junec.Priveď ma späť a navrátim sa,veď ty si Pán, môj Boh! 19Už som oželel svoj odpad,a keď som uznal, bil som si stehno,hanbil som sa a červenal,lebo som niesol hanbu svojej mladosti.« 20Či mi je Efraim drahým synom?Či je rozkošným dieťaťom?Veď kedykoľvek mu hrozím,znovu si musím naň spomenúťa trasie sa mi preň vnútro,musím sa nad ním zmilovať"- hovorí Pán. 21Postav si stĺpy,zasaď si kamene,daj pozor na cestu,na chodník, ktorým si kráčal;vráť sa späť, panna, Izrael,vráť sa sem do týchto svojich miest! 22Dokedyže budeš blúdiť,dcéra odbojná?Veď Pán stvorí čosi nové na zemi:Žena obkľúči muža.
Požehnanie budúcich čias. -
23Toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela: "V júdskej krajine a v jej mestách, až obrátim ich osud, budú ešte hovoriť toto slovo: »Pán nech ťa požehná,spravodlivá niva, svätý vrch!« 24A budú tam bývať spoluJúda a všetky jeho mestá,roľníci a sprievodcovia stád. 25Áno, opojím unavenú dušua každú roztúženú dušu naplním." 26(Preto som sa zobudil a pozeral,môj sen mi bol sladký.) 27"Hľa, prídu dni - hovorí Pán, keď zasejem dom Izraelov a dom Júdov semenom ľudí a semenom zvierat. 28A ako som nad nimi bedlil, keď som mal vytrhávať, rúcať, pustošiť, nivočiť a pôsobiť nešťastie, tak budem bedliť, keď budem mať budovať a sadiť, hovorí Pán. 29V tých dňoch nebudú viac hovoriť: »Otcovia jedli plánkya synom stŕpli zuby.« 30Každý zomrie len pre svoj hriech; zuby stŕpnu každému človeku, ktorý je plánky.
Nová zmluva. -
31Hľa, prichádzajú dni, hovorí Pán, keď uzavriem s domom Izraela a s domom Júdu novú zmluvu! 32Nie ako zmluvu, ktorú som uzavrel s ich otcami, keď som ich chytil za ruku, aby som ich vyviedol z Egypta. Tú moju zmluvu oni zrušili, hoci som im bol Pánom - hovorí Pán. 33Ale toto bude zmluva, ktorú po týchto dňoch uzavriem s domom Izraela - hovorí Pán. Svoj zákon dám do ich vnútra a napíšem ho do ich srdca. A budem im Bohom a oni budú mojím ľudom. 34Už sa nebudú vzájomne poučovať a brat bratovi nebude hovoriť: »Poznajte Pána!«, pretože ma všetci poznajú od najmenšieho po najväčších - hovorí Pán. Lebo im odpustím vinu a na ich hriech si viac nespomeniem."
Nový národ
35Toto hovorí Pán,ktorý dáva slnko za svetlo dňu,určuje mesiac a hviezdy za svetlo noci,pobúri more, že hučia jeho vlny,Pán zástupov má meno: 36"Ak sa tieto zákony otrasú predo mnou,hovorí Pán,aj semä Izraela prestane byť národompredo mnou po všetky dni." 37Toto hovorí Pán:"Ak sa hore dajú zmerať nebesáa dolu preskúmať základy zeme,aj ja zavrhnem celé semä Izraelapre všetko, čo urobili - hovorí Pán.
Nové mesto. -
38Hľa, prídu dni, hovorí Pán, a mesto sa vybuduje pre Pána od veže Chananel až po Rožnú bránu. 39Meracia šnúra však pôjde ďalej rovno ku kopcu Gareb a skrúti sa ku Goe. 40Celé Údolie mŕtvol a popola a celé pole až po potok Kedron a po uhol Konskej brány na východ, bude zasvätené Pánovi. Nikdy viac nebude zbúrané ani zrúcané."