Jer 46

Jer 46

Proroctvá proti pohanom
Proti Egyptu. -
1Slovo, ktoré Pán prehovoril k prorokovi Jeremiášovi proti národom. 2O Egypte. Proti vojsku egyptského kráľa, faraóna Nechaa, ktoré bolo pri rieke Eufrat a ktoré porazil babylonský kráľ Nabuchodonozor vo štvrtom roku júdskeho kráľa Joakima, syna Joziášovho. 3"Chystajte pancier a štíta pochodujte do boja! 4Kantáre na kone!Sadajte, jazdci, nastúpte v prilbách,ostrite kopije, oblečte pancier! 5Čože to vidím?Veď zakolísali,ustupujú nazad.Ich siláci sú porazení,utekajú behoma neobrátia sa.Hrôza zôkol-vôkol! -hovorí Pán. 6Neutečie rýchlobežec,neunikne silák!Na severe, pri brehu rieky Eufratzaváhali, klesajú. 7Kto to vystupuje ako Níl,ako rieky mu hučia vody? 8Egypt vystupuje ako Níl,ako rieky hučia jeho vodya vraví: Vystúpim, zaplavím zem,zničím mesto i jeho občanov. 9Hor’ sa, paripy!Rúťte sa, vozy!Na pochod, bojovníci!Kuš a Pút, čo nosia štít,a Lýdovia, čo nosia a naťahujú kušu. 10Nuž ten deň je pre Pána, Jahveho zástupov, dňom pomsty, aby sa vyvŕšil na svojich nepriateľoch. Meč bude hltať a nasýti sa, opojí sa ich krvou. Veď obetu bude mať Pán, Jahve zástupov, v severnej krajine pri rieke Eufrat. 11Hor’ sa do Galaádu a dones balzam,panna, dcéra Egypta!Nadarmo hromadíš lieky,niet zacelenia pre teba. 12Národy sa dozvedia tvoju hanbu,tvojím krikom sa preplní zem,veď silák sa potkýna o silákaa padnú naraz obaja." 13Slovo, ktoré Pán prehovoril k prorokovi Jeremiášovi o tom, že babylonský kráľ Nabuchodonozor pôjde poraziť egyptskú krajinu. 14"Ohláste v Egypte, oznámte v Magdole,povedzte v Nofe a Tafnese,povedzte: »Nastupuj, chystaj sa,veď meč hlce okolo teba!« 15Prečože je zvrhnutý tvoj silák?Neobstál, lebo ho zrútil Pán, 16zakolísal sa veľmi a padol.Druh hovorí druhovi:Hore! Vráťme sa k svojmu národu,do svojej rodnej krajinypred pustošiacim mečom. 17Nazvite faraóna, egyptského kráľa:»Zúrenie, ktoré premeškalo čas.« 18Ako žijem - hovorí Kráľ,ktorý sa volá Pánom zástupov.Ako Tábor medzi vrchmia ako Karmel pri mori, príde! 19Prichystaj si výstroj do zajatia,obyvateľka, dcéra Egypta,lebo Nóf bude pustatinou,vyhorí, nebude mať občanov. 20Nádhernou jalovicou bol Egypt,prepadol ju ovad zo severu. 21V jeho strede boli aj žoldnieriako tučné jalovice,lež aj tí sa obrátili,utiekli zaraz, nezastali,lebo prišiel na nich čas ich biedy,doba ich navštívenia. 22Čuj, ide ako had;áno, idú v sile,sekerami ho prepadajúako drevorubači. 23Stínajú jeho les, hovorí Pán,lebo ním nemožno preniknúť.Veď ich je viac ako kobyliek,nemajú konca-kraja. 24Potupená je dcéra Egypta,dostala sa do rúk severného národa." 25Pán zástupov, Boh Izraela, hovorí: "Hľa, navštívim Amona z No aj faraóna, (aj Egypt, aj jeho bohov, aj jeho kráľov, aj faraóna), i všetkých, čo sa naň spoliehajú. 26A vydám ich do ruky tých, čo im striehnu na život, do ruky babylonského kráľa Nabuchodonozora a do ruky jeho služobníkov. Potom však bude zasa obývaný ako za dávnych čias, hovorí Pán. 27Ty sa však neboj, sluha môj, Jakub,nestrachuj sa, Izrael,lebo, hľa, ja ťa zachránim z diaľkya tvoje potomstvo z krajiny zajatia;i vráti sa Jakub a odpočinie si,v bezpečí bude, nezastraší ho nik. 28Ty sa neboj, sluha môj, Jakub,hovorí Pán, veď som s tebou ja;áno, zničím všetky národy,medzi ktoré som ťa roztratil,iba teba nezničím,ale budem ťa karhať spravodlivoa bez trestu ťa nenechám."