Jer 48

Jer 48

Proti Moabčanom. -
1O Moabe. Toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela: "Beda Nebu, veď je zničené,potupený a podmanený je Kiriataim,potupený je hrad a zrúcaný. 2Slávy Moabu už niet.V Hesebone mu stroja nešťastie:Poďme, zničme ho, nech nie je národom.Aj ty, Madmen, zamĺkneš,príde za tebou meč. 3Čuj krik z Horonaimu,veľké pustošenie a rúcanie. 4Zlomený je Moab,kričia, že ich počuť až do Segoru. 5Áno, hore svahom Luituvystupujú v plači.Áno, na svahu Horonaimupočuť krik pre skazu. 6Bežte a zachráňte si života buďte ako tamariška na púšti. 7Pretože si dúfal v svoje diela a poklady,aj teba podmania!Kamoš pôjde do zajatia,jeho kňazi a kniežatá tiež. 8A ničiteľ vnikne do každého mesta,ani len jediné mesto sa nezachráni;zhynie údolie a skazu vezme pláň,ako riekol Pán. 9Dajte krídla Moabu,nech letom unikne!Jeho mestá obrátia sa na púšť,že nebude v nich obyvateľov. 10Zlorečený, kto koná Pánovo dielo nedbalo,zlorečený, kto si odťahuje meč od krvi! 11Moab bol nerušený od mladosti,spočíval na svojich kvasniciach,neprelieval sa z nádoby do nádobya do zajatia nešiel,preto trvala jeho chuťa vôňa sa mu nezmenila. 12Preto veru prídu dni, hovorí Pán, keď pošlem prelievačov a nachýlia ho, vyprázdnia jeho nádoby a krčahy mu porozbíjajú. 13Moab ostane v hanbe pre Kamoša, ako Izraelov dom ostal v hanbe pre Betel, svoju nádej. 14Čo vravíte: »Hrdinovia smea mocní chlapi do boja«? 15Moab bude zničený, vystupujú do jeho miest,jeho vybraná mlaď zostupuje na jatku,hovorí Kráľ,volá sa Pán zástupov. 16Blíži sa skaza Moabu,jeho nešťastie sa veľmi ponáhľa. 17Ľutujte ho všetci z jeho okoliaa všetci, čo poznáte jeho meno,vravte: »Ako sa len zlomilasilná palica, berla okrasná.« 18Dolu z nádhery, seď o smäde,obyvateľka, dcéra Dibonu,veď ničiteľ Moabu útočí na teba,zrúca tvoje pevnosti! 19Postav sa na cestu a vyzeraj,obyvateľka Aroeru,pýtaj sa bežcov a utečencov.Povedz: »Čo sa stalo?« 20V hanbe je Moab, áno, podlomil sa,kvíľte a volajte,zvestujte pri Arnone,že Moab je zničený. 21Príde súd na krajiny roviny, na Helon, na Jasu, na Mefaat, 22na Dibon, na Nebo, na Bet-Debelaim, 23na Kiriataim, na Bet-Gamul, na Bet-Maon, 24na Kariot, na Bozru a na všetky mestá moabskej krajiny, či sú ďaleko, alebo blízko. 25Odrazený je roh Moabua jeho rameno je zlomené,hovorí Pán. 26Opojte ho, veď sa dvíhal nad Pána,nech sa Moab váľa v tom, čo vydávil,nech je aj on na posmech. 27A či ti Izrael nebol na posmech?Či ho dochytili medzi zlodejmi,že si vždy pokyvoval hlavou, keď si s ním hovoril? 28Opustite mestá a bývajte v bralách,obyvatelia Moabu,buďte ako holub,ktorý hniezdi na okraji dier. 29Počuli sme o pýche Moabu, veľmi pyšný je,o jeho namyslenosti, pýche, nadutosti, povýšenosti srdca. 30Ja poznám - hovorí Pán - jeho prchkosť;má nezmyselné reči, nezmyselné činy. 31Preto kvílim pre Moab,pre celý Moab volám,pre ľudí z Kir Cheresu vzdychám. 32Viac ako Jazer oplakávamvinohrad Sabamy.Tvoje výhonky prekračovali more,siahali až k (moru) Jazeru:do tvojej oberačky a tvojho vinobraniavpadol ničiteľ. 33I zmizla radosť a plesaniezo záhrad a z krajiny moabskej.Urobím koniec vínu v lisoch,šliapač nešliape,ujúkanie nie je ujúkaním. 34Krik znie od Hesebonu k Eleále,až k Jase vydávajú hlas.Od Segoru až k Horonaimu,k tretiemu Eglatu;veď aj vody Nimrimusa na púšť obrátia. 35A urobím v Moabe koniec- hovorí Pán,tým, čo vystupujú na výšinua okiadzajú bôžikov. 36Preto moje vnútro vzlykápre Moaba ako flauta,moje srdce pre ľud z Kír Cheresuako flauta vzlyká,lebo stratili svoje zvyšky. 37Veď každá hlava je plešiváa každá brada oholená,na každej ruke zárezya na každých bedrách vrecovina. 38Na všetkých strechách Moabui na jeho uliciach všetko narieka,lebo som zlomil Moabako odpornú nádobu- hovorí Pán. 39Ako je zničený! Kvíľte!Ako Moab obrátil s hanbou šiju!Moab bude posmechom a hrôzouvšetkým, ktorých má vôkol seba. 40Lebo toto hovorí Pán:Pozri, letí ako orol,rozprestiera krídla nad Moabom. 41Podmanené sú mestáa zaujaté pevnosti.Srdce hrdinov Moabska však ten deň budeako srdce ženy, ktorá rodí. 42Moab bude zničený, nebude národom,pretože sa vyvyšoval nad Pána. 43Strach, jama a osídlopre teba, obyvateľ Moabu- hovorí Pán. 44Kto unikne hrôze, padne do jamy,a kto vystúpi z jamy, chytí sa do osídla;áno, toto dopustím na Moabv roku jeho navštívenia- hovorí Pán. 45V tieni Hesebonu zastanúutečenci bez moci.Veď z Hesebonu vyšľahne oheňa plameň z domu Sehonai strávi sluchy Moabua temä zúrivcov. 46Beda ti, Moab,zahynul ľud Kamoša,veď ti synov odviedli do zajatiaa tvoje dcéry do vyhnanstva. 47Ale obrátim osud Moabuna konci dní," hovorí Pán. Potiaľto je súd nad Moabom.