Jer 49

Jer 49

Proti Amončanom. -
1O synoch Amona. Toto hovorí Pán: "Či Izrael nemá synov?Či nemá dedičov?Prečo dedí po Gadovi Melchoma jeho ľud býva v jeho mestách? 2Preto, hľa, prídu dni, hovorí Pán,keď vyvolám lomoz vojnyproti Rabat Amonu:premení sa na hŕbu zrúcanín,jeho dcéry vyhoria ohňoma Izrael zdedí po svojich dedičoch,hovorí Pán. 3Kvíľ, Hesebon, lebo zničený je Hai,volajte, dcéry Raby,oblečte si vrecovinu, nariekajte,pobehujte po ohradách,lebo Melchom pôjde do zajatia,tiež jeho kňazi a kniežatá. 4Čo sa pýšiš dolinami,(Odplávalo ti údolie!)dcéra odbojná!?Spoliehaš sa na svoje poklady:»Ktože príde proti mne?« 5Hľa, dopustím na teba strach,hovorí Pán, Jahve zástupov,zo všetkých strána roztratíte sa každý svojím smerom:utečencov nepozbiera nik. 6Ale potom obrátim osud synov Amona" - hovorí Pán.
Proti Edomu. -
7O Edome. Toto hovorí Pán zástupov: "Či v Temane už niet múdrosti?Či mudrci ostali bezradní?Či sa ich múdrosť skazila? 8Bežte, ujdite, usaďte sa v nížinách,obyvatelia Dedanu,veď na Ezaua dopustím nešťastie,čas jeho navštívenia. 9Ak prídu k tebe oberači,nenechajú ani stebielka,ako zlodeji v nocinarobia škody, koľko chcú. 10Lebo ja odhalím Ezaua,objavím jeho skrýše,nebude sa môcť schovať,zahynie jeho rod i bratia,i jeho susedia a nebude ho viac. 11Nechaj svoje siroty, ja ich uživím,a tvoje vdovy nech dúfajú vo mňa! 12Lebo toto hovorí Pán: Hľa, tí, ktorým nebolo súdené piť kalich, musia ho piť, a ty, ty by si ostal bez trestu? Bez trestu neostaneš, ale musíš ho piť. 13Na seba som prisahal, - hovorí Pán, pustatinou a potupou, púšťou a kliatbou bude Bozra a všetky jej mestá budú večnými zboreniskami." 14Počul som zvesť od Pánaa hlásateľ je vyslaný k národom:"Zhromaždite sa, choďte proti nemua pozdvihnite sa do boja!" 15"Bo, hľa, malým som ťa urobil medzi národmi,opovrhnutým medzi ľuďmi. 16Strach, čo si šíril, ťa sklamalaj pýcha tvojho srdca,čo bývaš v trhlinách skál,obsadzuješ vysoké kopce.Postav si hniezdo vysoko sťa orol,zrútim ťa odtiaľ - hovorí Pán. 17A Edom bude na hrôzu,každý, kto prejde popri ňom, zhrozí saa zapískne nad jeho ranami. 18Podobne ako v spustošenej Sodome a Gomorea v susedných mestách, hovorí Pán,nik tam nebude bývať,neusadí sa tam človiečik. 19Hľa, vystupuje sťa lev z nádhery Jordánana nivy trvalé.V okamihu ich odoženiem odtiaľa ustanovím tam vyvolenca.Veď ktože je ako jaa kto ma vezme na zodpovednosť?A kto je tým pastierom,čo obstojí predo mnou? 20Preto čujte rozhodnutie Pána,ktoré vyniesol proti Edomu,a jeho úmysly, ktoré uvážilproti obyvateľom Temanu:Áno, odvlečú ich sťa najmenšie z oviec,áno, ich nivy sa zdesia nad nimi. 21Hrmotom ich pádu otrasie sa zem,krik je na Červenom mori- to počuť ich hlas! 22Hľa, ako orol sa dvíha, letí,rozprestiera si krídla nad Bozrou;a srdce hrdinov Edomu bude v ten deňako srdce ženy, ktorá rodí."
Proti Damasku. -
23O Damasku. "V hanbe je Emat a Arfad,pretože počuli zlú zvesť,stonú ako more, desia sa,uspokojiť sa nemôžu. 24Skleslý je Damask,dáva sa na útek,hrôza sa ho chytá,úzkosť a bolestizmocňujú sa ho sťa rodičky. 25Ako by nebolo opustenéoslavované mesto,obec rozkoše? 26Preto budú padať jeho mladíci na uliciach,v ten deň zahynú všetci bojovníci- hovorí Pán. 27Pod múrmi Damasku podpálim oheň,ktorý strávi Benhadadove paláce."
Proti Kedaru. -
28O Kedare a kráľovstvách Chasoru, ktoré porazil babylonský kráľ Nabuchodonozor. Toto hovorí Pán: "Hor’ sa, tiahnite proti Kedaru,spustošte synov Východu! 29Ich stany a stáda zoberú,ich kože a všetko ich náradie,aj ich ťavy si vezmúa privolávajú im:»Hrôza zo všetkých strán!« 30Bežte, utekajte veľmi,usaďte sa v nížinách, občania Chasoru,hovorí Pán,pretože babylonský kráľ Nabuchodonozorvyniesol proti vám rozhodnutiea vymyslel proti vám plán. 31Hor’ sa, tiahnite proti pokojnému národu,ktorý býva v bezpečí, hovorí Pán,nemá dverí ani závor,bývajú osamote. 32Ich ťavy budú na lúpež,a množstvo ich stád na korisťa roztrúsim do všetkých vetrovtých, čo si strihajú sluchy,zo všetkých strán im privediem nešťastie,hovorí Pán. 33Chasor bude bydliskom šakalov,pustatinou naveky;nebude tam bývať nik,neusadí sa tam človiečik."
Proti Elamu. -
34Slovo, ktoré Pán prehovoril k prorokovi Jeremiášovi proti Elamu na začiatku panovania júdskeho kráľa Sedekiáša. 35"Toto hovorí Pán zástupov: Veru zlámem kušu Elamu,jeho hlavnú silu, 36a privediem na Elam štyri vetryzo štyroch končín nebiesa rozprášim ich do všetkých týchto vetrov,takže nebude národa,ku ktorému by nešli utečenci Elamu. 37Podesím Elam pred jeho nepriateľmia pred tými, čo im striehnu na život.Privediem na nich nešťastie:svoj rozpálený hnev - hovorí Pán,a pošlem za nimi meč,kým ich nevyhubím. 38Potom postavím v Elame svoj trón,odstránim odtiaľ kráľa i kniežatá, hovorí Pán. 39Ale na konci dní zmením osud Elamu," hovorí Pán.