Jer 5

Jer 5

Trest je zaslúžený
Skazenosť Jeruzalema
1"Pochoďte ulice Jeruzalema,pozerajte, vyzvedajtea hľadajte po jeho námestiach,či nájdete muža,čo koná spravodlivoa vyhľadáva pravdu,tak mu odpustím. 2A keď hovoria: »Ako žije Pán,«isteže prisahajú krivo." 3Pane, či tvoje oči nehľadajú pravdu?Udrel si ich, ale necítili,znivočil si ich, odmietli výstrahu,tvár si zatvrdili väčšmi ako kameň,nechceli sa obrátiť. 4Ja však som povedal: "Sú to len bedári,prihlúpi, že nepoznajú cestu Pánovu,spravodlivosť svojho Boha. 5Zájdem si k veľkým, tým budem hovoriť,veď tí poznajú cestu Pánovu,spravodlivosť svojho Boha."Lenže tí podobne polámali jarmo,roztrhali povrazy.
Spustošenie krajiny
6Preto ich zrazí lev z lesa,vlk púšte ich znivočí,poza ich mestá striehne leopard,ktokoľvek z nich vykročí, toho roztrhá,pretože sa rozmnožili ich hriechy,ich vzbury sú primocné. 7"Ako ti to mám odpustiť?Tvoji synovia ma opustilia prisahali na nebohov.Sýtil som ich, a cudzoložili,v dome neviestky sa schádzali. 8Bujnými, prekŕmenými žrebcami sú,každý erdží za ženou blížneho. 9Či toto nemám navštíviť? - hovorí Pán.Či na národe, ktorý je takýto,nemá sa pomstiť moja duša?
Súd
10Vylezte na jeho múry, nivočte,ale nespustošte úplne!Odstráňte jeho výhonky,lebo tie nepatria Pánovi. 11Veď spáchali proti mne velezradudom Izraelov a dom Júdov,"hovorí Pán. 12Popreli Pána, hovorili: "Nie on!Nepríde na nás nešťastie,neuzrieme meč a hlad. 13Proroci sú však ako vzducha proroctva u nich niet,nech sa im stane tak!" 14Nuž takto hovorí Pán, Boh zástupov:"Pretože hovoria takéto reči,hľa, obrátim svoje slováv tvojich ústach na oheňa tento ľud na drevo a strávi ich.
Neznámy nepriateľ
15Hľa, ja privediem národ zďalekaproti vám, dom Izraelov,hovorí Pán.Je to národ vytrvalý,národ pradávny,národ, ktorého reč nepoznáša nerozumieš, čo hovorí. 16Jeho tulec je sťa otvorený hrob,hrdinovia sú všetci. 17Vyje ti žatvu a chlieb,vyje ti synov a dcéry,vyje ti ovce a statok,vyje ti hrozno a figy,mečom tI zaujme opevnené mestá,na ktoré si sa ty spoliehal. 18Ale ani v tie dni (hovorí Pán) vás nezničím úplne." 19Akže sa spytujú: "Prečo nám Pán, náš Boh, urobil toto všetko," odpovedz im: "Ako ste opustili mňa a slúžili ste cudzím bohom vo svojej krajine, tak budete slúžiť cudzincom v cudzej krajine."
Nerozumný a lakomý národ
20Toto ohláste v Jakubovom domea u Júdu oznámte: 21"Počujte toto,národ hlúpy a nechápavý,ktorí majú oči, a nevidia,aj uši, a nečujú." 22Či sa nebojíte mňa? - hovorí Pán.Či sa netrasiete predo mnou,ktorý som piesok určil moru za brehsťa hrádzu večnú, ktorú neprekročí?Hoci sa vzpínajú, nezmôžu nič,jeho vlny hučia, a predsa ho neprekročia. 23Lenže tento národ másrdce odbojné a vzdorovité,odstúpili, odišli. 24A nemysleli si v srdci:"Bojmeže sa Pána, svojho Boha,ktorý dá pŕšku, včasný dážďa dážď neskorý v pravý časa týždne určené na žatvunám zachová." 25Vaše hriechy zmiatli toto,vaše zločiny odďaľujú od vás blaho. 26Veď aj v mojom ľude nájdu sa zločinci,striehnu sťa poľovníci zhrbení,stavajú osídla na chytanie ľudí. 27Sťa košina, plná vtáčat,podvodu plné sú ich domy:takto zmohutneli a zbohatli, 28stučneli, stlstli,hriešne prekročili môj príkaz,nezastanú sa pravoty siroty,(jednako prospievajú)a biednym neprisúdia právo. 29Či toto nemám navštíviť?- hovorí Pán.Či na národe, ktorý je takýto,nemá sa pomstiť moja duša?
Falošní proroci a kňazi
30Hrôza a ošklivosťšíri sa v krajine. 31Proroci prorokujú klamstvoa kňazi vládnu na vlastnú päsť;môj ľud však má toto rád.Ale čo spravíte, keď tomu bude koniec?