Jer 50

Jer 50

Proti Bábelu. -
1Slovo, ktoré prostredníctvom proroka Jeremiáša povedal Pán proti Babylonu, proti krajine Chaldejcov. 2"Rozhláste medzi národmi, oznámte,(zdvihnite zástavu, oznámte),nebojte sa, povedzte: »Podmanený je Bábel,v hanbe je Bél, zrútil sa Merodach.V hanbe sú jeho sochy,zrútili sa jeho modly.« 3Lebo tiahne proti nemu národ od severu,ten obráti na púšť jeho krajinu,že v nej nebude obyvateľa:ľudia i zvieratá ušli, utiekli. 4V tých dňoch a v tom čase- hovorí Pán -pôjdu synovia Izraela,oni a synovia Júdu spolu, pôjdu v ustavičnom plačia budú hľadať Pána, svojho Boha. 5Budú sa vypytovať na cestu k Sionu,kam budú obrátení: »Poďte, pripojme sa k Pánovizmluvou večnou, nezabudnuteľnou!« 6Strateným stádom bol môj ľud,ich pastieri sa s nimi tárali:vodili ich sem-tam po horách,chodili z vrchu na kopec,na košiarenie zabudli. 7Hltal ich každý, kto ich našiel,ich nepriatelia vraveli: »Neprehrešíme sa,pretože zhrešili proti Pánovi, spravodlivej nive,proti Pánovi, nádeji svojich otcov.« 8Bežte zo stredu Bábela,vyjdite z chaldejskej krajinyako barany v čele stáda. 9Lebo, hľa, ja popudíma privediem proti Bábeluzhluk veľkých národov zo severnej krajiny, nastúpia proti nemu, podmania ho;ich šípy sťa obratný bojovník,ktorý sa naprázdno nevráti. 10Chaldejsko bude na plen,nasýtia sa všetci, čo ho plienia,"hovorí Pán. 11Len sa radujte a jasajte,vy, čo ste olúpili moje dedičstvo; len vyskakujte ako teľa na trávea erdžite ako žrebce. 12Veľmi sa vaša matka zahanbí, červenať sa bude vaša rodička.Hľa, bude posledný medzi národmi, púšťou, spáleninou, pustatinou. 13Pre Pánov hnev nebudú v ňom bývať,bude osamelý celý,každý, kto prejde popri Bábeli, zhrozí saa zapískne nad jeho ranami. 14Nastupujte dookola proti Bábelu,všetci, čo naťahujete kušu;strieľajte naň, nešetrite šípmi,lebo sa prehrešil proti Pánovi. 15Volajte proti nemu zôkol-vôkol,dvíha si ruky,stĺpy mu padajú, rúcajú sa mu múry. Áno, to je pomsta Pánova,pomstite sa na ňom,robte s ním, čo on robil. 16Vyhubte z Babylonu rozsievačovaj tých, čo sa v čase žatvy chytajú kosáka.Pred mečom ničiacimkaždý sa obráti k vlastnému národua každý pobeží do vlastnej krajiny. 17Izrael je rozohnané stádo,rozohnali ho levy: asýrsky kráľ ho hltal prvýa babylonský kráľ Nabuchodonozormu na konci dolámal kosti. 18Preto takto hovorí Pán zástupov,Boh Izraela: "Veru navštívim babylonského kráľai jeho krajinu, ako som navštívil kráľa asýrskeho. 19Izrael však vrátim na jeho nivy:bude vypásať Karmel a Bášan;na vrchu Efraim a v Galaáde sa nasýti. 20V tých dňoch a v tom čase - hovorí Pán -budú hľadať vinu Izraela, no nebude jej;a hriechy Júdu, ale ich nenájdu,lebo odpustím tým, ktorých ponechám. 21Vystúp proti krajine Merataima proti obyvateľom Pekodu,nivoč a pustoš ich, hovorí Pán,urob všetko, ako som ti rozkázal." 22Vojnový lomoz je v krajinea veľká pohroma. 23Ako sa rozbilo, rozdrúzgalokladivo celej zeme!Ako sa hrôzou stalBábel medzi národmi! 24Postavil som ti osídlo a chytil si sa,Babylon, ani si to nezbadal,dolapili ťa a chytili,lebo si vyzýval Pána. 25Pán otvoril svoju pokladnicua vytiahol nástroje svojho hnevu,veď Pán, Jahve zástupov,má robotu v krajine Chaldejcov. 26Poďte proti nemu od končín,otvorte jeho sypárne,hromaďte ho akoby do kôpa ničte ho, nech z neho neostane nič! 27Zabite mu všetky býky,nech idú na jatku,beda im, veď prišiel ich deň,čas ich navštívenia! 28Čuj, utečenci a zachránenciz babylonskej krajiny:majú oznámiť na Sionepomstu Pána, nášho Boha,(pomstu za jeho chrám). 29Zvolajte proti Babylonu množstvovšetkých, čo napínajú kušu,táborte okolo neho,aby z neho neunikol nik;odplaťte mu podľa jeho skutkov,robte s ním všetko tak, ako on robil,pretože bol pyšný voči Pánovi,voči svätému Izraelovmu. 30"Preto budú jeho mladíci padať po uliciacha všetci jeho bojovníci zahynú v ten deň,hovorí Pán. 31Hľa, som proti tebe, ty pýcha,hovorí Pán, Jahve zástupov,áno, prišiel tvoj deň,čas tvojho navštívenia. 32Potkne sa pyšný, padnea nezdvihne ho nik,podložil som oheň pod jeho mestá,ten strávi všetko jeho okolie." 33Toto hovorí Pán zástupov:"Utláčaní sú synovia Izraelaa synovia Júdu zároveň,všetci, čo ich zajali, ich zdržujú,zdráhajú sa ich prepustiť. 34Ich vykupiteľ je mocný,volá sa Pán zástupov,on sám povedie ich spor,aby získal odpočinok zemia podesil obyvateľov Bábelu. 35Meč na Chaldejcov, hovorí Pán,a na obyvateľov Babylonu,na jeho kniežatá i na jeho mudrcov. 36Meč na tárajov, nech zošalejú,meč na jeho hrdinov, nech popadajú! 37Meč na jeho kone i jeho vozya na všetku luzu, čo je v ňom,nech sú ako ženy!Meč na jeho poklady, nech sú vyplienené! 38Meč na jeho vody, nech vyschnú! Lebo je to krajina modiela strašidlami sa vychvaľujú. 39Preto bude bývať zver púšte s hyenami,pštrosy v ňom budú bývať,nebude už nikdy obývaný,ani zaľudnený na večné pokolenia. 40Ako keď Boh rozvrátil Sodomua Gomoru a susedné mestá, hovorí Pán,nebude tam bývať nik,neusadí sa tam človiečik. 41Hľa, prichádza od severu ľud,veľký národ a mnohí králi,dvíhajú sa zo strání zeme! 42Chápu sa kuše a oštepa,sú ukrutní a bez milosti,ich hlas hučí ako morea nesú sa na koňoch,sú vystrojení ako muž do vojnyproti tebe, dcéra Bábelu. 43Babylonský kráľ počul chýr,ovisli mu ruky,úzkosť sa ho zmocnila,bôle ako rodičky. 44Hľa, vystupuje ako lev z nádhery Jordánana nivy trvalé!V okamihu ich odoženiem odtiaľa ustanovím tam vyvolenca.Veď ktože je ako jaa kto ma vezme na zodpovednosť?!Kto je tým pastierom,čo obstojí predo mnou?!" 45Preto čujte rozhodnutie Pánovo,ktoré vyniesol nad Babylonom,a jeho úmysly, ktoré uvážilproti krajine Chaldejcov.Áno, odvlečú ich ako najmenšie z oviec,ich nivy sa zdesia nad nimi. 46Od hrmotu: "Podmanený je Bábel!"zem sa otrasiea krik počujú medzi národmi.