Jer 51

Jer 51

.
1Toto hovorí Pán: "Hľa, vzbudím proti Bábelua proti obyvateľom Chaldejskaducha nivočenia! 2Pošlem do Babylonuvejačov a prevejú ho,vyprázdnia jeho krajinu.Budú proti nemu zôkol-vôkolv deň nešťastia. 3Strelec nech si nenapína kušu,nech nenastupuje vo svojom pancieri!Nešetrite jeho mladíkov,vyhubte celé jeho vojsko!" 4Nech padajú zabití na chaldejskú zema prebodnutí na jeho ulice! 5Lebo Izrael a Júda neovdovelpo svojom Bohu, Pánovi zástupov. Lebo ich krajina je plná hriechupred Svätým Izraelovým. 6Bežte zo stredu Bábela,každý si chráňte život,nech nezahyniete jeho vinou,lebo pre Pána je to deň pomsty,odpláca mu, čo si zaslúžil. 7Bábel bol zlatým kalichomv Pánovej ruke,ktorý opájal celú zem,z jeho vína pili národy,preto sa pomiatli. 8Odrazu padol Bábel, zlomil sa,nariekajte nad ním,doneste balzam na jeho rany,azda sa uzdraví. 9"Liečili sme Bábel, no neuzdravil sa,nechajme ho, poďme každý do svojej vlasti;jeho pravota siaha až k nebesám,až k oblakom nesie sa. 10Pán dokázal našu pravdu,poďme a hlásajme na Sionedielo Pána, nášho Boha!" 11Ostrite šípy, naplňujte tulce,Pán vzbudil ducha médskeho kráľa,proti Bábelu smeruje jeho plán, chce ho zničiť!Áno, to je pomsta Pánova,pomsta za jeho chrám. 12Zdvihnite zástavu proti múrom Bábelu,zosilnite stráž, postavte hliadky,zriaďte postriežky,lebo Pán zamýšľa aj urobí,čo prehlasoval o občanoch Bábela. 13Ty, čo bývaš nad veľkými vodami,v hojnosti pokladov:prišiel tvoj koniec, koniec tvojim ziskom. 14Pán zástupov sa zaprisahal sám na seba:"Preplním ťa ľuďmi ako kobylkami,prepuknú v jasot nad tebou." 15Zem stvoril svojou mocou,svojou múdrosťou svet postavila svojím dôvtipom rozpäl nebesá. 16Keď sa ozve, na nebi vody zahučia,od končín zeme dvíha oblaky,k dažďu tvorí blesky,zo svojich skladíšť vietor vypúšťa. 17Osprostel každý človek, vedomosti nemá,dožil sa hanby každý zlievač pre modlu,lebo je klam jeho liatina,nieto ducha v nej. 18Ničotou sú, dielom na posmech,v deň svojho navštívenia zahynú. 19Takýto nie je údel Jakubov,ním je Stvoriteľ všetkého,Izrael je jeho vlastným kmeňom;Pán zástupov je jeho meno. 20"Kladivom si mi,vojnovým nástrojom,tebou rozdrvím národya tebou zničím kráľovstvá. 21Tebou rozdrvím koňa i jazdca,tebou rozdrvím voz i pohoniča, 22tebou rozdrvím muža i ženu,tebou rozdrvím starca i chlapca,tebou rozdrvím mládenca i pannu, 23tebou rozdrvím pastiera i stádo,tebou rozdrvím roľníka i záprah,tebou rozdrvím vojvodcov i správcov. 24Ale odplatím Bábelua všetkým občanom Chaldejskavšetok ich zločin, čo spáchali na Sione,pred vašimi očami - hovorí Pán. 25Hej, som proti tebe, vrch nivočenia,hovorí Pán,ktorý nivočíš celú zem,vystriem proti tebe rukua zrútim ťa z brál,urobím ťa vrchom požiaru. 26Nevezmú z teba kameň do uhlaani kameň do základov,ale budeš večným zboreniskom,"hovorí Pán. 27Zdvihnite zástavu v krajine,trúbte na trúbe medzi národmi,zasväcujte národy proti nemu,zvolajte proti nemu kráľovstvá:Ararat, Meni a Askenez,ustanovte proti nemu tafsara,žeňte kone, naježené sťa kobylky. 28Zasväcujte proti nemu národy,kráľa Médey s jeho vojvodcamia všetkými jeho správcamia s celou krajinou, nad ktorou vládne. 29Zem sa zatrasie a zachveje,lebo sa spĺňa Pánov plán proti Bábeluurobiť babylonskú krajinupustou a neobývanou. 30Siláci Bábelu prestali bojovať,vysedávajú v pevnostiach,vyschla im sila, stali sa ženami.Jeho príbytky podpálili,dolámali jeho závory. 31Bežec beží proti bežcovia posol proti poslovioznámiť kráľovi Bábelu,že mu zo všetkých strán zaujali mesto. 32Brody obsadili,mláky vyhoreli ohňom,bojovníci sú zdesení. 33Lebo toto hovorí Pán zástupov,Boh Izraela:"Dcéra Bábelu je ako humno,keď šliapu po ňom,už len máličkoa príde deň jeho žatvy." 34"Pohltil, strovil maNabuchodonozor, kráľ Bábelu,a odložil ma sťa prázdnu nádobu,prehltol ma ako drak,naplnil si brucho,od mojich dobrôt ma odsotil." 35"Neprávosť proti mne a moje telonech je na Bábeli,"povie obyvateľstvo Siona;"a moja krv na obyvateľoch Chaldejska,"povie Jeruzalem. 36Preto takto hovorí Pán:"Hľa, ja povediem tvoj spora ja vyplním tvoju pomstu,vysuším jeho more,aj jeho pramene vysuším. 37Nuž Babylon bude hŕbou skál,príbytkom šakalov,hrôzou a posmechom,bez obyvateľov. 38Spoločne budú ručať ako lev,revať ako mláďatá levíc. 39Keď budú v horúčke, pripravím im hostinu,napojím ich, až budú jasať,potom zaspia spánkom večnýma neprebudia sa - hovorí Pán. 40Povediem ich ako baránky na jatku,ako barany a capy." 41Ako bol podmanený Sesaka zaujatá sláva celej zeme!Ako sa stal hrôzouBábel medzi národmi! 42More vystúpilo proti Bábelu,pokryl ho nával jeho vĺn. 43Jeho mestá zostali púšťou,krajinou vyschnutou, pustou,krajinou, v ktorej nik nebýva,človek ani po nej neprejde. 44"Navštívim Béla v Bábelia vytrhnem mu z úst, čo prehltol,nebudú sa viac k nemu hrnúť národy.Aj múr Babylonu padne. 45Ľud môj, ujdi z jeho stredu,každý si zachráňte životpred blížiacim sa hnevom Pánovým. 46Nech sa vám neplaší srdce a nebojte sazvesti, ktorú počuť v krajine,keď jeden rok príde chýra nasledujúci rok chýr iný,keď bude v krajine násilie,vladár proti vladárovi. 47Preto, hľa, prídu dnia strescem modly Bábelu,zahanbí sa celá jeho krajinaa jeho zabití padnú v jeho strede. 48Plesať bude nad Bábelom nebo a zemi všetko, čo je na nich,lebo od severu prídu proti nemuničitelia - hovorí Pán. 49Aj Bábel musí padnúťpre zabitých Izraela;aj pre Bábel padalizabití celej zeme. 50Vy, čo ste unikli meču, choďte, nezastaňte,spomeňte si zdiaľky na Pána,nech vám príde Jeruzalem na myseľ. 51»Hanbíme sa, čuli sme o potupe,tvár nám pokrýva pohana,pretože cudzinci vniklido svätých miest Pánovho domu.« 52Preto, hľa, prídu dni, hovorí Pán,keď strescem jeho modlya v celej jeho krajinebudú stenať ranení. 53Keby sa Bábel vyvýšil do nebiesa vo výsosti upevňoval svoju moc:odo mňa prídu jeho ničitelia,"hovorí Pán. 54Čuj! Krik z Bábelua veľký lomoz z krajiny Chaldejcov! 55Lebo Pán pustoší Babylon,udúša v ňom veľký krik.Ich vlny sa valia sťa veľké vody,hukot vydáva ich hlas. 56Veď (proti nemu), proti Bábelu prichádza ničiteľ,chytia jeho hrdinov, zlámu ich kuše,veď Bohom odplaty je Pán,odpláca s určitosťou. 57"Opojím jeho kniežatá i mudrcov,jeho vojvodcov, správcov a hrdinov,potom zaspia večným spánkoma neprebudia sa," hovorí Kráľ,ktorý sa volá Pánom zástupov. 58Toto hovorí Pán zástupov:"Širočizný múr Bábelasa do základov zrútia jeho vysokánske brányohňom vyhoria,takže národy pracujú nadarmoa kmene robia pre oheň."
Hrozbopis proti Babylonu. -
59Vec, ktorou prorok Jeremiáš poveril Saraiáša, syna Neriášovho, syna Másiášovho, keď s júdskym kráľom Sedekiášom išiel do Babylonu vo štvrtom roku jeho panovania. Saraiáš bol náčelníkom ubytovania. 60Jeremiáš napísal do knihy všetko nešťastie, ktoré malo prísť na Babylon, všetky tieto slová napísané proti Babylonu. 61A Jeremiáš povedal Saraiášovi: "Keď prídeš do Babylonu, hľaď prečítať všetky tieto slová. 62A povedz: »Pane, ty si riekol o tomto mieste, že ho zničia, že v ňom nebude obyvateľov - ani ľudí, ani zvierat -, bude večnou púšťou.« 63A keď dočítaš túto knihu, priviaž o ňu kameň a hoď ju do prostriedku Eufratu 64a povedz: »Takto sa ponorí Bábel a nevstane z nešťastia, ktoré naň ja dopustím, ale zahynie.«" Potiaľto sú Jeremiášove slová.