Joz 12

Joz 12

Porazení králi v Zajordánsku.
1Toto sú králi krajiny, ktorých Izraelovi synovia porazili a opanovali ich územie na druhej strane Jordána, na východ od rieky Arnon až po pohorie Hermon s celou východnou Arabou. 2Amorejský kráľ Sehon, ktorý sídlil v Hesebone. Panoval od Aroera, ktorý leží na brehu rieky Arnon, od stredu poriečia nad polovicou Galaádu až po rieku Jabok na hranici Amončanov, 3aj nad Arabou až po Kenerotské jazero na východe a až po Pusté, čiže Soľné more, na východe, smerom na Betsimot, a na juh po úpätie svahov Fasgy. 4Ďalej územie bášanského kráľa Oga, ktorý bol zo zvyškov Refaimcov. Sídlil v Aštarote a v Edrai. 5Panoval nad Hermonským pohorím, nad Salechou a nad celým Bášanom až po územie Gesurcov a Maáchovcov, aj nad polovicou Galaádu po hranicu Hesebonského kráľa Sehona. 6Pánov služobník Mojžiš a Izraelovi synovia ich pobili a Pánov služobník Mojžiš dal (ich krajinu) do vlastníctva Rubenovcom, Gadovcom a polovici Manassesovho kmeňa.
Porazení králi v Predjordánsku.
7Toto sú králi krajiny, ktorých porazil Jozue s Izraelovými synmi na druhej strane Jordána, na západe od Bálgadu v Libanonskom údolí až po vrch Chalak, ktorý čnie oproti Seiru, a ich krajinu dal Jozue do vlastníctva izraelským kmeňom podľa ich oddielov 8na vrchovine, v nížine, v Arabe, na svahoch, na púšti, v Negebe, kde bývali Hetejci, Amorejčania, Kanaánčania, Ferezejci, Hevejci a Jebuzejci: 9kráľ jerišský jeden, kráľ haiský pri Betele jeden, 10kráľ jeruzalemskýjeden, kráľ hebronský jeden, 11kráľ jerimotskýjeden, kráľ lachišský jeden, 12kráľ eglonskýjeden, kráľ gezerský jeden, 13kráľ dabirskýjeden, kráľ gaderský jeden, 14kráľ hermonskýjeden, kráľ heredský jeden, 15kráľ lebnanskýjeden, kráľ odolumský jeden, 16kráľ makedskýjeden, kráľ betelský jeden, 17kráľ tafuanskýjeden, kráľ oferský jeden, 18kráľ afekskýjeden, kráľ saronský jeden, 19kráľ madonskýjeden, kráľ asorský jeden, 20kráľ semeronskýjeden, kráľ achsafský jeden, 21kráľ tenackýjeden, kráľ magedský jeden, 22kráľ kádešskýjeden, kráľ jachananský na Karmele jeden, 23kráľ dorský na Dorskom pohoríjeden, kráľ galgalských národov jeden, 24kráľ terskýjeden. Všetkých kráľov spolu: tridsaťjeden.