Lk 1

Vypočuj si kapitolu
Stiahni si kapitolu

Lk 1

Prológ
1Už mnohí sa pokúsili zaradom vyrozprávať udalosti, ktoré sa u nás stali, 2ako nám ich odovzdali tí, čo ich od začiatku sami videli a boli služobníkmi slova. 3Preto som sa aj ja rozhodol, že ti to, vznešený Teofil, po dôkladnom preskúmaní všetkého od počiatku verne rad-radom opíšem, 4aby si poznal spoľahlivosť učenia, do ktorého ťa zasvätili.
<p>I. Narodenie a skrytý život Jána Krstiteľa a Ježiša Krista, 1,5 - 2,52</p>
Zvestovanie narodenia Jána Krstiteľa
5Za čias judejského kráľa Herodesa žil istý kňaz menom Zachariáš z Abiášovej kňazskej triedy. Jeho manželka pochádzala z Áronových dcér a volala sa Alžbeta. 6Obaja boli spravodliví pred Bohom a bezúhonne zachovávali všetky Pánove prikázania a ustanovenia. 7Nemali však deti, lebo Alžbeta bola neplodná a obaja boli v pokročilom veku. 8Keď raz prišiel rad na jeho triedu a on konal kňazskú službu pred Bohom, 9podľa zvyku kňazského úradu lósom mu pripadlo vojsť do Pánovho chrámu a priniesť kadidlovú obetu. 10V čase kadidlovej obety sa vonku modlilo množstvo ľudu. 11Tu sa mu zjavil Pánov anjel; stál na pravej strane kadidlového oltára. 12Keď ho Zachariáš zbadal, zľakol sa a zmocňovala sa ho hrôza. 13Ale anjel mu povedal: "Neboj sa, Zachariáš, lebo je vyslyšaná tvoja modlitba. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján. 14Budeš sa radovať a plesať a jeho narodenie poteší mnohých. 15Lebo on bude veľký pred Pánom. Víno a opojný nápoj piť nebude a už v matkinom lone ho naplní Duch Svätý. 16Mnohých synov Izraela obráti k Pánovi, ich Bohu. 17Sám pôjde pred ním s Eliášovým duchom a mocou, aby obrátil srdcia otcov k synom a neveriacich k múdrosti spravodlivých a pripravil Pánovi dokonalý ľud." 18Zachariáš povedal anjelovi: "Podľa čoho to poznám? Veď ja som starec a moja manželka je v pokročilom veku." 19Anjel mu odpovedal: "Ja som Gabriel. Stojím pred Bohom a som poslaný hovoriť s tebou a oznámiť ti túto radostnú zvesť. 20Ale onemieš a nebudeš môcť hovoriť až do dňa, keď sa toto stane, lebo si neuveril mojim slovám, ktoré sa splnia v svojom čase." 21Ľud čakal na Zachariáša a divil sa, že sa tak dlho zdržuje v chráme. 22Ale keď vyšiel, nemohol k nim prehovoriť; a oni pochopili, že mal v chráme videnie. Dával im znaky a zostal nemý. 23Len čo sa skončili dni jeho služby, vrátil sa domov. 24Po tých dňoch jeho manželka Alžbeta počala, ale skrývala sa päť mesiacov a hovorila: 25"Toto mi urobil Pán v čase, keď zhliadol na mňa, aby ma zbavil hanby pred ľuďmi."
Zvestovanie Panne Márii
26V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, 27k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. 28Anjel prišiel k nej a povedal: "Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou." 29Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. 30Anjel jej povedal: "Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. 31Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. 32On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, 33naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca." 34Mária povedala anjelovi: "Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?" 35Anjel jej odpovedal: "Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. 36Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! 37Lebo Bohu nič nie je nemožné." 38Mária povedala: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova." Anjel potom od nej odišiel.
Návšteva Panny Márie u Alžbety
39V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. 40Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. 41Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. 42Vtedy zvolala veľkým hlasom: "Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. 43Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? 44Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. 45A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán."
Magnifikat
46Mária hovorila: "Velebí moja duša Pána 47a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, 48lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice.Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, 49lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný,a sväté je jeho meno 50a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenies tými, čo sa ho boja. 51Ukázal silu svojho ramena,rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. 52Mocnárov zosadil z trónova povýšil ponížených. 53Hladných nakŕmil dobrotamia bohatých prepustil naprázdno. 54Ujal sa Izraela, svojho služobníka,lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, 55ako sľúbil našim otcom,Abrahámovi a jeho potomstvu naveky."
Narodenie Jána Krstiteľa
56Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov. 57Alžbete nadišiel čas pôrodu a porodila syna. 58Keď jej susedia a príbuzní počuli, že jej Pán prejavil svoje veľké milosrdenstvo, radovali sa s ňou. 59Na ôsmy deň prišli chlapca obrezať a chceli mu dať meno Zachariáš po jeho otcovi. 60Ale jeho matka povedala: "Nie, bude sa volať Ján." 61Povedali jej: "Veď v tvojom príbuzenstve sa nik takto nevolá." 62Dali znak otcovi, ako ho chce nazvať on. 63Vypýtal si tabuľku a napísal: "Ján sa bude volať." A všetci sa divili. 64Vtom sa mu rozviazali ústa a jazyk i prehovoril a velebil Boha. 65Všetkých ich susedov zmocnil sa strach a všade po judejských horách sa hovorilo o týchto udalostiach. 66A všetci, čo to počuli, vštepili si to do srdca a vraveli: "Čím len bude tento chlapec?" A vskutku Pánova ruka bola s ním.
Benediktus
67Jeho otca Zachariáša naplnil Duch Svätý a takto prorokoval: 68"Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela,lebo navštívil a vykúpil svoj ľud 69a vzbudil nám mocného Spasiteľaz rodu Dávida, svojho služobníka, 70ako odpradávna hovorilústami svojich svätých prorokov, 71že nás oslobodí od našich nepriateľova z rúk všetkých, čo nás nenávidia. 72Preukázal milosrdenstvo našim otcoma pamätá na svoju svätú zmluvu, 73na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi,že nás vyslobodí z rúk nepriateľov, 74aby sme mu bez strachu slúžili 75vo svätosti a spravodlivosti pred jeho tvároupo všetky dni nášho života. 76A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho:pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu 77a poučíš jeho ľud o spáse, 78že mu náš Bohz hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi 79a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti,a naše kroky upriami na cestu pokoja."
Skrytý život Jána Krstiteľa
80Chlapec rástol a mocnel na duchu a žil na púšti až do dňa, keď vystúpil pred Izrael.