Mt 1

Vypočuj si kapitolu
Stiahni si kapitolu

Mt 1

<p><strong>I. Ježišovo narodenie a detstvo,</strong> 1,1 – 2,23</p>
Rodokmeň Ježiša Krista
1Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. 2Abrahám mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov, 3Júda Faresa a Záru z Tamary. Fares mal syna Ezroma, Ezrom Arama. 4Aram mal syna Aminadaba, Aminadab Násona, Náson Salmona. 5Salmon mal syna Bóza z Rachaby, Bóz Obeda z Rút, Obed Jesseho 6a Jesse kráľa Dávida. Dávid mal syna Šalamúna z Uriášovej ženy. 7Šalamún mal syna Roboama, Roboam Abiáša, Abiáš Azu, 8Aza Jozafata, Jozafat Jorama, Joram Oziáša. 9Oziáš mal syna Joatama, Joatam Achaza, Achaz Ezechiáša. 10Ezechiáš mal syna Manassesa, Manasses Amona, Amon Joziáša, 11Joziáš Jechoniáša a jeho bratov za babylonského zajatia. 12Po babylonskom zajatí Jechoniáš mal syna Salatiela, Salatiel Zorobábela, 13Zorobábel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azora. 14Azor mal syna Sadoka, Sadok Achima, Achim Eliuda. 15Eliud mal syna Eleazara, Eleazar Matana, Matan Jakuba. 16Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus. 17Všetkých pokolení od Abraháma po Dávida bolo štrnásť, od Dávida po babylonské zajatie štrnásť a štrnásť od babylonského zajatia po Krista.
Narodenie Ježiša Krista
18 19 20 21 22 23 24 25