Nm 24

Nm 24

Štvrté Balámovo požehnanie
15I predniesol svoj oslavný spev a vravel: "Výrok Baláma, Beorovho syna,výrok muža s prenikavým zrakom. 16Je to výrok toho, čo načúva slová Božie,toho, čo hľadí na tvár Všemohúceho,zajatý vytržením, no s otvorenými očami: 17Jeho vidím, ale nie už teraz,hľadím na neho, no nie z poblízka.Hviezda vychádza z Jakuba,žezlo sa zdvíha z Izraela.On rozbije spánky moabskéa temeno všetkým synom Seta. 18Edom bude jeho vlastníctvoma Seir, jeho nepriateľ, jeho majetkom.Izrael sa však bude vzmáhať v moci, 19z Jakuba povstane panovníka zničí, čo zostalo z mesta." 20Keď uzrel Amalekitov, predniesol svoj slávnostný spev, hovoriac: "Prvým bol Amalek medzi národmi,no jeho koniec - je záhuba!" 21Potom, keď uvidel Kenejcov, predniesol svoj slávnostný spev a povedal: "Pevné je tvoje sídlo.Hniezdo si si postavil na skale. 22A predsa si, Kain, odsúdený na skazu,keď ťa Asýr odvlečie do zajatia!" 23A ešte predniesol slávnostný spev a vravel: "Beda, kto to prežije, keď to Boh urobí, 24lode prídu od Kitimu,pokoria Asýra, pokoria Hebera,ale aj on nakoniec zahynie!" 25Potom sa Balám pobral a vrátil sa do svojej vlasti. A Balak šiel tiež svojou cestou.