Nm 7

Nm 7

Dary jednotlivých kniežat: vozy pre svätyňu
1Keď Mojžiš ukončil stavbu stánku a keď ho so všetkým jeho zariadením pomazal a posvätil, a keď pomazal a posvätil aj oltár so všetkým jeho náradím, 2izraelské kniežatá, rodoví pohlavári, náčelníci kmeňov, čiže náčelníci prehliadnutých, priniesli a priviedli pred Pána ako svoj dar šesť zakrytých vozov a dvanásť býkov. 3Jeden voz pripadal na dvoje kniežat a býk na každé jedno. Priviedli to pred stánok. 4Tu Pán nariadil Mojžišovi: 5"Vezmi ich od nich! Použije sa ich pri obsluhe stánku zjavenia. Rozdeľ ich medzi levitov s ohľadom na ich jednotlivé služby!" 6I zobral Mojžiš vozy a býky a dal ich levitom. 7Dva vozy a štyri býky dal Gersonovcom vzhľadom na ich službu, 8štyri vozy a osem býkov dal Merarovcom vzhľadom na ich službu, ktorú vykonávali pod vedením Itamara, syna kňaza Árona; 9Kaátovcom nedal nič, lebo oni mali na starosti sväté veci a mali ich nosiť na pleciach. 10V deň, keď sa vysviacal oltár, venovali aj kniežatá dary na jeho vysviacku. Keď kniežatá prinášali svoje dary pred oltár, 11Pán povedal Mojžišovi: "Nech každý deň prinesie iba jedno knieža obetné dary na vysviacku oltára!"
Dary jednotlivých kniežat podľa kmeňov - Z Júdovho kmeňa
12V prvý deň priniesol svoje obetné dary Aminadabov syn Nahason z Júdovho kmeňa. 13Jeho obetný dar bol: strieborná misa o váhe stotridsať šeklov, strieborná miska o váhe sedemdesiat šeklov podľa posvätnej váhy; obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu, 14panvička o váhe desať zlatých šeklov, naplnená kadidlom, 15jeden býček, jeden baran a jeden ročný baránok na celostnú žertvu, 16jeden cap na obetu za hriech 17a na pokojnú žertvu: dva býky, päť baranov, päť capov a päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Aminadabovho syna Nahasona.
Z Isacharovho kmeňa
18Na druhý deň obetovalo knieža Isacharových synov, Suarov syn Natanael. 19Ako obetný dar priniesol: striebornú misu o váhe stotridsať šeklov, striebornú misku o váhe sedemdesiat šeklov podľa posvätnej váhy, obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu, 20panvičku o váhe desať zlatých šeklov, naplnenú kadidlom, 21jedného býčka, jedného barana a jedného ročného baránka na celostnú žertvu, 22jedného capa na obetu za hriech 23a na pokojnú žertvu: dva býky, päť baranov, päť capov a päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Suarovho syna Natanaela.
Zo Zabulonovho kmeňa
24Na tretí deň obetovalo knieža Zabulonových synov, Helonov syn Eliab. 25Jeho obetný dar bol: strieborná misa o váhe stotridsať šeklov, strieborná miska o váhe sedemdesiat šeklov podľa posvätnej váhy, obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu, 26panvička o váhe desať zlatých šeklov, naplnená kadidlom, 27jeden býček, jeden baran a jeden ročný baránok na celostnú žertvu, 28jeden cap na obetu za hriech 29a na pokojnú žertvu: dva býky, päť baranov, päť capov a päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Helonovho syna Eliaba.
Z Rubenovho kmeňa
30Na štvrtý deň (obetovalo) knieža Rubenových synov, Sedeurov syn Elisur. 31Jeho obetný dar bol: strieborná misa o váhe stotridsať šeklov, strieborná miska o váhe sedemdesiat šeklov podľa posvätnej váhy, obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu, 32panvička o váhe desať zlatých šeklov, naplnená kadidlom, 33jeden býček, jeden baran a jeden ročný baránok na celostnú žertvu, 34jeden cap na obetu za hriech 35a na pokojnú žertvu: dva býky, päť baranov, päť capov a päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Sedeurovho syna Elisura.
Zo Simeonovho kmeňa
36V piaty deň obetovalo knieža Simeonových synov, Surišadaiho syn Salamiel. 37Jeho obetný dar bol: strieborná misa o váhe stotridsať šeklov, strieborná miska o váhe sedemdesiat šeklov podľa posvätnej váhy, obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu, 38panvička o váhe desať zlatých šeklov naplnená kadidlom, 39jeden býček, jeden baran a jeden ročný baránok na celostnú žertvu, 40jeden cap na obetu za hriech 41a na pokojnú žertvu: dva býky, päť baranov, päť capov a päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Surišadaiho syna Salamiela.
Z Gadovho kmeňa
42Na šiesty deň obetovalo knieža Gadových synov, Duelov syn Eliasaf. 43Jeho obetný dar bol: strieborná misa o váhe stotridsať šeklov, strieborná miska o váhe sedemdesiat šeklov podľa posvätnej váhy, obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu, 44panvička o váhe desať zlatých šeklov, naplnená kadidlom, 45jeden býček, jeden baran a jeden ročný baránok na celostnú žertvu, 46jeden cap na obetu za hriech 47a na pokojnú žertvu: dva býky, päť baranov, päť capov a päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Duelovho syna Eliasafa.
Z Efraimovho kmeňa
48Na siedmy deň obetovalo knieža Efraimových synov, Abiudov syn Elisama. 49Jeho obetný dar bol: strieborná misa o váhe stotridsať šeklov, strieborná miska o váhe sedemdesiat šeklov podľa posvätnej váhy, obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu, 50panvička o váhe desať zlatých šeklov naplnená kadidlom, 51jeden býček, jeden baran a jeden ročný baránok na celostnú žertvu, 52jeden cap na obetu za hriech 53a na pokojnú žertvu: dva býky, päť baranov, päť capov a päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Abiudovho syna Elisama.
Z Manassesovho kmeňa
54Na ôsmy deň obetovalo knieža Manassesových synov, Fadasurov syn Gamaliel. 55Jeho obetný dar bol: strieborná misa o váhe stotridsať šeklov, strieborná miska o váhe sedemdesiat šeklov podľa posvätnej váhy, obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu, 56panvička o váhe desať zlatých šeklov naplnená kadidlom, 57jeden býček, jeden baran a jeden ročný baránok na celostnú žertvu, 58jeden cap na obetu za hriech 59a na pokojnú žertvu: dva býky, päť baranov, päť capov a päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Fadasurovho syna Gamaliela.
Z Benjamínovho kmeňa
60Na deviaty deň obetovalo knieža Benjamínových synov, Gedeonov syn Abidan. 61Jeho obetný dar bol: strieborná misa o váhe stotridsať šeklov, strieborná miska o váhe sedemdesiat šeklov podľa posvätnej váhy, obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu, 62panvička o váhe desať zlatých šeklov naplnená kadidlom, 63jeden býček, jeden baran a jeden ročný baránok na celostnú žertvu, 64jeden cap na obetu za hriech 65a na pokojnú žertvu: dva býky, päť baranov, päť capov a päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Gedeonovho syna Abidana.

Stránky