Rim 4

Vypočuj si kapitolu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Stiahni si kapitolu

Rim 4

<p>C. Príklad Abraháma, 4,1-25</p>
Aj Abraháma ospravedlnila jeho viera.
1Čo teda povieme: Čo dosiahol Abrahám, náš praotec podľa tela? 2Ak bol Abrahám ospravedlnený zo skutkov, má sa čím chváliť, ale nie pred Bohom. 3Veď čo hovorí Písmo? "Abrahám uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť." 4Kto pracuje, nedostáva odmenu z milosti, ale z podlžnosti. 5Kto však nepracuje, ale verí v toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera počíta za spravodlivosť. 6Veď aj Dávid blahoslaví človeka, ktorému Boh počíta spravodlivosť bez skutkov: 7"Blahoslavení tí, ktorým sa odpustili neprávosti a sú oslobodení od hriechov. 8Blahoslavený človek, ktorému Pán hriech nepripočíta."
Nezávisle od obriezky.
9Vzťahuje sa toto blahoslavenstvo len na obrezaných, alebo aj na neobrezaných? Veď hovoríme: "Abrahámovi sa viera počítala za spravodlivosť." 10A ako sa mu počítala? Obrezanému, či neobrezanému? Nie obrezanému, ale neobrezanému. 11Znak obriezky dostal ako pečať spravodlivosti z viery, ktorú mal už ako neobrezaný, aby bol otcom všetkých, čo veria ako neobrezaní, aby sa im počítala spravodlivosť, 12aj otcom obrezaných, ktorí nie sú len obrezaní, ale aj kráčajú v šľapajach viery nášho otca Abraháma, ktorú mal už ako neobrezaný.
Dedičstvo je nezávislé od zákona.
13Veď Abrahám ani jeho potomstvo nedostali prisľúbenie, že budú dedičmi sveta skrze zákon, ale skrze spravodlivosť z viery. 14Lebo ak sú dedičmi tí, čo sú zo zákona, potom je viera zbytočná a prisľúbenie zmarené. 15Zákon totiž vyvoláva hnev; ale kde niet Zákona, niet ani priestupku. 16Preto z viery, aby to bolo z milosti, aby prisľúbenie trvale platilo pre všetko potomstvo: nielen pre to, čo je zo zákona, ale aj pre to, čo je z Abrahámovej viery - on je otcom nás všetkých, 17ako je napísané: "Ustanovil som ťa za otca mnohých národov" - pred Bohom, ktorému uveril a ktorý oživuje mŕtvych a volá k bytiu to, čoho niet. 18On proti nádeji v nádeji uveril, že sa stane otcom mnohých národov, podľa slova: "Také bude tvoje potomstvo." 19A neochabol vo viere, ani keď videl, že jeho telo je už odumreté - veď mal skoro sto rokov - a že je odumreté aj Sárino lono. 20A nezapochyboval nedôverčivo o Božom prisľúbení, ale posilnený vierou vzdával Bohu slávu, 21pevne presvedčený, že má moc aj splniť, čo prisľúbil. 22Preto sa mu to počítalo za spravodlivosť.
Vzor viery pre kresťanov.
23A nielen kvôli nemu bolo napísané: "Počítalo sa mu to," 24ale aj kvôli nám. Bude sa to počítať aj nám, čo veríme v toho, ktorý vzkriesil z mŕtvych Ježiša, nášho Pána, 25vydaného za naše hriechy a vzkrieseného pre naše ospravedlnenie.