Sdc 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Sdc 10

VI. Sudca Tola, 10,1-2
VII. Sudca Jair, 10,3-5
Sudcovia Tola, Jair, Jefte
1Po Abimelechovi povstal Tola, syn Fuu, syna Dodovho, Isacharovec, aby oslobodil Izrael. Býval v Samire na Efraimskom pohorí. 2Súdil Izrael dvadsaťtri rokov. Potom zomrel a pochovali ho v Samire. 3Po ňom povstal Galaádčan Jair a súdil Izrael dvadsaťdva rokov. 4Mal tridsať synov, ktorí jazdili na tridsiatich osliatkach a mali v krajine Galaád tridsať miest, ktoré sa až podnes nazývajú Jairove dediny. 5Keď Jair zomrel, pochovali ho v Kamone.
Úvod k Jefteho príbehom.
6Izraelovi synovia opäť robili, čo je zlé v Pánových očiach: slúžili bálom a aštartám, bohom Aramejčanov, bohom Sidona, bohom Moabčanov, bohom Amončanov a bohom Filištíncov; opustili Pána a neslúžili mu. 7I vzbĺkol Pánov hnev proti Izraelu a vydal ich do ruky Filištíncov a do ruky Amončanov. 8Znepokojovali a utláčali Izraelitov v tom roku už osemnásty rok: všetkých Izraelitov, ktorí boli na druhej strane Jordánu v krajine Amorejčanov, v Galaáde. 9Ba Amončania prechádzali cez Jordán, aby bojovali aj proti Júdovi, Benjamínovi a proti Efraimovmu domu. Izraelitom sa veľmi zle vodilo. 10Tu volali Izraelovi synovia k Pánovi a vyznávali: "Zhrešili sme proti tebe, lebo sme opustili svojho Boha a slúžili sme bálom." 11Pán však povedal Izraelovým synom: "Nesužovali vás Egypťania, Amorejčania, Amončania, Filištínci, 12Sidončania, Amalekiti a Madiánčania? Ale keď ste volali ku mne, vyslobodil som vás z ich ruky. 13Vy ste ma však opustili a slúžili ste cudzím bohom. Preto vás už neoslobodím. 14Choďte a volajte k bohom, ktorých ste si vyvolili! Nech vás oslobodia oni v čase vašej úzkosti!" 15Izraelovi synovia hovorili Pánovi: "Zhrešili sme. Zaobchádzaj s nami tak, ako uznáš za dobré! Len nás ešte teraz vysloboď!" 16Nato odstránili zo svojho stredu cudzích bohov a slúžili Pánovi. A zľutoval sa nad biedou Izraela.
Jefte povolaný za sudcu.
17Keď boli Amončania zvolaní a táborili v Galaáde, zatiaľ čo Izraelovi synovia sa zhromaždili a utáborili v Masfe, 18hovoril si ľud, galaádske kniežatá, medzi sebou: "Kto je ten muž, ktorý začne bojovať proti Amončanom? Ten bude hlavou všetkých galaádskych obyvateľov."