Tit 3

Vypočuj si kapitolu
1
2
3
Stiahni si kapitolu

Tit 3

Všeobecné povinnosti veriacich.
1Pripomínaj im, aby sa podriaďovali panovníkom a vrchnostiam, aby ich poslúchali a boli pripravení na každý dobrý skutok. 2Nech nikoho nepotupujú a nech nie sú hašteriví, nech sú mierni a prejavujú všemožnú vľúdnosť všetkým ľuďom. 3Aj my sme kedysi boli nerozumní a neposlušní. Blúdili sme, slúžili všelijakým žiadostiam a rozkošiam, žili sme v zlobe a závisti. Boli sme hodní opovrhnutia a vzájomne sme sa nenávideli. 4Ale keď sa zjavila dobrota Boha, nášho Spasiteľa, a jeho láska k ľuďom, 5spasil nás nie pre spravodlivé skutky, ktoré sme my konali, ale zo svojho milosrdenstva, kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom, 6ktorého na nás hojne vylial skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, 7aby sme, ospravedlnení jeho milosťou, boli podľa nádeje dedičmi večného života.
Osobitné rady pre Títa.
8Toto slovo je spoľahlivé a chcem, aby si to zdôrazňoval, žeby tí, čo uverili Bohu, usilovali sa vynikať v dobrých skutkoch. Toto je ľuďom dobré a užitočné. 9Vyhýbaj sa hlúpym otázkam, rodokmeňom, svárom a hádkam o zákon, lebo sú neužitočné a márne. 10Bludárovi sa po prvom a druhom napomenutí vyhýbaj. 11Veď vieš, že takýto je prevrátený, hreší a odsudzuje sám seba.
<p>Záver, 3,12-15</p>
Záver*
12Keď pošlem k tebe Artemasa alebo Tychika, ponáhľaj sa ku mne do Nikopolu. Rozhodol som sa totiž, že tam prezimujem. 13Zenasa, znalca zákona, a Apolla starostlivo vystroj na cestu, aby im nič nechýbalo. 14Nech sa aj naši učia vynikať v dobrých skutkoch pre naliehavé potreby, aby neboli neužitoční. 15Pozdravujú ťa všetci, čo sú so mnou. Pozdravuj tých, čo nás milujú vo viere. Milosť nech je s vami všetkými.