Tob 13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tob 13

III. Tóbiho chválospev, predpovede a posledné napomenutia, 13,1 - 14,11
Tóbiho chválospev.
1Tóbi napísal tento chválospev a povedal: 2"Nech je zvelebený Boh, ktorý žije navekya jeho kráľovstvo trvá po všetky veky. On trestá aj sa zmilúva,on zvrhuje až na dno podsvetiaaj vyvádza z veľkej záhuby;a niet ničoho, čo by sa mohlo vymknúť z jeho ruky. 3Oslavujte ho, synovia Izraela, pred všetkými národmi,lebo on vás medzi ne roztrúsil 4a tam vám ukázal svoju vznešenosť. Velebte ho pred všetkým, čo žije,lebo on je náš Pán, náš Boh!On je náš Otec, náš Boh po všetky veky. 5Bude vás trestať za vaše zločiny,ale zmiluje sa nad vami všetkými.Zhromaždí vás zo všetkých národov,uprostred ktorých ste boli rozptýlení. 6Keď sa k nemu obrátitecelým svojím srdcom a celou svojou dušoua budete sa držať jeho pravdy,vtedy sa obráti k váma už neskryje pred vami svoju tvár. 7Nuž, pozrite, čo s vami urobil,a oslavujte ho z plného hrdla.Velebte Pána spravodlivostia chváľte Kráľa vekov. 8Ja ho oslavujem v krajine môjho vyhnanstvaa ohlasujem jeho silu a vznešenosťhriešnemu národu. Obráťte sa, hriešnici,a konajte pred ním spravodlivosť.Možno si vás obľúbia preukáže vám milosrdenstvo. 9Ja chválim môjho Boha a oslavujem nebeského Kráľaa vždy budem jasať nad jeho veľkosťou. 10Nech všetci o ňom hovoriaa vzdávajú mu chválu v Jeruzaleme! Jeruzalem, sväté mesto,Boh ťa potrestal za skutky tvojich synov,ale opäť sa zmiluje nad synmi spravodlivých. 11Vzdávaj náležitú chválu Pánovia dobroreč Kráľovi vekov. Opäť bude vybudovaný jeho stánok v tebe s radosťou, 12aby v tebe rozveselil všetkých zajatcova miloval v tebe úbohýchpo všetky veky vekov. 13Jasné svetlo zažiari vo všetkých končinách zeme. Prídu k tebe mnohé národy z ďaleka,obyvatelia zo samého kraja zemeprídu k tebe, k príbytku tvojho svätého mena,a v rukách budú mať dary pre Kráľa nebies.Nespočetné pokolenia sa v tebe budú radovaťa meno vyvoleného mesta bude trvať na veky vekov. 14Prekliati nech sú všetci, čo ťa urážajú.Prekliati budú všetci, čo ťa ničiaa rúcajú tvoje hradby,i všetci, čo boria tvoje vežea podpaľujú tvoje príbytky. Ale blahoslavení budú naveky tí, čo sa ťa boja. 15Nuž, raduj sa a plesaj nad synmi spravodlivých,lebo sa všetci zhromaždiaa dobrorečiť budú večnému Pánovi. Blažení sú, čo ťa milujú,blažení tí, čo sa tešia z tvojho pokoja! 16Blažení všetci, ktorí sa zarmucujú nad tebou,nad všetkým, čo ťa zastihlo,lebo sa budú v tebe radovaťa uvidia všetku tvoju radosť až naveky. Dobroreč, duša moja, Pánovi, veľkému Kráľovi, 17lebo bude postavený Jeruzalema v tomto meste Boží dom po všetky veky. Šťastný budem, ak ostane niekto z môjho rodua uvidí tvoju slávua bude velebiť nebeského Kráľa!Brány Jeruzalema budú postavené zo zafíru a smaragdua všetky tvoje múry z drahých kameňov.Veže Jeruzalema budú postavené zo zlataa jeho hradby z rýdzeho zlata.Ulice Jeruzalema budú vydláždené karbunkuloma kameňom ofírskym. 18Brány Jeruzalema sa budú ozývať radostnými piesňamia vo všetkých jeho domoch budú volať:»Aleluja. Nech je zvelebený Boh Izraela!A požehnaní tí, čo budú velebiť jeho sväté menonaveky a navždy!«"