Tob 3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tob 3

Tóbiho modlitba.
1So zarmútenou dušou som vzdychal a plakal. A vzlykavo som sa začal modliť: 2"Pane, ty si spravodlivýa spravodlivé sú všetky tvoje skutky.Všetky tvoje cesty sú milosrdenstvo a pravda;ty súdiš celý svet. 3Teraz si, Pane, spomeň na mňa a zhliadni na mňa!Netrestaj ma za moje hriechy,ani za hriechy a nedbalosť mojich otcov,ktorými sme sa previnili proti tebe, 4lebo sme neposlúchali tvoje prikázania.Preto si nás vydal za korisť, do zajatia a na smrť,aby sme boli na posmech, ohováranie a potupu u všetkých národov,medzi ktoré si nás rozohnal. 5Aj teraz sú správne všetky tvoje súdy,keď ma tresceš za moje hriechy a za hriechy mojich otcov,lebo sme nezachovávali tvoje prikázaniaa nekráčali sme po ceste tvojej pravdy. 6Urob teda teraz so mnou, ako sa ti páči;a rozkáž odňať môj život,aby som odišiel z povrchu zeme a obrátil sa na prach.Je pre mňa lepšie zomrieť ako žiť,lebo som musel počúvať nepravdivé výčitkya je mi veľmi smutno.Rozkáž, Pane, nech ma opustí táto tieseň;prepusť ma do večného príbytkua neodvracaj odo mňa svoju tvár, Pane!Lepšie je pre mňa zomrieť,ako skusovať takú veľkú tieseň vo svojom životea počúvať také potupné výčitky."
Utrpenie a modlitba Sáry.
7V ten istý deň aj Sára, dcéra Raguela, čo býval v médskom meste Ekbatany, počula od jednej slúžky svojho otca potupné výčitky. 8Bola totiž vydatá za siedmich mužov a zloduch Asmodej ich zabil prv, než k nej vošli ako k manželke. Slúžka jej povedala: "Ty hrdúsiš svojich mužov! Vydala si sa už za siedmich mužov a ani s jedným si neokúsila šťastie. 9Prečo s nami tak tvrdo zaobchádzaš? Preto, že ti zomreli mužovia? Choď za nimi! Nech už nikdy nevidíme z teba ani syna ani dcéru!" 10V ten deň Sára veľmi zosmutnela a plakala. Vyšla do hornej izby svojho otca a chcela sa obesiť. No potom sa zamyslela a povedala si: "To by potupovali môjho otca a hovorili by: »Mal si jedinú milovanú dcéru, a ona sa ti z nešťastia obesila.« A tak by som zarmútila svojho starého otca a priviedla by som ho do hrobu. Lepšie bude, ak sa neobesím, ale budem úpenlivo prosiť Pána, aby som zomrela a nemusela už počúvať hanebné výčitky v tomto živote." 11V tej chvíli vystrela ruky k obloku a modlila sa: "Zvelebený si, Pane, milosrdný Bože,a zvelebené je tvoje sväté a vznešené meno naveky.Nech ťa velebia všetky tvoje diela naveky. 12A teraz, Pane, obraciam svoju tvár a svoje oči k tebe. 13Rozkáž, aby som odišla z povrchu zemea nemusela už počúvať hanebné výčitky. 14Ty vieš, Pane, že som čistá od akejkoľvek nečistoty s mužom 15a nepoškvrnila som svoje menoani meno môjho otca v krajine zajatia. Som jediná dcéra svojho otca.On nemá syna, ktorý by zaujal jeho dedičstvo,a nemá ani brata ani blízkeho príbuzného,aby som sa mohla stať jeho manželkou.Už mi zomrelo sedem mužov:načo mám ešte žiť?! Ale ak nechceš, aby som zomrela,zhliadni na mňa, Pane, a zmiluj sa nado mnou,aby som už viac nemusela počúvať potupné výčitky." Vypočutie Tóbiho a Sárinej modlitby. - 16V tej istej chvíli bola vypočutá modlitba obidvoch pred Božou velebou 17a bol poslaný Rafael uzdraviť obidvoch: Tóbimu odstrániť beľmo z očí, aby očami videl Božie svetlo, a Raguelovu dcéru Sáru dať Tóbiho synovi Tobiášovi za manželku a oslobodiť ju od zloducha Asmodeja. Veď podľa práva patrila Tobiášovi, a nie tým všetkým, čo si ju chceli vziať. V tú istú chvíľu sa Tóbi vrátil z nádvoria do svojho domu a Raguelova dcéra Sára zostúpila z hornej izby.