1
2
3
4
5

Kresťanské svedectvo v manželskom živote. - 1Podobne ženy nech sa podriaďujú svojim mužom, aby aj tých, čo neveria slovu, bez slova získal život ich žien, 2keď uvidia váš čistý život v bázni. 3Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia: zapletené vlasy, navešané zlato, preobliekanie šiat, 4ale človek skrytý v srdci a čo je neporušiteľné: tichý a pokojný duch; to je vzácne pred Bohom. 5Tak sa kedysi ozdobovali aj sväté ženy, ktoré dúfali v Boha a podriaďovali sa svojim mužom; 6ako Sára poslúchala Abraháma a volala ho pánom. Vy ste jej dcérami, ak robíte dobré a nebojíte sa nijakého zastrašovania.

7Rovnako aj vy, muži, žite s nimi vo vedomí, že sú slabšou ženskou nádobou, a preukazujte im úctu ako spoludedičkám milosti života, aby vám nič neprekážalo v modlitbách.

Výzva k trpezlivosti. - 8Napokon buďte všetci jednomyseľní, súcitní, bratsky sa milujte! Buďte milosrdní a pokorní! 9Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania.

10

"Veď kto chce milovať život
a vidieť dobré dni,
nech zdržiava svoj jazyk od zlého
a svoje pery od reči úlisnej.

11

Nech sa vyhýba zlu a robí dobre,
nech hľadá pokoj a usiluje sa oň.

12

Lebo Pánove oči hľadia na spravodlivých
a k ich prosbám sa nakláňa jeho sluch;
ale Pánova tvár je proti tým, čo robia zlo."

Pohnútky kresťanského života, 3,13 - 5,11

Príklad trpiaceho Krista. - 13Ktože vám uškodí, ak budete horliví v dobrom?! 14Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Neľakajte sa ich hrozieb a neplašte sa, 15ale uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás. 16Robte to však skromne, s bázňou a s dobrým svedomím, aby sa tí, čo tupia váš dobrý život v Kristovi, zahanbili práve v tom, z čoho vás osočujú. 17Lebo je lepšie trpieť za dobré skutky, ak je to Božia vôľa, ako za zlé. 18Veď aj Kristus raz navždy trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale Duchom oživený. 19V ňom prišiel a kázal aj duchom, čo boli vo väzení. 20Oni kedysi veriť nechceli, keď Božia trpezlivosť za Noemových dní vyčkávala, kým sa staval koráb, v ktorom sa zachránili z vody len niekoľkí, spolu osem ľudí. 21To je predobraz krstu, ktorý teraz vás zachraňuje. Nie tým, že odstraňuje telesnú špinu, ale vyprosuje u Boha čisté svedomie pre zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, 22ktorý vystúpil do neba, je po Božej pravici a podriadení sú mu anjeli, mocnosti a sily.