1
2
3
4
5

Povinnosti starších. - 1Starších, čo sú medzi vami, prosím ako spolustarší a svedok Kristových utrpení, ale aj účastník jeho slávy, ktorá sa má v budúcnosti zjaviť: 2Paste Božie stádo, ktoré je u vás; starajte sa oň nie z prinútenia, ale dobrovoľne, podľa Božej vôle, nie pre mrzký zisk, ale ochotne; 3nie ako páni nad dedičným podielom, ale ako vzor stáda. 4A keď sa zjaví Najvyšší pastier, dostanete nevädnúci veniec slávy.

Pokora a sila vo viere. - 5Podobne vy, mladší, podriaďujte sa starším. Všetci sa navzájom zaodejte pokorou, lebo

Boh pyšným odporuje,
ale pokorným dáva milosť.

6Pokorte sa teda pod mocnou Božou rukou, aby vás povýšil v určenom čase. 7Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. 8Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. 9Vzoprite sa mu, pevní vo viere, a vedzte, že také isté utrpenie dolieha na vašich bratov po celom svete.

10A Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, on sám vás po krátkom utrpení zdokonalí, posilní, utvrdí a upevní. 11Jemu vláda na veky vekov. Amen.

Záver a pozdravy, 5,12-14

12Prostredníctvom Silvána, ktorého pokladám za vám verného brata, som vám krátko napísal, aby som vás povzbudil a dosvedčil, že toto je tá pravá Božia milosť; v nej vytrvajte! 13Pozdravuje vás cirkev, vyvolená ako vy, ktorá je v Babylone, aj môj syn Marek. 14Pozdravte sa navzájom bozkom lásky. Pokoj vám všetkým, čo ste v Kristovi.