1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Výkaz zajatcov, ktorí putovali do vlasti

Vodcovia. - 1Toto sú príslušníci provincie, ktorí šli zo zajatia vo vyhnanstve, ktorých babylonský kráľ Nabuchodonozor povyvláčal do Babylonu a vrátili sa do Jeruzalema alebo do Judey, každý do vlastného mesta; 2tí, čo prišli so Zorobábelom, Jozuem, Nehemiášom, Saraiášom, Reelaiášom, Mardochejom, Bilšanom, Misparom, Bigvajom, Rechumom a Bánom.

Pospolitý ľud. - Počet mužov izraelského ľudu: 3Farošových potomkov dvetisícstosedemdesiatdva, 4Šefatiášových tristosedemdesiatdva, 5Arachových sedemstosedemdesiatpäť, 6Fachat-Moabových po Jozuem a Joabovi dvetisícosemstodvanásť, 7Elamových tisícdvestopäťdesiatštyri, 8Zatuových deväťstoštyridsaťpäť, 9Zakajových sedemstošesťdesiat, 10Baniových šesťstoštyridsaťdva, 11Bebaiho šesťstodvadsaťtri, 12Azgadových tisícdvestodvadsaťdva 13Adonikamových šesťstošesťdesiatšesť, 14Bigvaiho dvetisícpäťdesiatšesť, 15Adinových štyristopäťdesiatštyri, 16Aterových z Ezechiášovej strany deväťdesiatosem, 17Besaiho tristodvadsaťtri, 18Jorahových stodvanásť, 19Chašumových dvestodvadsaťtri, 20Gibarových deväťdesiatpäť, 21Betlehemčanov stodvadsaťtri, 22Netofatčanov päťdesiatšesť, 23Anatotčanov stodvadsaťosem, 24Azmavetčanov štyridsaťdva, 25Kirjatiarimčanov, Kefirčanov a Bérotčanov sedemstoštyridsaťtri, 26Ramčanov a Gabaanov šesťstodvadsaťjeden, 27Michmasčanov stodvadsaťdva, 28Betelčanov a Haičanov dvestodvadsaťtri, 29Nebanov päťdesiatdva, 30Magbiščanov stopäťdesiatšesť, 31Novoelamčanov tisícdvestopäťdesiatštyri, 32Charimčanov tristodvadsať, 33Lodčanov, Chadidčanov a Onočanov sedemstodvadsaťpäť, 34Jerichovčanov tristoštyridsaťpäť, 35Senaanov tritisícšesťstotridsať.

Kňazi. - 36Kňazov z Jedaiášovej krvi, Jozueho vetvy, deväťstosedemdesiattri, 37z Imerovej tisícpäťdesiatdva, 38z Paschurovej tisícdvestoštyridsaťsedem, 39z Charimovej tisícsedemnásť.

Leviti. - 40Levitov, Jozueho a Kadmielových potomkov Hodaviášovej vetvy, sedemdesiatštyri.

Speváci. - 41Spevákov, Asafových potomkov, stodvadsaťosem.

Vrátnici. - 42Vrátnikov, Šalumových, Aterových, Talmonových, Akubových, Chatitových, Šobaiho potomkov spolu stotridsaťdeväť.

Nevoľníci chrámu. - 43Nevoľníkov chrámu, potomkov Sichaových, Chasufových, Tabaotových, 44Kerosových, Siahaových, Padonových, 45Lebanahových, Chagabahových, Akubových, 46Chagabových, Šamlaiho, Chananových, 47Gidelových, Gacharových, Reaiášových, 48Resinových, Nekodových, Gazamových, 49Uzaových, Faseachových, Besaiho, 50Asnahových, Meunimových, Nefusimových, 51Bakbukových, Chakufových, Charchurových, 52Baslutových, Mechidových, Charšaových, 53Barkosových, Siserových, Tamachových, 54Nesiachových a Chatifaových; 55z potomkov Šalamúnových služobníkov: potomkov Sotaiho, Sofertových, Ferudových, 56Jálových, Darkonových, Gidelových, 57Šefatiášových, Chatilových, Pochertových z Hasebaima a Amiových; 58všetkých chrámových nevoľníkov a potomkov Šalamúnových služobníkov bolo spolu tristodeväťdesiatdva.

Ľudia bez rodových registrov. - 59Aj títo vyšli z Tel-Melacha, Tel-Charše, Kerubu, Adanu a Imeru, lenže nevedeli preukázať čeľaď svojich otcov a svoj pôvod, či sú totiž z Izraela: 60šesťstopäťdesiatdva Delaiášových, Tobiášových a Nekodových potomkov.

61Z kňazov Chabaiášovi a Hakosovi potomkovia, ďalej potomkovia Barzilaiho, ktorý si vzal za ženu z dcér Gileádčana Barzilaiho a bol nazvaný ich menom. 62Títo hľadali svoj zápis o rodovej príslušnosti, ale pretože nenašli, vylúčili ich z kňazstva. 63Kráľov námestník im zakázal jesť zo svätosvätých vecí, dokiaľ nebude zasa stáť kňaz s urim a tumim.

Počet všetkých osôb, čo sa vrátili, a počet zvierat. - 64Celé toto spoločenstvo do jedného počítalo štyridsaťdvatisíctristošesťdesiat, 65okrem ich sluhov a ich slúžok, ktorých bolo sedemtisíctristotridsaťsedem; ďalej s nimi bolo dvesto spevákov a speváčok. 66Koní mali sedemstotridsaťšesť, mulíc dvestoštyridsaťpäť, 67tiav štyristotridsaťpäť a oslov šesťtisícsedemstodvadsať.

Dary na chrám. - 68Poniektorí náčelníci rodov po svojom príchode k Pánovmu chrámu, ktorý je v Jeruzaleme, dobrovoľne venovali na Boží dom, aby ho zasa postavili na tom mieste, kde stál. 69Podľa svojej zámožnosti dali na nákladné dielo šesťdesiatjedentisíc dareikov v zlate, päťtisíc mín v striebre a sto kňazských tuník. 70Tak sa teda kňazi, leviti a poniektorí z ľudu osadili tu; speváci, vrátnici a nevoľníci chrámu vo svojich mestách; všetok Izrael takisto (býval) vo svojich mestách.