1
2
3

Oznámenie Božieho súdu. - 1Slovo, ktoré Pán prehovoril k Sofoniášovi, synovi Chusiho, syna Godoliáša, syna Amariáša, syna Ezechiáša, v dňoch júdskeho kráľa, Amonovho syna Joziáša.

2"Dočista zmetiem všetko z povrchu zeme, hovorí Pán. 3Zmetiem ľudí i zvieratá, zmetiem vtáky neba a ryby mora. Skaza zločincom! - a vykántrim ľudí z povrchu zeme, hovorí Pán. 4Vystriem ruku proti Júdovi a proti obyvateľom Jeruzalema a vyhubím z tohto miesta zvyšky bálov i mená žrecov a kňazov; 5i tých, čo sa na strechách klaňajú nebeskému vojsku; i tých, čo sa klaňajú a prisahajú na Pána, ale prisahajú aj na Melkoma; 6i tých, čo sa vzdialili od Pána, nehľadajú Pána a nejdú za ním."

7Ticho pred tvárou Pána, Jahveho! Veď blízko je Pánov deň; áno, Pán usporiadal obetu, zasvätil svojich povolaných. 8"V deň Pánovej obety navštívim kniežatá a kráľovičov i všetkých, čo sa obliekajú do rúch cudzincov. 9A navštívim tých, čo preskakujú v ten deň cez prah, čo naplňujú dom svojho Pána klamstvom a lsťou. 10V ten deň, hovorí Pán, bude hlasný krik od Rybnej brány, jajkanie od druhej a veľká záhuba od kopcov. 11Jajkajte, obyvatelia Možiara, veď zahynie celý kanaánsky ľud, vyničia všetkých, čo vážia striebro. 12V ten deň prekutám Jeruzalem lampami a navštívim chlapov, ktorí tučnejú na svojich kvasniciach a hovoria si: »Pán neurobí ani dobré, ani zlé.« 13Ich bohatstvo prepadne lúpeži a ich domy spustnutiu; budú stavať domy, no bývať (v nich) nebudú, budú vysadzovať vinohrady, ale víno z nich piť nebudú."

14

Blízko je Pánov deň,
blízko a je veľmi rýchly.
Čuj, Pánov deň,
trpko tam kričí silák.

15

Ten deň je deň hnevu,
deň úzkosti a zvierania,
deň víchra a víchrice,
deň tmy a temnoty,
deň oblakov a mrákavy.

16

Deň pozauny a lomozu
proti opevneným mestám
a proti vysokým baštám.

17

Do úzkosti vženiem ľudí,
že budú chodiť ako slepí,
lebo zhrešili proti Pánovi;
ich krv sa bude vylievať ako prach
a ich telá ako hnoj.

18

Ani ich striebro, ani ich zlato
ich nevládze zachrániť
v deň Pánovho hnevu.
Oheň jeho žiarlivosti
pohltí celú zem,
lebo skoncuje, a to hrozne,
so všetkými obyvateľmi zeme.