1
2
3

Pozdrav. - 1Pavol, služobník Boha a apoštol Ježiša Krista pre vieru Božích vyvolených a pre poznanie pravdy, ktorá na základe nábožnosti vedie 2k nádeji na večný život, ktorý pred večnými vekmi prisľúbil pravdovravný Boh, 3ale v určenom čase zjavil svoje slovo v kázaní, ktoré mi bolo zverené na rozkaz Boha, nášho Spasiteľa, 4- Títovi, pravému synovi podľa spoločnej viery: Milosť a pokoj od Boha Otca i od Krista Ježiša, nášho Spasiteľa.

Stav Cirkvi na Kréte, 1,5-16

Cirkevní predstavení. - 5Na to som ťa nechal na Kréte, aby si usporiadal, čo ešte treba, a po mestách ustanovil starších, ako som ti prikázal; 6nech je každý z nich bez úhony, muž jednej ženy, má mať veriace deti, ktoré nemožno obviniť z neviazanosti a neposlušnosti. 7Lebo biskup ako Boží správca musí byť bez úhony, nie pyšný, hnevlivý, pijan, bitkár, ani žiadostivý mrzkého zisku, 8ale pohostinný, láskavý, triezvy, spravodlivý, nábožný, zdržanlivý, 9taký, ktorý sa drží spoľahlivého slova podľa učenia, aby bol schopný aj povzbudzovať v zdravom učení, aj usvedčovať tých, čo protirečia.

Boj proti falošným učiteľom. - 10Lebo je mnoho nepoddajných, zbytočne hovoriacich a zvodcov, najmä takých, čo sú z obriezky. 11Tých treba umlčať, lebo rozvracajú celé rodiny a pre mrzký zisk učia, čo sa nemá. 12Veď ktosi z nich, ich vlastný prorok, povedal: "Kréťania sú veční luhári, zlá zver, bruchá lenivé." 13Toto svedectvo je pravdivé. Preto ich tvrdo karhaj, aby boli zdraví vo viere 14a nedbali na židovské bájky a príkazy ľudí, ktorí sa odvracajú od pravdy.

15Čistým je všetko čisté, ale poškvrneným a neveriacim nie je nič čisté; ešte aj ich myseľ a svedomie sú poškvrnené. 16Vyznávajú, že poznajú Boha, ale skutkami ho popierajú; sú odporní, neposlušní a neschopní nijakého dobrého skutku.