1
2
3

Všeobecné povinnosti veriacich. - 1Pripomínaj im, aby sa podriaďovali panovníkom a vrchnostiam, aby ich poslúchali a boli pripravení na každý dobrý skutok. 2Nech nikoho nepotupujú a nech nie sú hašteriví, nech sú mierni a prejavujú všemožnú vľúdnosť všetkým ľuďom.

3Aj my sme kedysi boli nerozumní a neposlušní. Blúdili sme, slúžili všelijakým žiadostiam a rozkošiam, žili sme v zlobe a závisti. Boli sme hodní opovrhnutia a vzájomne sme sa nenávideli. 4Ale keď sa zjavila dobrota Boha, nášho Spasiteľa, a jeho láska k ľuďom, 5spasil nás nie pre spravodlivé skutky, ktoré sme my konali, ale zo svojho milosrdenstva, kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom, 6ktorého na nás hojne vylial skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, 7aby sme, ospravedlnení jeho milosťou, boli podľa nádeje dedičmi večného života.

Osobitné rady pre Títa. - 8Toto slovo je spoľahlivé a chcem, aby si to zdôrazňoval, žeby tí, čo uverili Bohu, usilovali sa vynikať v dobrých skutkoch. Toto je ľuďom dobré a užitočné. 9Vyhýbaj sa hlúpym otázkam, rodokmeňom, svárom a hádkam o zákon, lebo sú neužitočné a márne. 10Bludárovi sa po prvom a druhom napomenutí vyhýbaj. 11Veď vieš, že takýto je prevrátený, hreší a odsudzuje sám seba.

Záver, 3,12-15

12Keď pošlem k tebe Artemasa alebo Tychika, ponáhľaj sa ku mne do Nikopolu. Rozhodol som sa totiž, že tam prezimujem. 13Zenasa, znalca zákona, a Apolla starostlivo vystroj na cestu, aby im nič nechýbalo. 14Nech sa aj naši učia vynikať v dobrých skutkoch pre naliehavé potreby, aby neboli neužitoční.

15Pozdravujú ťa všetci, čo sú so mnou. Pozdravuj tých, čo nás milujú vo viere.

Milosť nech je s vami všetkými.