"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Sláva nového chrámu. - 1V siedmom (mesiaci), dvadsiateho prvého (dňa) mesiaca, prehovoril Pán prostredníctvom proroka Aggea takto: 2"Povedz júdskemu námestníkovi, Salatielovmu synovi Zorobábelovi, a veľkňazovi, Josedekovmu synovi Jozuemu, a zvyšku ľudu toto: 3Kto je ešte medzi vami taký, čo videl tento dom v jeho predošlej sláve? A za čo ho pokladáte teraz? Či sa nezdá vašim očiam ako nič? 4Teraz sa však vzmuž, Zorobábel, hovorí Pán, a vzmuž sa, veľkňaz, Josedekov syn Jozue, vzmuž sa tiež všetok ľud krajiny, hovorí Pán, a pracujte, lebo ja som s vami, hovorí Pán zástupov. 5Slovo, ktoré som s vami uzavrel, keď ste vychádzali z Egypta, a môj duch ostane medzi vami, nebojte sa!

6Lebo toto hovorí Pán zástupov: Ešte raz - bude to o chvíľku - a ja otrasiem nebesami i zemou, morom i suchou zemou. 7Otrasiem všetkými kmeňmi i prídu skvosty všetkých národov. Vtedy naplním tento dom slávou, hovorí Pán zástupov. 8Moje je striebro a moje je zlato, hovorí Pán zástupov. 9Väčšia bude sláva tohto posledného domu ako prvého, hovorí Pán zástupov, a na tomto mieste budem dávať pokoj, hovorí Pán zástupov."

Božie požehnanie. - 10Dvadsiateho štvrtého (dňa) deviateho (mesiaca), v druhom roku Dária, prehovoril Pán k prorokovi Aggeovi takto: 11"Toto hovorí Pán zástupov: Žiadajte od kňazov poučenie v tomto: 12Keby niekto niesol v okraji svojho odevu posvätné mäso a týmto okrajom by sa dotkol chleba alebo jedla, alebo vína, alebo oleja, alebo akéhokoľvek pokrmu, posvätí sa to?" Kňazi odpovedali: "Nie!" 13Aggeus povedal: "Keby sa ktorejkoľvek z týchto vecí dotkol niekto poškvrnený mŕtvolou, poškvrní sa to?" Kňazi odpovedali: "Poškvrní!" 14Aggeus povedal: "Takto je tento ľud a takto je tento národ predo mnou, hovorí Pán; a takto sú všetky diela ich rúk: čokoľvek tam obetujú, je poškvrnené.

15Teraz si však všímajte, počnúc týmto dňom! Kým sa nepoložil kameň na kameň v Pánovom chráme, 16išli ste k hŕbe o dvadsiatich (mericiach) a bolo toho desať; išli ste k lisu načerpať päťdesiat mier a bolo toho dvadsať. 17Bil som vás úpalom, sneťou a krupobitím pri všetkých prácach vašich rúk, ale neprišli ste ku mne, hovorí Pán. 18Všímajte si - počnúc dvadsiatym štvrtým dňom deviateho (mesiaca) -, odo dňa, čo bol založený Pánov chrám, si všímajte! 19Je semä ešte v sýpke a vinič, figovník, granátová jabloň a oliva ešte nerodí? Od tohto dňa budem žehnať."

Prisľúbenie Zorobábelovi. - 20A Pán dvadsiateho štvrtého (dňa) deviateho mesiaca prehovoril druhý raz k Aggeovi takto: 21"Toto povedz júdskemu námestníkovi, Zorobábelovi: Ja otrasiem nebesami a zemou, 22prevrátim kráľovský trón a zničím silu kráľovstiev národov; prevrhnem vozy i tých, čo sa na nich vezú, a kone i s jazdcami sa vrútia každý do meča svojho blížneho. 23V ten deň, hovorí Pán zástupov, vezmem ťa, Zorobábel, Salatielov syn, môj sluha, hovorí Pán, a urobím ťa pečaťou, lebo teba som si vyvolil," hovorí Pán zástupov.