Dozvuky vzbury. - 1Náhodou tam bol naničhodný človek, Bochriho syn, Benjamínec menom Seba. Ten zatrúbil na trúbe a volal:

"Nemáme podielu na Dávidovi
a nemáme čiastku na synovi Izaiho.
Každý do svojho stanu, Izrael!"

2Nato všetci Izraeliti odstúpili od Dávida k Sebovi, synovi Bochriho. Júdovci sa však pridŕžali svojho kráľa od Jordánu až po Jeruzalem. 3Keď kráľ Dávid došiel domov do Jeruzalema, vzal desať vedľajších žien, ktoré zanechal strážiť dom, a dal ich do väzenia. Zaopatrenie im dal, ale sa k nim nepriblížil. Boli zatvorené až do dňa svojej smrti ako vdovy zaživa.

4Potom kráľ povedal Amasovi: "Zvolaj mi Júdovcov! Tri dni a buď tu!" 5Amasa išiel zvolať Júdu, ale prekročil lehotu, ktorú mal určenú. 6Vtedy povedal Dávid Abisaimu: "Teraz nám Bochriho syn Seba spôsobí väčšie nešťastie ako Absolón. Preto si vezmi sluhov svojho pána a prenasleduj ho, ináč si nájde opevnené mestá a unikne našim očiam." 7I vyrazili za ním Joabovi mužovia, Kereťania a Feleťania a všetci hrdinovia. Vytiahli z Jeruzalema prenasledovať Bochriho syna Sebu. 8Keď boli pri veľkej skale, ktorá je v Gabaone, išiel Amasa pred nimi. Joab bol oblečený do priliehavých šiat a pod nimi mal opásaný meč, ktorý mu na páse visel v pošve, ale ľahko sa vyťahoval. 9Vtedy Joab povedal Amasovi: "Vedie sa ti dobre, brat?" Pritom Joab pravou rukou chytil Amasovu bradu, aby ho pobozkal. 10Ale Amasa si nevšimol meč, ktorý mal Joab v ruke, a vrazil mu ho do brucha, takže mu vylial vnútornosti na zem a ten zomrel. Ani mu úder nezopakoval a zomrel. Potom Joab a jeho brat Abisai prenasledovali Bochriho syna Sebu. 11Jeden z Joabových mužov ostal pri ňom stáť a volal: "Kto má rád Joaba a kto patrí Dávidovi: Za Joabom!" 12Amasa však ležal zakrvavený prostred cesty. Keď ten muž videl, že sa celé vojsko zastavuje, odvliekol Amasu z cesty na pole a prehodil cez neho plášť, lebo každý, kto ho zazrel, keď k nemu došiel, zastal.

13Keď bol odstránený z cesty, išlo celé mužstvo za Joabom prenasledovať Bochriho syna Sebu. 14On prešiel cez všetky izraelské kmene do Abel-Bet-Maáchy a všetci Bochriti sa zhromaždili a išli za ním. 15I prišli a obliehali ho v Abel-Bet-Maáche; zdvihli proti mestu násyp. Stál až pri múre. A všetko vojsko, ktoré bolo s Joabom, sa pokúšalo múr zboriť. 16Vtedy akási múdra žena volala z mesta: "Čujte, čujte! Povedzte Joabovi: »Pristúp sem, chcem sa s tebou zhovárať!«" 17I priblížil sa k nej a žena sa spýtala: "Ty si Joab?" Odpovedal: "Ja." I povedala mu: "Počuj slová svojej služobnice!" Odpovedal: "Počúvam." 18A vravela toto: "Kedysi hovorievali: »Kto sa dopytuje, dopytuje sa v Abele a dosiahne úspech.« 19Či nie ja dávam pravdivú odpoveď v Izraeli? Ty chceš zabiť mesto a matku v Izraeli! Prečo chceš znivočiť Pánovo dedičstvo?" 20Joab odpovedal: "Ani zďaleka! Nijako nechcem zničiť, nechcem zahubiť. 21Vec sa nemá tak, ale akýsi muž z Efraimského pohoria, menom Seba, syn Bochriho, zdvihol ruku proti kráľovi Dávidovi. Vydajte jeho samého, tak odídem od mesta!" A žena povedala Joabovi: "Hľa, jeho hlavu ti vyhodia cez múr!" 22Žena potom išla vo svojej múdrosti za všetkým ľudom, Bochriho synovi Sebovi sťali hlavu a hodili ju Joabovi. On zatrúbil na trúbu a roztratili sa od mesta, každý do svojho stanu. Joab sa však vrátil do Jeruzalema ku kráľovi.

23Joab bol nad celým izraelským vojskom. Jojadov syn Banaiáš bol nad Kereťanmi a Feleťanmi. 24Aduram bol nad robotami, Ahiludov syn Jozafat bol kancelárom, 25Siva bol pisárom, Sadok a Abiatar boli kňazmi. 26Aj Jairovec Ira bol kňazom pri Dávidovi.