Predpisy a zákony pre čas, keď prejdú cez Jordán. - 1Mojžiš nariadil so staršími Izraela: "Zachovávajte každý príkaz, ktorý vám dnes dávam. 2Keď prejdete cez Jordán do krajiny, ktorú vám dá Pán, váš Boh, postavíte veľké kamene a natriete ich vápnom, 3aby si na ne mohol napísať všetky slová tohto zákona; keď prejdete cez Jordán, aby si vošiel do krajiny, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh, do krajiny, ktorá oplýva mliekom a medom, ako prisahal tvojim otcom.

4Keď teda prejdete cez Jordán, postavte na vrchu Hebal kamene, ako vám to dnes nariaďujem, a natrite ich vápnom! 5Tam postav aj oltár Pánovi, svojmu Bohu, z kameňov, ktorých sa železo nedotklo, 6z nekresaných a nehladených kameňov postavíš oltár Pánovi, svojmu Bohu, a na ňom prinesieš celostnú žertvu Pánovi, svojmu Bohu, 7obetuj pokojné obety a jedz tam a hosti sa pred Pánom, svojím Bohom. 8Na kamene napíšeš zreteľne a jasne všetky slová tohto zákona."

9Mojžiš a kňazi z Léviho kmeňa vraveli celému Izraelu: "Dávaj pozor a počuj, Izrael! Dnes si sa stal ľudom Pána, svojho Boha; 10počúvaj jeho hlas a zachovávaj prikázania a zákony, ktoré ti dnes nariaďujem!"

11V ten deň prikázal Mojžiš ľudu: 12"Keď prejdete cez Jordán, títo sa postavia na vrchu Garizim a budú žehnať ľud: Simeon, Lévi, Júda, Isachar, Jozef a Benjamín. 13Oproti, na vrchu Hebal, sa postavia zasa títo zlorečiť: Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan a Neftali. 14A leviti začnú mohutným hlasom volať k všetkým mužom Izraela:

15»Prekliaty muž, ktorý si urobí modlu vyrezávanú alebo liatu - ohavnosť u Pána, dielo rúk umelca - a uloží ju na skrytom mieste!« A všetok ľud nech povie: »Amen!« 16»Prekliaty, kto neuctí svojho otca alebo matku!« A všetok ľud povie: »Amen!« 17»Prekliaty, kto preloží medzný kameň svojho blížneho!« A všetok ľud povie: »Amen!« 18»Prekliaty, kto zavedie slepého na bludnú cestu!« A všetok ľud povie: »Amen!« 19»Prekliaty, kto prevráti právo cudzinca, siroty a vdovy!« A všetok ľud povie: »Amen!« 20»Prekliaty, kto bude spať so ženou svojho otca a odkryje prikrývku jeho lôžka!« A všetok ľud povie: »Amen!« 21»Prekliaty, kto bude spať s akýmkoľvek zvieraťom!« A všetok ľud povie: »Amen!« 22»Prekliaty, kto bude spať so svojou sestrou, dcérou svojho otca alebo svojej matky!« A všetok ľud povie: »Amen!« 23»Prekliaty, kto bude spať so svojou testinou!« A všetok ľud povie: »Amen!« 24»Prekliaty, kto tajne zabije svojho blížneho!« A všetok ľud povie: »Amen!« 25»Prekliaty, kto prijme dary, aby vytiekla nevinná krv!« A všetok ľud povie: »Amen!« 26»Prekliaty, kto nezachová slová tohto zákona a nevyplní ich skutkami!« A všetok ľud povie: »Amen!«