1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Samson a šakaly. - 1Po nejakom čase, v dňoch pšeničnej žatvy, chcel Samson navštíviť svoju manželku a priniesol jej kozliatko. Keď spomenul, že chce vojsť k svojej manželke do jej izby, jej otec mu to nedovolil. 2Pritom jej otec povedal: "Myslel som, že si na ňu zanevrel. Preto som ju dal tvojmu družbovi. Ale jej mladšia sestra je krajšia ako ona. Tú ti môžem dať namiesto nej." 3Samson im povedal: "Odteraz sa nebudem cítiť vinný pred Filištíncami, keď im niečo zlé vykonám."

4A Samson vyšiel, nachytal tristo šakalov, potom vzal fakle, obrátil chvost ku chvostu a medzi každé dva chvosty pripevnil fakľu. 5Potom fakle zapálil a vypustil ich Filištíncom do obilia. Tak im spálil obilie, či už bolo na hromade alebo na koreni, ba aj vinohrady a olivy. 6Keď sa Filištínci vypytovali: "Kto to urobil?" - povedali im: "Tamnaťanov zať Samson, lebo mu vzal jeho manželku a dal ju jednému z jeho družbov." Tu Filištínci vyšli a upálili ju aj s jej otcom. 7Samson im však povedal: "Keď vy takto robíte, nebudem mať pokoja, kým sa na vás nevypomstím." 8A bil ich "lýtko i stehno" hroznou ranou. Potom odišiel a zdržoval sa v skalnej rokline Etam.

Samson zabije tisíc Filištíncov. - 9Filištínci vystúpili a utáborili sa v Júdsku, roztiahli sa až do Lechi. 10Keď sa Júdovci pýtali: "Prečo ste k nám vytiahli?" - odpovedali: "Prišli sme chytiť Samsona a odplatiť sa mu za to, čo nám vykonal." 11Tu zostúpilo asi tristo mužov z Júdu do skalnej rokliny Etam a pýtali sa Samsona: "Nevieš, že Filištínci sú našimi pánmi? Čo si nám to urobil?" Odvetil im: "Ako oni urobili mne, tak som ja urobil im." 12Povedali mu: "Prišli sme ťa zajať, aby sme ťa vydali do ruky Filištíncov." - "Prisahajte mi," požiadal ich Samson, "že ma vy nezabijete!" 13Odpovedali mu: "Nie, my ťa chceme len zajať a odovzdať do ich ruky. Ale zabiť ťa nezabijeme." Potom ho zviazali dvoma novými povrazmi a vyniesli ho zo skalnej rokliny.

14Keď prišiel do Lechi, Filištínci mu jasavo výskali v ústrety. Tu však zostúpil na neho Pánov duch a povrazy, ktoré mal na ramenách, boli ako kúdeľ, ktorú stravuje oheň, a putá mu spadli z rúk. 15Vtom našiel čerstvú osliu čeľusť, vystrel ruku, chytil ju a pobil ňou tisíc mužov. 16A Samson povedal:

"Čeľusťou osľou - jednu hŕbu, dve hŕby,
čeľusťou osľou - tisíc mužov som pobil."

17Keď dohovoril, odhodil čeľusť z ruky a nazval to miesto Ramat-Lechi (Odhodenie čeľuste).

Zázračný prameň. - 18Ale bol veľmi smädný. Preto volal k Pánovi: "Ty si dal do ruky svojho služobníka toto veľké víťazstvo a teraz zomriem smädom a dostanem sa do ruky neobrezancov." 19Tu Boh otvoril priehlbinku, čo bola v Lechi, a vyvrela z nej voda. Keď sa jej napil, okrial na duchu a ožil. Preto sa nazýva "Prameň vzývajúceho", ktorý je v Lechi až podnes.

20Súdil Izrael dvadsať rokov za čias Filištíncov.