"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

II. Zbierka v Macedónsku pre chudobných v Jeruzaleme, 8,1 - 9,15

Buďte veľkodušní. - 1Bratia, oznamujeme vám, akú milosť dal Boh macedónskym cirkvám: 2že v mnohých skúškach súženia z ich veľkej radosti a krajnej chudoby vzišlo bohatstvo ich štedrosti. 3Môžem dosvedčiť, že koľko mohli, ba aj viac, ako mohli, sami od seba 4nás naliehavo prosili, aby sme im dopriali milosť mať účasť na službe svätým. 5Ba nad naše očakávanie samých seba odovzdali najprv Pánovi a potom z Božej vôle aj nám; 6takže sme poprosili Títa, aby tak, ako začal toto dielo lásky, aj ho u vás dokončil.

7A ako vynikáte vo všetkom: vo viere, v slove, v poznaní, vo všetkej horlivosti a v láske, ktorú sme vo vás vzbudili, tak vyniknite aj v tomto diele lásky. 8Nehovorím vám to ako rozkaz, ale horlivosťou iných skúšam pravosť aj vašej lásky. 9Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili. 10A v tomto dávam radu. Toto je vám na osoh, vám, čo ste už minulého roku začali nielen konať, ale aj chcieť. 11Teraz to teda aj uskutočnite, aby ako bol duch ochotný chcieť, tak bol ochotný aj vykonať, z toho, čo máte. 12Lebo ak je ochotná vôľa, cení sa podľa toho, čo kto má, a nie podľa toho, čo nemá. 13Veď nejde o to, aby sa iným poľahčilo a vám priťažilo, ale o isté vyrovnanie. 14Teraz váš prebytok im pomôže v nedostatku, aby zasa ich prebytok pomohol v nedostatku vám; a tak sa to vyrovná, ako je napísané: 15"Kto mal mnoho, nemal prebytok, a kto málo, nemal nedostatok."

Pavlovi poverenci. - 16Vďaka Bohu, že vložil do Títovho srdca takú istú starosť o vás. 17Lebo nielenže výzvu prijal, ale vo svojej veľkej horlivosti sám od seba šiel k vám. 18Poslali sme s ním aj brata, ktorý si evanjeliom získal chválu vo všetkých cirkvách. 19A nielen to, ale cirkvi ho poverili, aby nás sprevádzal pri tomto diele lásky, ktoré konáme na Pánovu slávu a na prejavenie našej ochoty; 20pričom sa chránime, aby nám nik nemohol nič vyčítať pri týchto veľkých daroch, ktoré opatrujeme. 21Veď sa usilujeme robiť dobre nielen pred Pánom, ale aj pred ľuďmi. 22Poslali sme s nimi aj nášho brata, o ktorom sme sa veľa ráz presvedčili, že je horlivý v mnohých veciach - a teraz bude ešte horlivejší, lebo vám veľmi dôveruje.

23Čo sa týka Títa, on je môj spoločník a spolupracovník u vás. A naši bratia sú apoštolmi cirkví, Kristovou slávou. 24A tak im prejavte svoju lásku a pred cirkvami im ukážte, prečo sa vami chválime.