Levitské mestá, 21,1-43

Leviti si žiadajú mestá. - 1Tu pristúpili rodoví náčelníci levitov ku kňazovi Eleazarovi, k Nunovmu synovi Jozuemu a ku kmeňovým náčelníkom Izraelových synov 2a vraveli im v Šíle v krajine Kanaán: "Pán rozkázal prostredníctvom Mojžiša, aby sme dostali mestá na bývanie a k nim patriace pastviny pre náš dobytok." 3A Izraelovi synovia dali levitom zo svojho dedičného podielu podľa Pánovho rozkazu tieto mestá s ich pastvinami.

4Lós padol na rody Kaátovcov: Synovia kňaza Árona dostali medzi levitmi z Júdovho kmeňa, zo Simeonovho kmeňa a z Benjamínovho kmeňa trinásť miest. 5Ostatní Kaátovci dostali pri losovaní z rodov Efraimovho kmeňa, z Danovho kmeňa a z polovice Manassesovho kmeňa desať miest.

6Gersonovci dostali pri losovaní z rodov Isacharovho kmeňa, z Aserovho kmeňa, z Neftaliho kmeňa a z polovice Manassesovho kmeňa v Bášane trinásť miest. 7Konečne Merarovci podľa ich rodov dostali z Rubenovho kmeňa, z Gadovho kmeňa a zo Zabulonovho kmeňa dvanásť miest. 8Izraelovi synovia lósom odovzdali levitom tieto mestá s okolitými pastvinami, ako nariadil prostredníctvom Mojžiša Pán.

Kňazské mestá Áronovcov. - 9Z kmeňa Júdovcov a z kmeňa Simeonovcov dostali tieto mestá aj s ich pastvinami: 10Áronovci z levitských rodov Kaátovcov - lebo na nich padol prvý lós - dostali 11mesto Enakovho otca Arbea, ktoré sa nazýva Hebron, na Júdskom pohorí spolu s okolitými pastvinami. 12Ale mestský chotár aj s jeho dedinami dali do vlastníctva Jefonovmu synovi Kalebovi. 13Synom kňaza Árona odovzdali teda Hebron, mesto útočišťa pre vrahov, aj s jeho pastvinami, ďalej Lobnu s jej pastvinami, 14Jeter s jeho pastvinami, Estemo s jeho pastvinami, 15Holon s jeho pastvinami, Dabir s jeho pastvinami, 16Ain s jeho pastvinami, Jetu s jej pastvinami a Bet-Šemeš s jeho pastvinami: deväť miest z týchto dvoch kmeňov.

17Z Benjamínovho kmeňa: Gabaon s jeho pastvinami, Gabau s jej pastvinami, 18Anatot s jeho pastvinami a Almon s jeho pastvinami: štyri mestá.

19Všetkých miest pre Áronovcov-kňazov dovedna: trinásť miest s ich pastvinami.

Levitské mestá Kaátovcov. - 20Mestá, ktoré pri losovaní pripadli levitským rodom Kaátovcov, ktoré ešte ostávali z Kaátových synov, boli z Efraimovho kmeňa. 21Tak im dali mesto útočišťa pre vrahov Sichem s jeho pastvinami na Efraimskom pohorí, Gazer s jeho pastvinami, 22Kibsaim s jeho pastvinami a Bethoron s jeho pastvinami: štyri mestá.

23Z Danovho kmeňa Elteko s jeho pastvinami, Gabaton s jeho pastvinami, 24Ajalon s jeho pastvinami a Get-Remon s jeho pastvinami: štyri mestá.

25Z polovice Manassesovho kmeňa Tanach s jeho pastvinami a Jeblaám s jeho pastvinami: dve mestá. 26Spolu všetkých miest pre rody ostatných Kaátovcov bolo desať miest s ich pastvinami.

Levitské mestá Gersonovcov. - 27Gersonovci z levitských rodov dostali z polovice Manassesovho kmeňa: Gaulon, mesto útočišťa pre vrahov v Bášane, aj s jeho pastvinami a Bosru s jej pastvinami: dve mestá. 28Z Isacharovho kmeňa: Kesion s jeho pastvinami, Daberet s jeho pastvinami, 29Jaramot s jeho pastvinami a En-Ganim s jeho pastvinami: štyri mestá. 30Z Aserovho kmeňa: Masal s jeho pastvinami, Abdon s jeho pastvinami, 31Helkat s jeho pastvinami a Rohob s jeho pastvinami: štyri mestá. 32Z Neftaliho kmeňa: Kedes, mesto útočišťa pre vrahov v Galilei, aj s jeho pastvinami, Hamot-Dor s jeho pastvinami a Kartan s jeho pastvinami: tri mestá.

33Dovedna všetkých miest Gersonovcov podľa ich rodov bolo trinásť s ich pastvinami.

Levitské mestá Merarovcov. - 34Rody Merarovcov, ostatných levitov, dostali: Zo Zabulonovho kmeňa Jeknam s jeho pastvinami, Kartu s jej pastvinami, 35Damnu s jej pastvinami a Nálol s jeho pastvinami: štyri mestá. 36(Na druhej strane oproti Jerichu) z Rubenovho kmeňa Bosor (mesto útočišťa pre vrahov) s jeho pastvinami, Jachsu s jej pastvinami, Kedemot s jeho pastvinami a Mefát s jeho pastvinami: štyri mestá. 37Z Gadovho kmeňa: Ramot, mesto útočišťa pre vrahov v Galaáde, s jeho pastvinami, Manaim s jeho pastvinami, Hesebon s jeho pastvinami a Jaser s jeho pastvinami: dovedna štyri mestá.

38Spolu všetkých miest, ktoré lósom pripadli jednotlivým rodom Merarovcov, čo ešte zostávali z levitských rodov, bolo dvanásť miest.

39Všetkých levitských miest uprostred dedičného vlastníctva Izraelových synov bolo štyridsaťosem miest 40s ich pastvinami. K týmto mestám sa teda počítalo samo mesto a jeho okolité pastviny. Tak to bolo pri všetkých týchto mestách.

Pokoj v zemi. - 41Tak dal Pán Izraelovi celú krajinu, o ktorej prisahal ich otcom, že im ju dá. Zaujali ju a usadili sa v nej. 42A Pán im daroval pokoj dookola; všetko tak, ako prisahal ich otcom. Nik zo všetkých ich nepriateľov im neodolal; všetkých ich nepriateľov dal Pán do ich ruky. 43Zo všetkých prísľubov, ktoré dal Pán Izraelovmu domu, nezostal ani jediný nesplnený; všetko sa splnilo.