"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Porazení králi v Zajordánsku. - 1Toto sú králi krajiny, ktorých Izraelovi synovia porazili a opanovali ich územie na druhej strane Jordána, na východ od rieky Arnon až po pohorie Hermon s celou východnou Arabou.

2Amorejský kráľ Sehon, ktorý sídlil v Hesebone. Panoval od Aroera, ktorý leží na brehu rieky Arnon, od stredu poriečia nad polovicou Galaádu až po rieku Jabok na hranici Amončanov, 3aj nad Arabou až po Kenerotské jazero na východe a až po Pusté, čiže Soľné more, na východe, smerom na Betsimot, a na juh po úpätie svahov Fasgy.

4Ďalej územie bášanského kráľa Oga, ktorý bol zo zvyškov Refaimcov. Sídlil v Aštarote a v Edrai. 5Panoval nad Hermonským pohorím, nad Salechou a nad celým Bášanom až po územie Gesurcov a Maáchovcov, aj nad polovicou Galaádu po hranicu Hesebonského kráľa Sehona.

6Pánov služobník Mojžiš a Izraelovi synovia ich pobili a Pánov služobník Mojžiš dal (ich krajinu) do vlastníctva Rubenovcom, Gadovcom a polovici Manassesovho kmeňa.

Porazení králi v Predjordánsku. - 7Toto sú králi krajiny, ktorých porazil Jozue s Izraelovými synmi na druhej strane Jordána, na západe od Bálgadu v Libanonskom údolí až po vrch Chalak, ktorý čnie oproti Seiru, a ich krajinu dal Jozue do vlastníctva izraelským kmeňom podľa ich oddielov 8na vrchovine, v nížine, v Arabe, na svahoch, na púšti, v Negebe, kde bývali Hetejci, Amorejčania, Kanaánčania, Ferezejci, Hevejci a Jebuzejci:

9

kráľ jerišskýjeden,

kráľ haiský pri Betelejeden,

10

kráľ jeruzalemskýjeden,

kráľ hebronskýjeden,

11

kráľ jerimotskýjeden,

kráľ lachišskýjeden,

12

kráľ eglonskýjeden,

kráľ gezerskýjeden,

13

kráľ dabirskýjeden,

kráľ gaderskýjeden,

14

kráľ hermonskýjeden,

kráľ heredskýjeden,

15

kráľ lebnanskýjeden,

kráľ odolumskýjeden,

16

kráľ makedskýjeden,

kráľ betelskýjeden,

17

kráľ tafuanskýjeden,

kráľ oferskýjeden,

18

kráľ afekskýjeden,

kráľ saronskýjeden,

19

kráľ madonskýjeden,

kráľ asorskýjeden,

20

kráľ semeronskýjeden,

kráľ achsafskýjeden,

21

kráľ tenackýjeden,

kráľ magedskýjeden,

22

kráľ kádešskýjeden,

kráľ jachananský na Karmelejeden,

23

kráľ dorský na Dorskom pohoríjeden,

kráľ galgalských národovjeden,

24

kráľ terskýjeden.

Všetkých kráľov spolu: tridsaťjeden.