VI. Umučenie, 22,1 - 23,56

Judášova zrada. - 1Blížili sa sviatky Nekvasených chlebov, ktoré sa nazývajú Veľká noc. 2Veľkňazi a zákonníci hľadali spôsob, ako ho zabiť; báli sa však ľudu. 3Tu vošiel satan do Judáša, ktorý sa volal Iškariotský a bol jedným z Dvanástich; 4i šiel a dohovoril sa s veľkňazmi a veliteľmi stráže, ako im ho vydá. 5Tí sa potešili a dohodli sa, že mu dajú peniaze. 6On súhlasil a hľadal príležitosť vydať im ho, keď s ním nebude zástup.

Príprava veľkonočnej večere. - 7Prišiel deň Nekvasených chlebov, keď bolo treba zabiť veľkonočného baránka. 8Poslal Petra a Jána so slovami: "Choďte a pripravte nám veľkonočnú večeru!" 9Oni sa ho opýtali: "Kde ju máme pripraviť?" 10Povedal im: "Len čo vojdete do mesta, stretnete človeka, ktorý bude niesť džbán vody. Choďte za ním do domu, do ktorého vojde, 11a majiteľovi domu povedzte: »Učiteľ ti odkazuje: Kde je miestnosť, v ktorej by som mohol jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka?« 12On vám ukáže veľkú prestretú hornú sieň. Tam pripravte." 13Išli teda a všetko našli tak, ako im povedal. A pripravili veľkonočného baránka.

Ustanovenie Eucharistie. - 14Keď prišla hodina, zasadol za stôl a apoštoli s ním. 15Tu im povedal: "Veľmi som túžil jesť s vami tohto veľkonočného baránka skôr, ako budem trpieť. 16Lebo hovorím vám: Už ho nebudem jesť, kým sa nenaplní v Božom kráľovstve." 17Vzal kalich, vzdával vďaky a povedal: "Vezmite ho a rozdeľte si ho medzi sebou. 18Lebo hovorím vám: Odteraz už nebudem piť z plodu viniča, kým nepríde Božie kráľovstvo." 19Potom vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával im, hovoriac: "Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku." 20Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: "Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.

Označenie zradcu. - 21A hľa, ruka môjho zradcu je so mnou na stole. 22Syn človeka síce ide, ako je určené, ale beda človeku, ktorý ho zrádza!" 23A oni sa začali jeden druhého vypytovať, kto z nich by to mohol urobiť.

Spor učeníkov o prvenstvo. - 24Vznikol medzi nimi aj spor, kto je z nich asi najväčší. 25Povedal im: "Králi národov panujú nad nimi, a tí, čo majú nad nimi moc, volajú sa dobrodincami. 26Ale vy nie tak! Kto je medzi vami najväčší, nech je ako najmenší a vodca ako služobník. 27Veď kto je väčší? Ten, čo sedí za stolom, či ten, čo obsluhuje? Nie ten, čo sedí za stolom? A ja som medzi vami ako ten, čo obsluhuje.

Odmena sľúbená apoštolom. - 28Vy ste vytrvali so mnou v mojich skúškach 29a ja vám dám kráľovstvo, ako ho môj Otec dal mne, 30aby ste jedli a pili pri mojom stole v mojom kráľovstve, sedeli na trónoch a súdili dvanásť kmeňov Izraela.

Pán sa modlí za Petra. - 31Šimon, Šimon, hľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. 32Ale ja som prosil za teba, aby neochabla tvoja viera. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov." 33On mu povedal: "Pane, hotový som ísť s tebou do väzenia i na smrť." 34Ale Ježiš povedal: "Hovorím ti, Peter, dnes nezaspieva kohút, kým tri razy nezaprieš, že ma poznáš."

Reč o mečoch. - 35Potom im povedal: "Chýbalo vám niečo, keď som vás poslal bez mešca, bez kapsy a bez obuvi?" Oni odpovedali: "Nie." 36On im povedal: "Ale teraz, kto má mešec, nech si ho vezme, takisto aj kapsu, a kto nemá, nech predá šaty a kúpi si meč. 37Lebo hovorím vám: Musí sa na mne splniť, čo je napísané: »Započítali ho medzi zločincov.« Lebo sa spĺňa o mne všetko." 38Oni hovorili: "Pane, pozri, tu sú dva meče." On im povedal: "Stačí."

Ježiš na Olivovej hore. - 39Potom vyšiel von a ako zvyčajne šiel na Olivovú horu a učeníci išli za ním. 40Keď prišiel na miesto, povedal im: "Modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia!" 41Sám sa od nich vzdialil asi toľko, čo by kameňom dohodil, kľakol si a modlil sa: 42"Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich! No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!" 43Tu sa mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho. A on sa v smrteľnej úzkosti ešte vrúcnejšie modlil, 44pričom mu pot stekal na zem ako kvapky krvi. 45Keď vstal od modlitby a vrátil sa k učeníkom, našiel ich spať od zármutku. 46I povedal im: "Čo spíte? Vstaňte, modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia!"

Zajatie Ježiša. - 47Kým ešte hovoril, zjavil sa zástup a pred nimi išiel jeden z Dvanástich, ktorý sa volal Judáš. Priblížil sa k Ježišovi, aby ho pobozkal. 48Ježiš mu však povedal: "Judáš, bozkom zrádzaš Syna človeka?" 49Keď tí, čo boli okolo neho, videli, čo sa chystá, povedali: "Pane, máme udrieť mečom?" 50A jeden z nich zasiahol veľkňazovho sluhu a odťal mu pravé ucho. 51Ale Ježiš povedal: "Nechajte to už!" I dotkol sa mu ucha a uzdravil ho. 52Potom Ježiš povedal veľkňazom, veliteľom chrámovej stráže a starším, čo prišli za ním: "Vyšli ste s mečmi a kyjmi ako na zločinca. 53Keď som bol deň čo deň s vami v chráme, nepoložili ste na mňa ruky. Ale toto je vaša hodina a moc temna."

Peter zapiera Ježiša. - 54Potom ho zajali, odviedli a zaviedli do veľkňazovho domu. Peter šiel zďaleka za nimi. 55Keď uprostred nádvoria rozložili oheň a posadali si okolo neho, Peter si sadol medzi nich. 56Ako tak sedel pri svetle, všimla si ho ktorási slúžka, zahľadela sa naňho a povedala: 57"Aj tento bol s ním." Ale on ho zaprel: 58"Žena, nepoznám ho." O chvíľu si ho všimol iný a povedal: "Aj ty si z nich." Peter povedal: "Človeče, nie som." 59A keď prešla asi hodina, ktosi iný tvrdil: "Veru, aj tento bol s ním, veď je aj Galilejčan." 60Peter povedal: "Človeče, neviem, čo hovoríš." A vtom, kým ešte hovoril, zaspieval kohút. 61Vtedy sa Pán obrátil a pozrel sa na Petra a Peter sa rozpamätal na Pánovo slovo, ako mu povedal: "Skôr ako dnes kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš." 62Vyšiel von a horko sa rozplakal.

Ježiš pred veľradou. - 63Muži, ktorí Ježiša strážili, posmievali sa mu a bili ho. 64Zakryli ho a vypytovali sa ho: "Prorokuj, hádaj, kto ťa udrel!" 65A ešte všelijako ináč sa mu rúhali.

66Keď sa rozodnilo, zišli sa starší ľudu, veľkňazi a zákonníci, predviedli ho pred svoju radu 67a hovorili mu: "Ak si Mesiáš, povedz nám to!" On im odvetil: "Aj keď vám to poviem, neuveríte, 68a keď sa opýtam, neodpoviete mi. 69Ale odteraz bude Syn človeka sedieť po pravici Božej moci." 70Tu povedali všetci: "Si teda Boží Syn?" On im povedal: "Vy sami hovoríte, že som." 71Oni povedali: "Načo ešte potrebujeme svedectvo? Veď sme to sami počuli z jeho úst!"