"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

II. Príprava Ježišovej činnosti, 3,1 - 4,13

Vystúpenie Jána Krstiteľa. - 1V pätnástom roku vlády cisára Tibéria, keď Poncius Pilát spravoval Judeu a Herodes bol tetrarchom v Galilei, jeho brat Filip tetrarchom v Itúrei a trachonitídskom kraji a Lyzaniáš tetrarchom v Abilíne, 2za veľkňazov Annáša a Kajfáša zaznel na púšti Boží hlas nad Jánom, synom Zachariáša. 3Chodil po celom okolí Jordána a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov, 4ako je napísané v knihe rečí proroka Izaiáša:

"Hlas volajúceho na púšti:
»Pripravte cestu Pánovi,
vyrovnajte mu chodníky!

5

Každá dolina sa vyplní
a každý vrch a kopec zníži.
Čo je krivé, bude priame,
a čo je hrboľaté, bude cestou hladkou.

6

A každé telo uvidí Božiu spásu.«"

Jánovo kázanie. - 7Ale zástupom, čo prichádzali k nemu, aby sa mu dali pokrstiť, hovoril: "Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť nastávajúcemu hnevu!? 8Prinášajte teda ovocie hodno pokánia a nepokúšajte sa nahovárať si: »Naším otcom je Abrahám!« - lebo vravím vám: Boh môže Abrahámovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov. 9Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie vytnú a hodia do ohňa."

10Zástupy sa ho pýtali: "Čo teda máme robiť?" 11On im odpovedal: "Kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nijaké, a kto má jedlo, nech urobí podobne!" 12Aj mýtnici prišli, aby sa dali pokrstiť, a hovorili mu: "Učiteľ, čo máme robiť?" 13On im povedal: "Nevymáhajte viac, ako vám určili!" 14Pýtali sa ho aj vojaci: "A čo máme robiť my?" Vravel im: "Nikoho netrápte, nikomu nekrivdite a buďte spokojní so svojím žoldom!"

Jánovo svedectvo o Kristovi. - 15Ľud žil v očakávaní a všetci si o Jánovi v duchu mysleli, že azda on je Mesiáš. 16Ale Ján dal odpoveď všetkým: "Ja vás krstím vodou. No prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. 17V ruke má vejačku, aby si vyčistil humno a pšenicu zhromaždil do svojej sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni."

Uväznenie Jána. - 18A ešte všelijako ináč napomínal ľud a hlásal mu evanjelium. 19Ale keď karhal tetrarchu Herodesa pre Herodiadu, manželku jeho brata, a za všetko zlé, čo porobil, 20Herodes dovŕšil všetko tým, že Jána zatvoril do väzenia.

Pokrstenie Ježiša. - 21Keď sa všetok ľud dával krstiť a keď bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa, otvorilo sa nebo, 22zostúpil na neho Duch Svätý v telesnej podobe ako holubica a z neba zaznel hlas: "Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie."

Rodokmeň Ježiša Krista. - 23Keď Ježiš začal účinkovať, mal asi tridsať rokov. A mysleli si, že je synom Jozefa, ktorý bol synom Heliho, 24on Matata, on Léviho, on Melchiho, on Janneho, on Jozefa, 25on Matatiáša, on Amosa, on Nahuma, on Esliho, on Naggeho, 26on Maatu, on Matatiáša, on Semeja, on Jozecha, on Jódu, 27on Joannu, on Rézu, on Zorobábela, on Salatiela, on Nériho, 28on Melchiho, on Addiho, on Kozama, on Elmadama, on Era, 29on Jezusa, on Eliezera, on Jorima, on Matata, on Léviho, 30on Simeona, on Júdu, on Jozefa, on Jonama, on Eliakima, 31on Meleu, on Mennu, on Matatana, on Nátana, on Dávida, 32on Jesseho, on Obeda, on Bóza, on Salu, on Násona, 33on Aminadaba, on Admina, on Arniho, on Ezroma, on Faresa, on Júdu, 34on Jakuba, on Izáka, on Abraháma, on Táreho, on Nachora, 35on Serucha, on Ragaua, on Fáleka, on Ebera, on Salu, 36on Kainana, on Arfaxada, on Sema, on Noema, on Lamecha, 37on Matuzalema, on Henocha, on Jareda, on Maleleela, on Kainana, 38on Enosa, on Seta, on synom Adama, ktorý bol od Boha.