"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Výstraha Jeruzalemu

Nepriateľ sa blíži

1

Utečte, synovia Benjamínovi,
z Jeruzalema preč!
V Tekue trúbte na trúbe,
nad Bet-Keremom zdvihnite zástavu!
Lebo od severu hrozí nešťastie
a veľké pustošenie.

2

Krásnu a rozmaznanú
dcéru Siona zničím.

3

Prídu k nej pastieri so svojím stádom,
postavia vôkol nej stany
a každý vypasie svoj úsek.

4

"Chystajte proti nej boj!
Hor’ sa, tiahnime cez poludnie!
Beda nám, veď skláňa sa deň
a večerné tiene sa predlžujú!

5

Hor’ sa, tiahnime v noci
a spustošme jej paláce!"

6

Lebo takto vraví Pán zástupov:
"Vytínajte stromy,
stavajte násyp proti Jeruzalemu.
Je mestom navštívenia:
je v ňom samé násilie.

7

Ako zo studne vyviera voda,
tak z neho vyviera zloba,
násilie a útlak počuť v ňom,
pred tvárou mám stále rany a jazvy.

8

Prijmiže výstrahu, Jeruzalem,
by sa mi od teba neodtrhla duša,
aby som z teba neurobil púšť,
neobývanú krajinu."

Nekajúcnosť

9

Toto hovorí Pán zástupov:
"Dôkladne pooberajú hrozno,
zvyšky Izraela.
Prilož ruku ako vinohradník
na jeho vinič!"

10

Proti komuže mám hovoriť
a svedčiť, aby počuli?
Ucho, hľa, majú neobrezané,
nemôžu počuť,
Pánovo slovo, hľa, je im na posmech,
nemajú v ňom záľubu.

11

Plný som Pánovho hnevu,
zunovalo sa mi zdržovať ho.
"Vylejem ho na deti na ulici
aj na hlúčok mladíkov.
Áno, i muža chytia so ženou,
starca s tým, čo doplnil vek.

12

Ich domy prejdú na cudzích,
polia a ženy podobne,
pretože vystriem ruku
proti obyvateľom krajiny,"
hovorí Pán.

13

Veď od najmenšieho po najväčšieho
všetci sú ziskuchtivci;
od prorokov až po kňazov
všetci páchajú podvod.

14

Liečia ranu dcéry môjho ľudu
ľahkovážne. Vravia:
"Pokoj, pokoj!" Ale pokoja niet!

15

Budú zahanbení, veď pášu ohavnosť,
ale hanbiť sa nehanbia,
ani červenať sa nevedia.
"Preto padnú s tými, čo budú padať,
klesnú, až ich navštívim" - hovorí Pán.

Zatvrdnutý odboj ľudu

16

Toto hovorí Pán:
"Zastaňte na cestách a viďte,
skúmajte dávne chodníky;
a kde je dobrá cesta, choďte po nej,
tak si nájdete odpočinok pre dušu."
Ale povedali: "Nepôjdeme!"

17

Postavil som nad vás strážcov:
"Pozorujte na hlas trúby!"
Ale povedali: "Nebudeme pozorovať."

18

Preto počujte, národy
a ktorí pasiete ich stáda!

19

Počuj, zem:
"Hľa, ja privediem nešťastie
na tento ľud,
ovocie to ich úmyslov.
Veď na moje slová nepočúvali
a mojím zákonom pohrdli!

20

Načo mi je tymian,
ktorý prichádza zo Sáby,
a voňavá trsť z ďalekej krajiny?!
Vaše celopaly nie sú na záľubu
a vaše obety sa mi nepáčia."

21

Preto takto hovorí Pán:
"Hľa, postavím tomuto ľudu prekážky
a potknú sa na nich
otcovia a synovia naraz,
občan a priateľ zahynú."

Vpád nepriateľa

22

Toto hovorí Pán:
"Hľa, zo severnej krajiny
prichádza ľud,
od končín zeme
dvíha sa veľký národ.

23

Držia kušu a kopiju,
ukrutní sú a bez milosti,
ich hlas hučí ako more
a nesú sa na koňoch,
vystrojení ako muž do vojny
proti tebe, dcéra Sionská."

24

"Počuli sme o ňom chýr,
ovisli nám ruky,
úzkosť nás pojala,
bôle ako rodičku."

25

Nechoďte na pole
a nekráčajte po ceste,
lebo meč nepriateľa,
hrôza je zôkol-vôkol.

26

Dcéra môjho ľudu, opáš sa vrecovinou
a váľaj sa v popole,
sťa nad jedináčikom drž smútok,
prehorkú žalobu:
Ach, v okamihu prišiel
ničiteľ proti nám!

27

Ustanovil som ťa
za vyzvedača pre svoj ľud,
aby si vyzvedel a vyskúmal ich cesty.

28

Odbojní vzbúrenci sú všetci,
kráčajú za ohovárkou,
(kov a železo sú),
všetci sú skazení.

29

Mech horí, v ohni mizne olovo,
roztápač roztápa nadarmo:
zločincov nemožno vylúčiť.

30

Striebrom odhodeným ich volajú,
pretože Pán ich odhodil.