O levitoch. - 1Keď Dávid ostarel a bol sýty veku, ustanovil za kráľa nad Izraelom svojho syna Šalamúna 2a zhromaždil všetky izraelské kniežatá, kňazov a levitov.

3Levitov spočítali od tridsaťročných nahor a ich počet bol podľa hláv tridsaťosemtisíc mužov. 4"Z nich bude dvadsaťštyritisíc viesť službu v Božom dome, šesťtisíc bude pisármi a sudcami, 5štyritisíc vrátnikmi a štyritisíc bude oslavovať Pána na nástrojoch, ktoré som na oslavovanie dal urobiť." 6Dávid ich rozdelil na skupiny podľa Léviho synov Gersona, Kaáta a Merariho. 7Ku Gersonovi patrili: Lédan a Semei. 8Synovia Lédana: pohlavár Jahiel, Zetan a Joel, traja. 9Semeiho synovia: Salomit, Hosiel a Aran, traja. To sú pohlavári Lédanovej rodiny. 10Semeiho synovia: Lehet, Ziza, Jaus a Baria. Títo štyria sú synovia Semeiho. 11Jachat bol prvý, Ziza druhý. Jaus a Baria nemali mnoho synov, preto ich počítali za jednu rodinu a jednu triedu.

12Kaátovi synovia Amram, Isaár, Hebron a Oziel, štyria. 13Amramovi synovia boli Áron a Mojžiš. Árona oddelili, aby slúžil veľsvätyni, on a jeho synovia naveky, aby pálil pred Pánom tymian, aby mu slúžil a jeho menom žehnal naveky. 14Mojžiš bol muž Boží. Jeho synovia sa volali podľa kmeňa Léviho. 15Mojžišovi synovia: Gerson a Eliezer. 16Gersonovi synovia: pohlavár Subuel. 17Eliezerovi synovia: pohlavár Rohobiáš. Eliezer nemal iných synov, ale Rohobiášovi synovia sa veľmi rozmnožili. 18Isaárovi synovia: pohlavár Salomit. 19Hebronovi synovia: pohlavár Jeriau, druhý Amariáš, tretí Jahaziel, štvrtý Jekmán. 20Ozielovi synovia: pohlavár Micha, druhý Jesiáš.

21Merariho synovia: Moholi a Musi. Moholiho synovia Eleazar a Kis. 22Keď Eleazar zomrel, nemal synov, len dcéry, ktoré si vzali ich bratia, Kisovi synovia. 23Musiho synovia: Moholi, Eder a Jerimot, traja.

24To sú synovia Léviho podľa ich rodov, pohlavári rodín, spočítaní pri sčítaní podľa mien a hláv, zamestnaní v službe pri Pánovom dome od dvadsaťročných nahor. 25Lebo Dávid povedal: "Pán, Boh Izraela, zaistil svojmu ľudu pokoj a bude bývať v Jeruzaleme naveky. 26A leviti už nemusia prenášať príbytok a všetko služobné náradie." 27(Lebo podľa posledných Dávidových slov patria do počtu leviti od dvadsaťročných nahor.) 28"Ich miesto bude po ruke Áronových synov, v službe pri Pánovom dome, na nádvoriach, v izbách, pri očistách rozličných posvätných vecí, pri prácach spojených so službou Božieho domu, 29pri predkladných chleboch, pri jemnej múke na nekrvavé obety, pri nekvasených posúchoch, pri panviciach, pri miesení, ako aj pri všetkých obsahových a dĺžkových mierach. 30Každé ráno musia nastúpiť a oslavovať a chváliť Pána; podobne aj večer 31a zakaždým, keď sa budú Pánovi obetovať celopaly, po sobotách, novmesiacoch a slávnostiach podľa počtu, ktorý majú trvale určený pred Pánom. 32V službe Pánovho domu musia zachovávať predpisy stánku zhromaždenia, predpisy svätyne a predpisy svojich bratov, Áronových synov."