"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

1Júdovi synovia: Fáres, Hesron, Charmi, Hur a Sobal. 2Od Sobalovho syna Raiáša pochádza Jahat, od Jahata pochádza Ahumaj a Lád. To sú rody Saraánov. 3A toto sú synovia …, Etamovho otca: Jezrahel, Jesema a Jedebos. Meno ich sestry bolo Asalelfuni. 4Fanuel bol otec Gedora a Ezer otec Hosu. To sú synovia Efratinho prvorodeného Hura, Betlehemovho otca.

5Ashur, otec Tekuu, mal dve manželky, Halau a Naáru. 6Naára mu porodila Ózama, Hefera, Temanovcov a Ahastarovcov. To sú synovia Naáry. 7Synovia Halay: Seret, Isaár a Etnan. 8Od Kosa pochádza Anob, Soboba a rody Arumovho syna Aharehela. 9Jábes však bol váženejší ako jeho bratia. Jeho matka mu dala meno Jábes, hovoriac: "V bolesti som ho porodila." 10Jábes vzýval Izraelovho Boha: "Ak ma naozaj požehnáš a rozšíriš moje hranice, ak tvoja ruka bude so mnou a urobíš, aby ma neubíjalo nešťastie …!" A Boh splnil, čo si žiadal.

11Od Sueho brata Kaleba pochádza Mahir, otec Estona. 12Od Estona pochádza Betrafa, Fese a Tehina, otec mesta Naás. Toto sú mužovia z Rechy. 13Kenézovi synovia: Otoniel a Saraiáš. Otonielovi synovia: Hatat a Maonati. 14Od Maonatiho pochádza Ofra, od Saraiáša pochádza Joab, otec Údolia remeselníkov, lebo boli remeselníci. 15Synovia Jefonovho syna Kaleba: Hir, Ela a Naham. Elovi synovia: … a Kenéz. 16Jaleleelovi synovia: Zif, Zifa, Tiria a Asrael. 17Ezrovi synovia: Jeter, Mered, Efer a Jalon … a počala Mariamu, Samaiho a Jesbu, otca Estama. 18A jeho júdska žena porodila Jareda, otca Gedora a Hebera, otca Sochoa a Ikutiela, otca Zanoeho. To sú synovia faraónovej dcéry Betie, ktorú si vzal Mered. 19Synovia júdskej manželky, sestry Keilovho otca Nahama: Garmovci, Estamovci a Maáchovci. 20Simonovi synovia: Amnon, Rina, Ben-Hanan a Tilon. Jesiho synovia: Zohet a Benzohet.

21Synovia Júdovho syna Selu: Lechov otec Her, Maresov otec Laáda a rody domu výrobcov plátna v Bet-Asbe, 22potom Jokim, mužovia z Kozeby, Joas a Saraf, ktorí boli pánmi v Moabsku a vrátili sa do Lahemu. To sú dávne veci. 23To sú hrnčiari, obyvatelia Netaimu a Gedery. Bývali u kráľa v jeho dielňach.

Rodokmeň Simeonov. - 24Simeonovi synovia: Namuel, Jamin, Jarib, Zara, Šaul: 25jeho syn Selum, jeho syn Mapsam, jeho syn Masma. 26Synovia Masmu: jeho syn Hamuel, jeho syn Zachur, jeho syn Semei. 27Semei mal šestnásť synov a šesť dcér: Ale jeho bratia nemali mnoho synov, takže celý ich rod nedosiahol počet Júdovcov. 28Bývali v Bersabe, v Molade, v Hasarsuhale, 29v Bale, v Asome, v Tolade, 30v Batueli, v Horme, v Sikelegu, 31v Betmarchabote, v Hasarsusime, v Betberaji a v Saárime. To boli ich mestá až do kráľa Dávida 32a ich dediny: Etam a Aen, Remon a Tochen a Asan, päť miest, 33a všetky dediny, ktoré boli okolo týchto miest až po Bálu. To je ich bydlisko. A ich menoslov: 34Mosobab, Jemlech, Josa, syn Amasiáša, 35Joel, Jehu, syn Josabiáša, syna Asielovho syna Saraiáša; 36Eljoenaj, Jakoba, Isuhaiáš, Asaiáš, Adiel, Ismiel, Banaiáš 37a Ziza, syn Sefeiho, syna Alona, syna Idaiáša, syna Semriho, syna Samaiáša. 38To sú tí, ktorí prišli podľa mien, kniežat a rodov a domy ich otcov sa veľmi rozšírili. 39Išli až ta, kadiaľ sa ide do Gadoru, až po východnú časť údolia hľadať pastvy pre svoje stáda. 40Našli tučnú a dobrú pastvu a krajina bola rozsiahla, pokojná a bezpečná, lebo predtým tam bývali ľudia z Chamovcov. 41Títo, zapísaní podľa mien, prišli za čias júdskeho kráľa Ezechiáša, rozbili ich stany aj Meunejcov, ktorých tam našli, vyničili ich až po dnešný deň a osadili sa namiesto nich, lebo tam boli pastviny pre ich stáda. 42Niektorí z nich, zo Simeonových synov, išli k vrchu Seir, päťsto mužov na čele s Jesiho synmi Faltiášom, Naáriášom, Rafaiášom a Ozielom, 43pobili zvyšky Amalekitov, ktorí sa zachránili, a bývajú tam až po dnešný deň.