"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

1Léviho synovia: Gerson, Kaát a Merari. 2Toto sú mená Gersonových synov: Lobni a Semei. 3Kaátovi synovia: Amram, Isaár, Hebron a Oziel. 4Merariho synovia: Moholi a Musi. A toto sú Léviho rody podľa rodín: 5Od Gersona jeho syn Lobni, jeho syn Jahat, jeho syn Zama, 6jeho syn Joah, jeho syn Ado, jeho syn Zara, jeho syn Jetrai.

7Kaátovi synovia: jeho syn Aminadab, jeho syn Kore, jeho syn Asir, 8jeho syn Elkana, jeho syn Abiasaf, jeho syn Asir, 9jeho syn Tahat, jeho syn Uriel, jeho syn Oziáš, jeho syn Šaul. 10Elkanovi synovia: Amasai, Achimot 11a Elkana. Elka-Enovi synovia: jeho syn Sofai, jeho syn Nahat, 12jeho syn Eliab, jeho syn Jeroham, jeho syn Elkana … 13Samuelovi synovia: … , prvorodený, a druhý Abiáš.

14Merariho synovia: Moholi, jeho syn Lobni, jeho syn Semei, jeho syn Oza, 15jeho syn Samaa, jeho syn Hagiáš, jeho syn Asaiáš.

16A toto sú tí, ktorých Dávid ustanovil na spev v Pánovom dome odvtedy, keď sa archa dostala na pokoj. 17Konali službu spevu pred stanom zhromaždenia, kým Šalamún nepostavil v Jeruzaleme Pánov dom. Svoju službu zastávali podľa svojich ustanovení. 18Službu konali títo a ich synovia: Z Kaátových synov: spevák Heman, syn Joela, syna Samuela, 19syna Elkanu, syna Jerohama, syna Eliela, syna Tohuho, 20syna Sufa, syna Elkanu, syna Mahata, syna Amasaiho, 21syna Elkanu, syna Johela, syna Azariáša, syna Sofoniáša, 22syna Tahata, syna Asira, syna Abiasafa, syna Koreho, 23syna Isaára, syna Kaáta, syna Léviho, syna Izraela.

24A jeho brat Asaf, ktorý mu stál po pravici; Asaf, syn Barachiáša, syna Samau, 25syna Michaela, syna Basaiáša, syna Melchiáša, 26syna Atanaiho, syna Zaru, syna Adaiho, 27syna Etana, syna Zamu, syna Semeia, 28syna Jeta, syna Gersona, syna Léviho.

29Merariho synovia, ich bratia, po ľavej strane: Etan, syn Kusiho, syna Abdiho, syna Malocha, 30syna Hasabiáša, syna Amasiáša, syna Helkiáša, 31syna Amasaiho, syna Boniho, syna Somera, 32syna Moholiho, syna Musiho, syna Merariho, syna Léviho.

33Ich bratia leviti boli ustanovení na rozličnú službu v stánku Pánovho domu: 34Áron a jeho synovia pálili na oltári zápalných obiet a na kadidlovom oltári, konali rozličné služby vo veľsvätyni a mali uzmierovať za Izrael podľa všetkého toho, čo prikázal Pánov služobník Mojžiš. 35A toto sú Áronovi synovia: jeho syn Eleazar, jeho syn Finés, jeho syn Abisue, 36jeho syn Boki, jeho syn Ozi, jeho syn Zarahiáš, 37jeho syn Merajot, jeho syn Amariáš, jeho syn Achitob, 38jeho syn Sadok, jeho syn Achimás.

39A toto sú ich sídla, totiž Áronových synov rodu Kaátovcov, podľa ich okresov a obvodov, ako im pripadli žrebom: 40V júdskej krajine im dali Hebron s okolitými pastvinami, 41ale pole, mestá a jeho dvory dali Jefonovmu synovi Kalebovi. 42Áronovým synom dali útočištné mesto Hebron, ďalej Lobnu a jej pastviny, Jeter a Estemo s jeho pastvinami, 43Helon a jeho pastviny, Dabir a jeho pastviny, 44Asan a jeho pastviny, Betsemes a jeho pastviny. 45Z Benjamínovho kmeňa Gebu a jej pastviny, Almat a jeho pastviny, Anatot a jeho pastviny: všetkých ich miest bolo trinásť, podľa ich rodov. 46A Kaátovým synom, ktorí ešte ostali z rodov kmeňa, (určili) z polovice Manassesovho kmeňa žrebom desať miest. 47Gersonovým synom podľa ich rodov z Isacharovho kmeňa, z Aserovho kmeňa, z Neftaliho kmeňa a z Manassesovho kmeňa v Bášane trinásť miest. 48Merariho synom podľa ich rodov z Rubenovho kmeňa, z Gadovho kmeňa, zo Zabulonovho kmeňa žrebom dvanásť miest. 49Synovia Izraela dali levitom mestá a ich pastviny. 50Určili (im) žrebom z kmeňa Júdových synov, z kmeňa Simeonových synov a z kmeňa Benjamínových synov tie mestá, ktoré vypočítali podľa mena.

51Podielové mestá tých, čo patrili k rodom Kaátových synov, boli z Efraimovho kmeňa. 52Dali im útočištné mesto Sichem a jeho pastviny na Efraimských vrchoch, potom Gazer a jeho pastviny, 53Jekmaám a jeho pastviny, Bethoron a jeho pastviny, 54Helon a jeho pastviny, Getremon a jeho pastviny. 55A z polovice Manassesovho kmeňa Aner a jeho pastviny a Balám a jeho pastviny ostatným rodom Kaátových synov.

56Gersonovým synom (dali) z rodov polovice Manassesovho kmeňa Golan v Bášane a jeho pastviny, Aštarot a jeho pastviny, 57z Isacharovho kmeňa Kedeš a jeho pastviny, Daberet a jeho pastviny, 58Ramot a jeho pastviny, Anem a jeho pastviny, 59z Aserovho kmeňa Masal a jeho pastviny, Abdon a jeho pastviny, 60Hukak a jeho pastviny a Rohob a jeho pastviny, 61z Neftaliho kmeňa Kedeš v Galilei a jeho pastviny, Hamon a jeho pastviny a Karjataim a jeho pastviny.

62Ostatným Merariho synom zo Zabulonovho kmeňa Remono a jeho pastviny a Tábor a jeho pastviny. 63V Zajordánsku naproti Jerichu, východne od Jordána z Rubenovho kmeňa Bosor na pustatine a jeho pastviny, Jasu a jej pastviny, 64Kademot a jeho pastviny a Mefaát a jeho pastviny. 65A z Gadovho kmeňa Ramot v Galaáde a jeho pastviny, Manaim a jeho pastviny, 66Hesebon a jeho pastviny a Jezer a jeho pastviny.